Papež: Pelagianismus nosíme v kostech

19.12.2014 

Církev ať je matkou, nikoli podnikatelkou – vybídl papež František při ranní homilii. Dnešní mše v kapli Domu sv. Marty byla poslední, kterou letos římský biskup sloužil za účastí věřících z římských farností. Papež položil důraz na „nové stvoření“ představované narozením Ježíše, který všechno tvoří novým.

Petrův nástupce se v dnešních liturgických čteních zaměřil na postavy dvou žen, které byly neplodné, ale Božím zásahem se staly matkami. V knize Soudců (13,2-7.24-25a) je to Manoachova žena, matka Samsona, a v Lukášově evangeliu (1,5-25) Alžběta, matka Jana Křtitele. V Izraelském lidu – začal papež František – „byla bezdětnost téměř prokletím a v Bibli nacházíme množství žen, které neměly děti a staly se matkami zázračným Božím přičiněním. Církev tyto zázraky připomíná právě před blížícím se Narozením Páně. Tato znamení poukazují na neschopnost lidstva učinit krok vpřed a přivádějí k zamyšlení nad lidskou neplodností.“

Pán je schopen dát z neplodnosti vzejít novému potomstvu, novému životu. A to je dnešní poselství. Když je lidstvo vyčerpané a nemůže jít dál, přichází milost, přichází Syn a Spása. A vyčerpané stvoření přenechává místo novému stvoření…

„Toto druhé stvoření ve chvíli, kdy je Země vyčerpána, je poselstvím dneška – pokračoval papež. Očekáváme Toho, který je schopen všechno stvořit znovu, obnovit všechno. Očekáváme novost Boží. A to jsou Vánoce, totiž novost Boha, který podivuhodným způsobem přetvoří stvoření, všechno.“ František dále poukázal na skutečnost, že Manoachova žena, Samsonova matka, stejně jako Alžběta, přivedly děti na svět působením Pánova Ducha. Co je tedy sdělením obou dnešních čtení?“ – ptal se dále a vyvodil závěr: „Abychom se otevřeli Božímu Duchu. My sami nezmůžeme nic. On může učinit všechno.“

To mne také vede k zamyšlení nad naší matkou církví, a nad mnohou neplodností, kterou naše matka církev má, když se pod tíží naděje vkládané do přikázání, pod oním pelagianismem, který nosíme v kostech, stává neplodnou. Věří, že je schopna rodit… ale nejde to! Církev je matkou a stává se matkou jedině, když se otevře novosti Boží, síle Ducha. Když sama sobě řekne: »Dělám všechno, ale jsem v koncích a už nemohu dál,« přichází Duch.

Tuto konstataci pak papež rozvinul, zamýšlel se nad projevy neplodnosti církve a vyzval k otevření se plodnosti ve víře:

Dnes je také den modlitby za naši matku církev kvůli mnohé neplodnosti v Božím lidu. Neplodnosti egoismu a moci… Když církev věří, že může všechno, že ovládá svědomí lidí, jde cestou farizeů a saduceů, cestou pokrytectví. Taková církev je neplodná. Modlit se! Ať tyto Vánoce otevřou naši církev Božímu daru, aby se nechala překvapit Duchem svatým. Ať je církví, která plodí děti, matkou církví. Matkou. Častokrát si myslím, že církev je někde spíše podnikatelkou než matkou.

„Vidíme-li tyto dějiny neplodnosti Božího lidu a mnohé příběhy církevních dějin, které přinesly církvi neplodnost, prosme s pohledem upřeným k jesličkám Pána o milost plodnosti pro církev, aby byla především matkou jako Maria“ – končil papež František dnešní ranní homilii v Domě sv. Marty.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.