Svatý otec: Neopičit se po médiích hledajících v konfliktech spektákl

27.11.2014 

„Neopičit se po médiích, která v konfliktu hledají spektákl“ – řekl papež František účastníkům pouti tzv. Paulínské rodiny, tedy deseti řeholních kongregací a laických hnutí, jež před sto lety založil bl. Giacomo Alberione, aby šířily evangelium ve sdělovacích prostředcích. Do auly Pavla VI. jich na setkání přišlo 7 tisíc a připravili Petrovu nástupci vřelé přijetí.

„»Zadarmo jste přijali, zadarmo dávejte« (Mt 10,8). V těchto Ježíšových slovech – řekl jim v úvodu papež – spočívá tajemství evangelizace. A tím je sdělovat evangelium evangelním stylem, tedy zadarmo.“

Bezplatně, bez obchodování. Zadarmo. Radost z daru obdrženého z ryzí lásky se předává s láskou. Zadarmo a s láskou. Jenom ten, kdo zakusil tuto radost, ji může předávat, protože »dobro vždycky tíhne k tomu, aby se sdílelo… a zatímco sdílíme dobro, ono zapouští kořeny a rozvíjí se«“ (EG, 9).

Šířit evangelium – řekl dále papež František - znamená hlásat jej těm, kdo Ježíše Krista neznají nebo jej vždycky odmítali“:

Mnozí z nich hledají Boha ve skrytu, pohnuti jakousi nostalgií po Jeho tváři, a to i v zemích s dávnou křesťanskou tradicí. Všichni mají právo dostat evangelium. Křesťané mají povinnost jej hlásat a nevylučovat nikoho.

Druhý vatikánský koncil – pokračoval papež - nám představil církev jako lid putující k cíli, který vše přesahuje a všechno dovršuje v Bohu a v Jeho slávě. Tato vize putující církve je výrazem křesťanské naděje, neboť posledním cílem pozemského jednání nás křesťanů je dosažení života věčného. … Zasvěcené osoby jsou zvláštními svědky této perspektivy naděje, zejména životním stylem prostoupeným radostí. … Důležitými prvky, které živí radost řeholníků, je ryzí bratrství zakoušené v komunitě a naprostá odevzdanost ve službě církvi a bratřím.“

A tady je třeba zmínit lásku k jednotě církve. Veškerá vaše práce, apoštolská horlivost, musí být naplněny touto láskou k jednotě. Nikdy se nestavět příznivě ke konfliktům, nikdy se neopičit po oněch sdělovacích prostředcích, které hledají pouze spektákl konfliktů a v duších působí pohoršení. Favorizovat jednotu církve, jednotu, kterou vyprošoval Ježíš u Otce jakožto dar pro svoji Nevěstu.

Řekl mimo jiné papež František na setkání s Paulínskou rodinou a poukázal na to, že jejich zakladatel, bl. Giacomo Alberione, považoval hlásání Krista a evangelia širokým lidovým masám za projev nejautentičtější a nejnezbytnější lásky, kterou lze nabízet mužům a ženám žíznícím po pravdě a spravedlnosti.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.