Láska proměňuje všechno

1.3.2015 

Papež František před modlitbou Anděl Páně, nám. sv. Petra

Drazí bratři a sestry, dobrý den.

Minulou neděli nám liturgie prezentovala Ježíše satanem pokoušeného na poušti, ale vítězícího nad pokušením. Ve světle tohoto evangelia jsme si znovu uvědomili svoji situaci hříšníků, ale také vítězství nad zlem nabídnuté těm, kdo se ubírají cestou obrácení, a jako Ježíš chtějí plnit Otcovu vůli. Tuto druhou neděli postní nám církev ukazuje cíl tohoto úsilí o obrácení, totiž účast na Kristově slávě, která září na tváři poslušného Služebníka, zabitého a vzkříšeného pro nás.

Evangelium podává událost Proměnění, která se řadí k vrcholu Ježíšova veřejného působení. Ježíš je na cestě do Jeruzaléma, kde se naplní proroctví o Božím Služebníkovi a dokoná Jeho výkupná oběť. Zástupy nerozuměly a v představě Mesiáše odporující jejich pozemským očekáváním Jej opustily. Myslely si totiž, že Mesiáš bude osvoboditelem z římského područí, osvoboditelem vlasti. Ježíšova perspektiva se jim nelíbila a opouštějí ho. Také apoštolové nechápou slova, jimiž Ježíš oznamuje vyústění svého poslání v oslaveném utrpení. Nechápou! Ježíš se tedy rozhodne ukázat Petrovi, Jakubovi a Janovi předzvěst svojí slávy, která Jej očekává po vzkříšení, aby je utvrdil ve víře a povzbudil je k následování na cestě zkoušky, na cestě kříže. Na vrcholu jedné hory, pohroužen do modlitby, se před nimi promění, Jeho tvář a celá postava se zaskví zářivým světlem. Tři učedníci jsou zděšeni, zastíní je oblak a shůry zazní stejně jako při křtu v Jordánu hlas Otce: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte“ (Mk 9,7). Ježíš je Syn učiněný Služebníkem, poslaný do světa, aby skrze kříž uskutečnil plán spásy a všechny nás spasil. Jeho plné přilnutí k Otcově vůli způsobuje, že Jeho lidství vyzařuje slávu Boha, který je láska.

Ježíš se zjevuje jako dokonalý obraz Otce, zář Jeho slávy. Je dovršením zjevení a proto se vedle Něho objevují Mojžíš a Eliáš, kteří představují Zákon a Proroky a naznačují tak, že všechno končí a začíná Ježíšem, v Jeho umučení a slávě.

Vzkaz učedníkům i nám zní: „Toho poslouchejte!“ Poslouchejte Ježíše. On je Spasitel: následujte Jej. Naslouchání Kristu totiž vede k přijetí logiky Jeho velikonočního tajemství a k vydání se na cestu spolu s Ním, abychom ze svého života učinili dar lásky druhým v chápavé poslušnosti k Boží vůli, s odstupem od světských věcí a s vnitřní svobodou. Jinými slovy je třeba, abychom byli připraveni „ztratit svůj život“ (Mk 8,35), darovat jej, aby všichni lidé byli spaseni. Tak se setkáme ve věčné blaženosti. Ježíšova cesta nás vždycky vede k blaženosti, nezapomínejte na to! Ježíš nás vždycky vede k blaženosti. Vždycky tam bude kříž, zkoušky, ale nakonec nás vždycky dovede k blaženosti. Ježíš neklame, slíbil nám blaženost a daruje nám ji, pokud půjdeme Jeho cestami.

Spolu s Petrem, Jakubem a Janem vystupme dnes také my na horu Proměnění, setrvejme v kontemplaci Ježíšovy tváře, abychom přijali Jeho poselství, tlumočili je svým životem a mohli být rovněž proměněni Láskou. Láska je totiž schopna proměnit všechno. Láska proměňuje všechno! Věříte tomu? (lidé odpovídají nezřetelně: Ano). Zdá se mi, že tolik ne, podle toho, co slyším. Věříte, že láska proměňuje všechno? (hlasitá odpověď: Ano)… Kéž nás na této cestě provází Panna Maria, kterou nyní vzývejme modlitbou Anděl Páně.

Přeložil Milan Glaser

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.