Ďáblovo umění se projevuje v okupování prostoru svobody

21.4.2015 

„Kurz o exorcismu a modlitbě za osvobození“ na římské papežské univerzitě Regina Apostolorum určený všem zájemcům z řad kněží i laiků byl zakončen vydáním tiskového sdělení, které přibližuje širší veřejnosti studovanou problematiku. Jan Pavel II. řekl roku 1986 v jedné katechezi o ďáblu, že „primární činností démona je především pokoušení lidí ke zlu, avšak v určitých případech zlý duch může vyvinout vliv na materiální věci, ale do určité míry také ovládat tělo člověka, což se nazývá ďábelská posedlost“. Právě v těchto případech nabízí církev pomoc a podle Ježíšova příkazu a vzoru přistupuje k exorcismu, tedy ke zvláštní ritualizované modlitbě, v níž Kristovou mocí vyhání zlého ducha.

Zmíněné tiskové sdělení referuje o přednášce exorcisty „Francesa Bamonteho na téma Rozlišování mimořádné činnosti démona: »Všechno, co v lidském světě překračuje přirozené možnosti člověka a přitom nepochází od Boha, pochází od Satana, neexistují nějaké neurčité mezistavy« řekl tento římský exorcista, když objasňoval falešné nároky tzv. parapsychologie, »která se pokouší přirozenými kategoriemi vysvětlovat fenomény vymykající se normalitě a připisuje je domněle skrytým možnostem mysli či podvědomí a tak a priori vylučuje vliv Boha i Satana. Člověk může překonat svoje vlastní omezení působením buď démona nebo Boha. Působení démona má však vždycky destruktivní účel, třebaže není hned zjevný“ – řekl o. Francesco Bamonte.

Profesor toxikologie a farmakologie Matteo Marti popsal nespočetné typy narkotických a psychotických látek, které se používají v různých skupinách spiritualistů a v destruktivních kultech.

Profesorka Maria Giannini z římské univerzity La Sapienza popsala, v čem spočívají techniky a psychologické účinky mentální manipulace v sektách: »Mezi guru a adeptem – říká italská psycholožka – se ustavuje mocenský vztah, a způsoby komunikace jsou silně asymetrické. Nejsou rovnocenné, protože guru je jediným vlastníkem pravdy a informací, které potřebuje adept. Ten se tak stává zcela závislým. Adepti jsou touto zotročující asymetrií drženi v poddanství, ze kterého se s narůstajícím časem vychází stále hůře.« Guru se navíc vždycky prezentuje »s nádechem určité všemohoucnosti, dělá se přitažlivým, adepta zpočátku přehnaně oceňuje a vzbuzuje v něm dojem, že má svobodu se rozhodnout«.

Don Aldo Buonaiuto z protisektářské pomoci Komunity Jana XXIII. varoval před šířením sektářských skupin. A hned v úvodu řekl, že »nejnebezpečnější sekty nejsou ty satanistické, ale takové, které se tak samy výslovně neoznačují«. K iniciaci či náboru dochází velice záludnými způsoby např. v psychosektách, kde je mentální manipulace prováděna skutečnými odborníky. Psychosekty se prezentují bombardujícím porozuměním vůči všem a vůči jakýmkoli problémům, které adept prožívá, aniž by komukoli kladly překážky. »Projevují tzv. love bombimg a otevřenost, která působí dojmem maximální svobody, protože ďábel se vyznačuje především uměním, jak okupovat prostor svobody«“.

Don Aldo Buonaiuto poukázal na to, že »v sektách častěji uvíznou lidé, kteří prožívají nějaké utrpení buď ze zdravotních či jiných důvodů. Sklíčenost a zoufání pak může vést k neslýchané iracionalitě«. Konstatoval také, že »v osidlech nejroztodivnějších mágů se častěji vyskytují osoby ze středních či vyšších společenských vrstev«.

Tolik tiskové sdělení organizátorů kurzu o exorcismu a modlitbě za osvobození, které se minulý týden konalo na římské univerzitě Regina Apostolorum.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.