Papež: Rozpoznat se vzájemně v Kristu jako ti, kdo jsou zahrnuti Božím milosrdenstvím

6.8.2014 

Dnes se po měsíční přestávce opět konala generální audience, ale vzhledem k panujícímu horku nikoli na Svatopetrském náměstí, ale v aule Pavla VI., kterou věřící zaplnili v celé její kapacitě 7 tisíc míst. Papež František pokračoval v cyklu katechezí věnovaných církvi a zaměřil se na to, v čem spočívá novost Božího lidu jakožto církve:

Jako Mojžíš uzavřel smlouvu s Bohem mocí zákona obdrženého na Sinaji, tak Ježíš na hoře u Galilejského jezera podává svým učedníkům a zástupům nové učení, které začíná blahoslavenstvími. Mojžíš dává na Sinaji Zákon a Ježíš, nový Mojžíš, dá Zákon na oné hoře u břehů Galilejského jezera. Blahoslavenství jsou cestou, kterou ukazuje Bůh jako odpověď na touhu po blaženosti vepsanou do člověka, a jsou zdokonalením přikázání Starého zákona. My jsme zvyklí umět desatero přikázání - a vy jste se je všichni jistě v katechismu naučili a znáte je - ale neumíme zopakovat blahoslavenství. Zkusme si je však připomenout a vtisknout do srdce...
V těchto slovech je veškerá novost, kterou přinesl Kristus. Blahoslavenství jsou totiž Ježíšovým portrétem, formou jeho života a jsou cestou opravdové blaženosti, po níž se s milostí, kterou nám Ježíš dává, můžeme také ubírat.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy katecheze je ZDE

Papež František v závěru generální audience obrátil pozornost k aktuálnímu dění na jihozápadě Číny, kde v důsledku zemětřesení zahynulo nejméně 600 lidí a tisíce jsou jich zraněny:

Vyjadřuji svoji blízkost obyvatelstvu čínské provincie Jün-nan, které bylo minulou neděli postiženo zemětřesením, jež způsobilo četné oběti a značné škody. Modlím se za zemřelé, jejich příbuzné, za zraněné a za všechny, co přišli o svůj domov. Pán ať v této zkoušce dodá útěchu, naději a solidaritu.

Papež František v pozdravu k italským poutníkům připomněl výročí úmrtí Pavla VI.:

Naše mysl dnes zalétá ke ctihodnému Pavlu VI. u příležitosti jeho smrti, která nadešla 6. srpna 1978. Připomínáme si se sympatiemi a obdivem jeho naprosté odevzdání službě církvi, kterou cele miloval. Jeho příklad věrnosti Kristu a evangeliu ať je povzbuzením a podnětem pro nás všechny.

Po společné modlitbě Otčenáš nakonec Petrův nástupce všem požehnal.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.