Usilujte o jednotu, která přichází od Trojice!

1.6.2014 

Papež na setkání s katolickou charismatickou obnovou, olympijský stadion v Římě

Drazí bratři a sestry!

Mnohokrát vám děkuji za přijetí. Určitě vám někdo řekl, že se mi líbí tento zpěv Vive Gesú, il Signore…Když jsem v buenosaireské katedrále slavíval mši svatou s Charismatickou obnovou, po konsekraci a po krátké adoraci v jazycích jsme s velikou radostí a silou zpívali tento zpěv, tak, jako vy dnes. Děkuji! Cítil jsem se jako doma!

Děkuji Italské charismatické obnově (Rinnovamento nello Spirito), ICCRS (Mezinárodní služebný tým katolické charismatické obnovy), a Catholic Fraternity (Katolické společenství komunit a společenství úmluvy) za toto setkání, které mne naplňuje velkou radostí. Děkuji také za to, že jsou přítomni někteří z prvních členů – a mezi nimi, myslím, také Patty (Gallagherová Mansfieldová – pozn. překl.) – kteří silně zakusili moc Ducha svatého…Jako Charismatická obnova jste od Pána obdrželi nesmírný dar. Zrodili jste se z vůle Ducha svatého jako „proud milostí v církvi a pro církev“. Proud milosti – to je vaše definice.

Jaký je první dar Ducha svatého? On, který je láskou, daruje Sám sebe a působí zamilovanost do Ježíše. Tato láska mění život. A proto se říká – narodit se k novému životu z Ducha, jak to pověděl Ježíš Nikodémovi. Obdrželi jste významný dar rozdílných charismat. Tato různost vede k harmonii v Duchu svatém a ve službě církvi.

Když uvažuji o vás, charismaticích, vyjevuje se mi obraz církve, ale ze zvláštního pohledu. Myslím na velký orchestr, kde se každý nástroj odlišuje od druhého a také jejich zvuk je odlišný. Všichni jsou však nezbytní pro hudební soulad. Svatý Pavel o tom mluví ve 12. kapitole prvního listu Korinťanům. Tedy, stejně jako v orchestru, si, prosím, v Obnově nikdo nemůže myslet, že by byl důležitější nebo významnější než druhý. Když se totiž někdo z vás považuje za důležitějšího nebo významnějšího než je ten druhý, začíná morová nákaza! Nikdo nemůže říci: „Já to tu řídím“. Stejně jako celá církev také vy máte jedinou hlavu, jediného Pána: Pána Ježíše. Zopakujte si se mnou: kdo vede Obnovu: Pán Ježíš! Kdo vede Obnovu? (zástup odpovídá) Pán Ježíš! A toto můžeme říci v síle, kterou nám dává Duch svatý. Nikdo totiž bez Ducha svatého nemůže vyslovit „Ježíš je Pán“.

Jak možná víte – zprávy totiž kolují rychle – v prvních letech Charismatické obnovy v Buenos Aires jsem tyto charismatiky neměl moc lásce. Mluvil jsem o nich jako o „škole samby“. Nesdílel jsem jejich způsob modlitby a spoustu nových věcí, které se v církvi děly. Později jsem je blíže poznával a pochopil jsem, jaké dobro Charismatická obnova církvi prokazuje. A dějiny našeho vztahu pokračovaly – od školy samby až do zcela zvláštního vyústění. Několik měsíců před účastí na konkláve mne Biskupská konference jmenovala duchovním asistentem Charismatické obnovy v Argentině.

Charismatická obnova je velkou silou ve službě hlásání evangelia, v radosti Ducha svatého. Přijali jste Ducha svatého, který vám odkryl Boží lásku ke všem jeho dětem a lásku ke Slovu. Ve vašich počátcích se říkalo, že charismatici u sebe stále nosí bibli, Nový zákon…Děláte to ještě dnes? (odpověď) Ano! Nejsem si tak docela jist... Pokud už to tak není, vraťte se k této první lásce, noste s sebou vždy v kapse nebo v tašce Slovo Boží! Přečtěte si vždycky kousíček. Stále s Božím slovem!

Jako Boží lid, lid Charismatické obnovy, dávejte pozor na to, abyste neztratili svobodu, kterou nám Duch svatý daroval! Jak často podotýká náš drahý O. Raniero Cantalamessa, Obnově hrozí přílišná organizovanost. Je tu nebezpečí přílišné organizovanosti. Jistě, potřebujete se zorganizovat, ale neztrácejte milost ponechat Boha, aby byl Bůh! „Nicméně není větší svobody než nechat se vést Duchem, zříct se veškerých výpočtů a snahy všechno ovládat a dovolit, aby on osvěcoval, vedl, orientoval a posouval tam, kam si on přeje. On dobře ví, co je v každé době a v každé chvíli třeba. To znamená být tajemným způsobem plodnými.“ (Evangelii gaudium, 280).

