Kéž Bůh obrátí zločince plánující válku

24.5.2014 

Promluva papeže na setkání s uprchlíky, Betánie

Vážení představitelé,
Excelence,
Drazí bratři a sestry,

Velmi jsem toužil setkat se na svojí pouti s vámi, kteří jste v důsledku krvavých konfliktů museli opustit svoje domovy a svoji vlast a nalezli jste útočiště v pohostinné jordánské zemi; a také s vámi, drazí mladí, kteří zakoušíte tíži fyzického omezení.

Místo, kde se nacházíme, nám připomíná Ježíšův křest. Když se tady v Jordánu nechal pokřtít od Jana, ukázal, že je pokorný a sdílí lidský stav, snižuje se až k nám a svojí láskou nám vrací důstojnost a dává spásu. Vždycky nás zasáhne tato pokora, s níž se Ježíš sklání k lidským ranám, aby je zahojil. Hluboce se nás dotýká drama a rány naší doby, zvláště ty, které jsou způsobeny dosud probíhajícími konflikty na Blízkém východě. Myslím především na milovanou Sýrii, drásanou bratrovražedným bojem, který trvá již tři roky, vyžádal si nesčetné oběti a donutil miliony lidí, aby se stali uprchlíky a exulanty v jiných zemích. Všichni chceme mír! Kořenem zla je nenávist, chamtivost. Kdo je v pozadí? Ten kdo dává znepřáteleným stranám zbraně, aby spolu válčily. Přemýšlejme a v srdci také prosme za tyto ubohé zločince, aby se obrátili.

Děkuji jordánským představitelům a lidu za velkodušnou pohostinnost vysokého počtu uprchlíků pocházejících ze Sýrie a Iráku a děkuji všem, kdo se přičiňují o pomoc a solidaritu vůči uprchlíkům. Myslím také na charitativní působení církevních institucí jako Jordánská Charita a další, které pomáhají potřebným bez ohledu na náboženskou víru, etnickou či ideologickou příslušnost a ukazují laskavou tvář milosrdného Ježíše. Všemohoucí a milostivý Bůh žehnej vám všem a veškerému vašemu úsilí o úlevu v utrpení způsobeném válkou!

Obracím se k mezinárodnímu společenství, aby neponechávalo pohostinné a statečné Jordánsko o samotě při řešení této humanitární nouze plynoucí z příchodu tak vysokého počtu uprchlíků na jeho území, ale aby nadále poskytovalo a posilovalo svoji pomoc a podporu. Znovu chci s důrazem apelovat na mír v milované Sýrii. Ať je učiněna přítrž násilí, respektováno humanitární právo a zaručena nezbytná pomoc trpícímu obyvatelstvu! Kéž se všichni zřeknou nároku přenechávat zbraním řešení problémů a vrátí se k vyjednávání. Řešení totiž může vzejít jedině z dialogu a umírněnosti, soucitu s trpícími, z hledání politického řešení a ze smyslu pro odpovědnost vůči bratřím.

Vás mladé prosím, abyste se spojili se mnou v modlitbě za mír. Můžete tak činit také tím, že nabídnete Bohu svoje každodenní námahy a tak se vaše modlitba stane obzvláště cennou a účinnou. Spolupracujte svým nasazením a svojí vnímavostí na vytváření společnosti, která respektuje nejslabší, nemocné, děti a staré lidi. I přes svoje životní těžkosti jste znamením naděje. Vy jste v Božím srdci a v mých modlitbách, modlím se za vás, a děkuji vám za vřelé a radostné přijetí a za početnou účast.

Na závěr tohoto setkání chci ještě jednou vyslovit přání, aby rozum a umírněnost převládly a Sýrie mohla za pomoci mezinárodního společenství opět nalézt cestu pokoje. Bůh ať obrátí násilníky. Bůh ať obrátí ty, kteří plánují válku! Bůh ať obrátí ty, kteří vyrábějí a prodávají zbraně, ať posílí srdce a mysl tvůrců pokoje a naplní je veškerým požehnáním. Pán ať žehnej vám všem!

Přeložil Milan Glaser

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.