Papež: Využívat Boha k zakrytí nespravedlnosti je velmi těžký hřích

20.2.2015 

Křesťané jsou zvláště v postní době povoláni žít důsledně lásku k Bohu a lásku k bližnímu. To bylo hlavní téma kázání, které dnes pronesl papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Mimo jiné papež varoval před těmi, kdo posílají šeky církvi, ale chovají se nespravedlivě vůči svým zaměstnancům.

Lid si stěžuje Pánu, že nevyslyšel jeho posty. To byla výchozí myšlenka papežova rozjímání vzatá z dnešního čtení z proroka Izaiáše (Iz 58,1-9a). Svatý otec nejprve zdůraznil, že je třeba rozlišovat mezi „formalitou a realitou“. „Před Pánem – řekl – půst nespočívá v tom, že se nejí maso a přitom se odírají zaměstnanci nebo se jim křivdí. Kvůli tomu Ježíš odsuzoval farizeje, kteří si zakládali na „dodržování vnějších předpisů, ale v srdci nechovali pravdu“.

Postit se, jak to požaduje Ježíš, totiž znamená »rozvázat nespravedlivá pouta, utiskované propustit na svobodu«, obléci ty, kdo nemají, co na sebe, konat spravedlnost. To je opravdový půst, který není jenom vnější observancí, nýbrž vychází ze srdce.“

Desky Zákona zavazují vůči Bohu a vůči bližnímu. Obě dvě jdou pospolu. Nemohu říci: »Já plním jenom první tři přikázání... a ostatní jen tak přibližně«. Nikoli, pokud toto neplníš, nemůžeš plnit tamto a pokud plníš toto, musíš i tamto. Jsou propojeny. Láska k Bohu a láska k bližnímu tvoří celek, a chceš-li konat reálné, nikoli formální pokání, musíš je konat před Bohem a také ve vztahu ke svému bratru, bližnímu.

„Je možné mít spoustu víry - pokračoval papež - ale jak řekl apoštol Jakub, „neprojevuješ-li ji skutky, je mrtvá. K čemu je? Když někdo chodí každou neděli na mši a přistupuje k přijímání, lze se jej zeptat: »Jaký máš vztah ke svým zaměstnancům? Platíš je načerno? Dáváš jim spravedlivou mzdu? Včetně sociálního a zdravotního pojištění?«.

Kolik jen mužů a žen má víru, ale oddělují desky Zákona. Dáváš almužnu? - »Ano, vždycky církvi posílám šek« - Dobře, a jsi velkodušný a spravedlivý vůči těm, kdo jsou na tobě závislí, ať už jsou to děti, prarodiče či zaměstnanci? Nemůžeš dávat dary církvi na úkor spravedlnosti, kterou neprokazuješ těm, kdo na tobě závisejí. To je velmi těžký hřích, protože tak je Bůh využíván k zakrytí nespravedlnosti.

„A toto nám dnes prorok Izaiáš Pánovým jménem umožňuje pochopit – pokračoval papež. Není dobrým křesťanem ten, kdo je nespravedlivý vůči lidem, kteří jsou na něm závislí. A není dobrým křesťanem ten, kdo si neodřekne něco potřebného, aby obdaroval druhého, který je v nouzi. Postní doba – řekl dále papež – má toto dvojí zaměření: k Bohu a k bližnímu. Je tedy reálné, nikoli formální. Nespočívá v tom, že se každý pátek nejí maso, něco málo se vykoná, a potom nechává růst sobectví, křivdí se bližním a ignorují se chudí. Jsou takoví – dodal papež – kteří mají zdravotní pojištění a když potřebují ošetření jdou do nemocnice a jsou přijati. To je dobré, díky Bohu. Avšak pomysleme na ty, kteří nemají toto pojištění a musejí na ošetření čekat 6, 7 či 8 hodin, přestože přicházejí s něčím naléhavým.

I tady v Římě – upozornil dále - jsou lidé, kteří takto žijí, a postní doba má sloužit jim. Co tedy mohu udělat pro děti a staré lidi, kteří nemají možnost navštívit lékaře? Možná čekají celé hodiny a pak jim řeknou, ať přijdou příští týden. Co uděláš pro tyto lidi? Jaká bude tvoje postní doba?“ – ptal se František. „Někdo řekne: »Díky Bohu, já mám rodinu, která zachovává přikázání, nemáme problémy...« Bude však v této postní době v tvém srdci místo pro ty, kteří neplnili přikázání, selhali a jsou ve vězení?“

»Pro takové lidi ne...« - řekne někdo. Avšak, nejsi-li ve vězení ty, pak je to proto, že ti Pán pomohl, abys nepadl. Mají vězňové místo ve tvém srdci? Modlíš se za ně, aby jim Pán pomohl změnit život? Kéž nás tuto postní dobu Pán provází, aby naše vnější observance korespondovala s hlubokou duchovní obnovou. O to jsme prosili v úvodní modlitbě. Kéž nám Pán tuto milost daruje.

Končil papež František svoje ranní kázání v Domě sv. Marty.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.