Další nebezpečí spočívá v tom, že se staneme „kontrolory“ milosti Boží. Mnohokrát se osoby zodpovědné za nějakou skupinu či komunitu (raději je nazývám služebníci) stávají, možná bezděčně, úředníky milosti rozhodující o tom, kdo smí přijmout modlitbu za vylití ducha nebo křest Ducha a kdo nikoli. Pokud to někteří tak děláte, prosím vás, nedělejte to už! Jste správci Boží milosti, nikoli kontrolory! Nedělejte celníky Duchu svatému!

Dokumenty z Mechelen jsou pro vás vodítkem, bezpečným průvodcem, abyste si nespletli cestu. Prvním z nich je Teologická a pastorační orientace. Druhým – Charismatická obnova a ekumenismus, který napsal sám kardinál Suenens, velký protagonista Druhého vatikánského koncilu. A třetí – Charismatická obnova a služba člověku, který napsali společně kardinál Suenens a biskup Helder Camara. Tudy ať vede vaše cesta: evangelizace, duchovní ekumenismus, péče o chudé a potřebné a přijetí těch, co jsou na okraji. A to vše na základě adorace! Základem Obnovy je klanět se Bohu! Byl jsem požádán, abych Charismatické obnově řekl, co od ní očekává papež. Za prvé: obrácení k Ježíšově lásce, která mění život a z křesťana činí svědka Boží lásky. Církev očekává svědectví křesťanského života a Duch svatý nám pomáhá žít důslednost evangelia pro naši svatost. Očekávám od vás, že sdílíte se všemi v církvi milost křtu v Duchu svatém (tento výraz čteme ve Skutcích apoštolů). Očekávám od vás evangelizaci Slovem Božím, které zvěstuje, že Ježíš je živý a má rád všechny lidi. Vydávejte svědectví o duchovním ekumenismu se všemi bratry a sestrami ostatních církví a křesťanských společenství, které věří v Ježíše jakožto Pána a Spasitele.

Zůstávejte sjednoceni v lásce, kterou od nás vyžaduje Pán Ježíš ke všem lidem, a v modlitbě k Duchu svatému, abychom dosáhli jednoty nezbytné k evangelizaci v Ježíšově jménu. Pamatujte, že „charismatická obnova je svou vlastní povahou ekumenická… Katolická charismatická obnova se těší z toho, co Duch svatý uskutečňuje v ostatních církvích“ (První dokument z Mechelen).

Přibližte se chudým a potřebným, dotýkejte se v jejich těle raněného Ježíšova těla. Přibližte se jim, prosím!

Hledejte jednotu v Obnově, protože jednota přichází od Ducha svatého a rodí se z jednoty Trojice. Rozdělení přichází odkud? Od démona! Rozdělení přichází od démona. Utíkejte před interními roztržkami, prosím! Ať mezi vámi nejsou!

Chci poděkovat Mezinárodnímu služebnému týmu katolické charismatické obnovy (ICCRS) a Katolickému společenství komunit a společenství úmluvy (CFCCF) dvěma organismům papežského práva schváleným Papežskou radou pro laiky, které slouží Obnově na celém světě a připravují světové setkání kněží a biskupů, které se bude konat v červnu příštího roku. Vím, že spolu sdílejí stejnou kancelář, aby pracovali společně na znamení jednoty a lépe tak využily své zdroje. To mne velmi těší. Chci jim také poděkovat za to, že organizují velké jubileum roku 2017.

Bratři a sestry, pamatuje: klaňte se Pánu Bohu – to je základ: Adorujte Boha! Hledejte svatost v novém životě Ducha svatého. Buďte správci Boží milosti. Vyhýbejte se nebezpečí přehnané organizace. Vycházejte do ulic evangelizovat a hlásejte evangelium. Pamatujte, že církev vznikla „na odchodu“ onoho Velikonočního rána. Přibližte se chudým a dotýkejte se v jejich těle raněného Ježíšova těla. Nechejte se vést Duchem svatým touto svobodou a – prosím vás – nevězněte Ducha svatého! Ve svobodě!

Usilujte o jednotu Obnovy, jednotu, která přichází od Trojice!
A vás všechny, charismatiky světa, očekávám, že budete spolu s papežem slavit své velké jubileum o Letnicích roku 2017 na náměstí sv. Petra.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.