Ježíš chce, abyste byli ministranty misionáři

4.8.2015 

Homilie papeže Františka v rámci nešpor s ministranty, náměstí sv. Petra

Dobrý večer, milí ministranti a ministrantky.

1. Děkuji vám, že jste přišli v tak hojném počtu navzdory srpnovému římskému slunci. Děkuji biskupu Németovi, vašemu předsedovi, za slova, jimiž uvedl toto setkání. Vydali jste se na cestu z rozličných zemí a připutovali jste do Říma, který je místem mučednictví svatých apoštolů Petra a Pavla. Když jako ministranti z blízka a důvěrně sloužíte u oltáře eucharistickému Ježíši, je to také příležitost otevírat se druhým, kráčet společně, rozlišovat náročné cíle a nalézat síly k jejich dosažení. Je to zdroj opravdové radosti, když se považujeme za malé a slabé, ale zároveň víme, že s Ježíšovou pomocí můžeme být znovu oblečeni jeho posilou a podniknout velkou cestu života v jeho společnosti.
Také prorok Izaiáš odhaluje tuto pravdu, můžeme říct, že Bůh očišťuje jeho úmysly, odpouští jeho hříchy, uzdravuje jeho srdce a činí ho schopným k tomu, aby se ujal důležitého úkolu, totiž přinést lidem Boží slovo, stát se nástrojem Boží přítomnosti a Božího milosrdenství. Izaiáš objevuje, že když se s důvěrou svěří do Hospodinových rukou, celá jeho existence se tím promění.

2. Právě o tom hovoří biblický úryvek, který jsme vyslechli. Izaiáš má vidění, při kterém si uvědomuje Hospodinovu svrchovanost, ale zároveň je mu zřejmé, že Bůh, i když se člověku zjevuje, zůstává stále vzdálen. Izaiáš si s překvapením uvědomuje, že Bůh je ten, kdo dělá první krok, aby se k člověku přiblížil; dochází mu, že lidská nedokonalost Bohu nebrání v tom, aby konal, co chce; že je to Boží dobrotivost, co jej činí schopným k jeho poslání a úkolu; že Bůh jej proměňuje v naprosto novou osobu, která je schopna odpovědět na jeho volání slovy: „Hle, zde jsem, pošli mne!“ (Iz 6,8)

3. Máte dnes mnohem více štěstí, než prorok Izaiáš. V eucharistii a v ostatních svátostech můžete zakoušet Ježíšovu důvěrnou blízkost, jeho sladkou/něžnou a účinnou přítomnost. Nepotkáváte Ježíše jako někoho usazeného na nedostupném vznosném trůnu, ale v eucharistickém chlebu a víně, a jeho slovo neotřásá ostěním dveří, ale rozechvívá struny srdce. Každý z vás stejně jako Izaiáš objevuje, že Bůh, i když se v Ježíši stal blízkým a s láskou se k nám sklonil, stále o mnoho převyšuje naši schopnost pochopit jeho vnitřní podstatu. Stejně jako Izaiáš také vy máte zkušenost, že je to Bůh, kdo se chápe iniciativy, protože On to je, kdo vás chtěl a stvořil. On vás ve křtu učinil novým stvořením a trpělivě čeká, jak mu na jeho iniciativu odpovíte, a nabízí své odpuštění každému, kdo jej o ně pokorně prosí.

4. Pokud se nevzpíráme jeho konání, dotkne se našich rtů plamenem své milosrdné lásky, jak se to stalo proroku Izaiášovi, a díky tomu jsme schopní přijmout jej a přinášet ho našim bratřím. Jako Izaiáš jsme i my vyzváni, abychom nezůstávali uzavřeni sami do sebe a neochraňovali svou víru jakoby v podzemním úkrytu, kam se utíkáme schovat v těžkých chvílích. Naopak jsme povoláni k tomu, abychom se dělili s druhými o radost z toho, že jsme byli vyvoleni a spaseni Božím milosrdenstvím; jsme povoláni k tomu, abychom dosvědčovali, že víra je schopna dát nový směr našim krokům, že nás osvobozuje a dává nám sílu ke svěřenému poslání.

5. Je krásné objevit, že víra nás vyvádí z nás samotných, z naší izolovanosti. Přátelství s Kristem nás totiž naplňuje radostí, která nás vyvádí směrem ke druhým, a tak z nás zcela přirozeně dělá misionáře! To chce Ježíš, abyste byli – ministranti misionáři!
Milí ministranti a ministrantky, čím více budete blízko oltáři, čím častěji si vzpomenete na to, abyste hovořili s Ježíšem v každodenní modlitbě, čím častěji se budete sytit Slovem a Tělem našeho Pána, tím spíše budete schopni jít ke svým bližním a přinášet jim darem to, co jste sami obdrželi, nabízet jim své nadšení a radost, kterou jste dostali.
Děkuji vám za to, že ochotně sloužíte u Pánova oltáře, že z této služby děláte tělocvičnu, která trénuje vaši víru a vaši lásku k druhým. Děkuji, že i vy jste začali stejně jako prorok Izaiáš odpovídat na Hospodinů hlas, slovy: „Hle, zde jsem, pošli mne!“ (Iz 6,8)

Přeložil Petr Havlíček SJ

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.