Jubileum umožní vnímat vroucnost Ježíšovy lásky

11.4.2015 

Homilie papeže při prvních nešporách neděle Božího milosrdenství, baz. sv. Petra

Bratři a sestry!

Ještě v nás všech zaznívá pozdrav Vzkříšeného Ježíše učedníkům navečer o Velikonocích: „Pokoj vám!“ (Jan 20,19). Pokoj je zvláště v těchto týdnech přáním mnoha obyvatel, kteří trpí neslýchaným násilím diskriminace a jsou zabíjeni jenom proto, že nosí jméno křesťan. Naše modlitba tak sílí a stává se voláním o pomoc k Otci bohatému milosrdenstvím, aby podpořil víru tolika našich trpících bratří a sester, a prosíme, aby obrátil naše srdce od lhostejnosti k soucitu.

Svatý Pavel nám připomněl, že jsme byli spaseni tajemstvím smrti a vzkříšení Pána Ježíše. On je Smírce, který žije mezi námi, aby nám nabízel cestu smíření s Bohem a mezi lidmi. Apoštol připomíná, že navzdory životním těžkostem a utrpením přece roste naděje ve spásu, kterou Kristova láska zasela v našich srdcích. Boží milosrdenství nám bylo vlito k našemu ospravedlnění a darovalo nám pokoj.

V srdci mnohých zní otázka: proč dnes Jubileum milosrdenství? Jednoduše proto, že církev je v této chvíli velkých epochálních změn povolána nabízet mocněji znamení přítomnosti a blízkosti Boží. Tato doba není určena k roztěkanosti, ale naopak k setrvání v bdělosti a má v nás probudit schopnost hledět k tomu, co je podstatné. Pro církev je to doba opětovného nalezení smyslu poslání, které nám svěřil Pán v den Velikonoc, totiž být znamením a nástrojem Otcova milosrdenství (srov. Jan 20,21-23). Proto má Svatý rok oživovat touhu umět vnímat četné projevy něhy, které Bůh nabízí celému světu a především těm, kdo trpí, jsou osamoceni, opuštěni a postrádají naději, že jim bude odpuštěno, nedoufají, že pocítí Otcovu lásku. Svatý rok nám umožní mocně pocítit radost, že jsme byli nalezeni Ježíšem, který nás jako Dobrý Pastýř přišel hledat, protože jsme zbloudili. Jubileum umožní vnímat vroucnost Jeho lásky, když si nás klade na ramena, aby nás přivedl zpět do domu Otcova. Rok, kterým se nás dotkne Pán Ježíš a promění nás svým milosrdenstvím, abychom se také stali svědky milosrdenství. Proto Jubileum, protože toto je doba milosrdenství. Čas příhodný pro hojení ran, abychom se bez umdlení setkávali s těmi, kdo čekají, že uzří a rukama se dotknou znamení Boží blízkosti, a abychom všem nabízeli cestu odpuštění a smíření.

Matka Božího Milosrdenství ať otevře naše oči, abychom rozuměli závazku, ke kterému jsme povoláni, a vyprosí nám milost prožít toto Jubileum Milosrdenství věrným a plodným svědectvím.

Přeložil Milan Glaser

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.