Petrův nástupce: Kříž je katedrou Boha

20.3.2016 

Na Svatopetrském náměstí dnes dopoledne slavil Petrův nástupce liturgii Květné neděle za účasti 70 tisíc lidí. Spolu s papežem koncelebrovalo 40 kardinálů a 40 biskupů. Památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma připomnělo slavnostní procesí, které začínalo u obelisku uprostřed náměstí. Nejprve byl odtud přečten příslušný úryvek z Lukášova evangelia a potom se papež, koncelebranti, ministranti a vybraní zástupci mladého pokolení s palmovými a olivovými ratolestmi vydali v průvodu směrem k nádvoří před bazilikou. Každoročně konaná památka vjezdu do Jeruzaléma, kde vítalo příchod Ježíše Nazaretského množství dětí a mládeže, je také základem tzv. Světového dne mládeže, který před 31 lety ustanovil svatý Jan Pavel II. Letos odkazuje liturgie Květné neděle také k celosvětovému setkání mládeže, které se periodicky koná každé tři roky a tento rok je pořádá polský Krakov. Právě odtud proto na dnešní bohoslužbu do Říma přijela delegace mladých dobrovolníků, kteří toto červencové světové setkání připravují (26. - 31.7.). Jedno z liturgických čtení bylo proto přečteno polsky.

Jádrem dnešní liturgie jsou pašije čili podání průběhu událostí umučení Ježíše Krista. Proto se tato neděle označuje také jako pašijová. Letos byly vzaty z Lukášova evangelia, přečteny italsky a protkány liturgickým zpěvem Papežského pěveckého sboru Sixtinské kaple, který bohoslužby Petrova nástupce pravidelně doprovází. Nejpůsobivějším okamžikem je bezpochyby moment odmlčení v samotném závěru půlhodinového přednesu pašijí po přečtení verše o posledním Ježíšově vydechnutí, po kterém všichni přítomní poklekají. Do vzniklého ticha pak zní homilie.
V samotném jejím závěru papež František dnes řekl:

Jednání Boha, který se kvůli nám nechal tak zdeptat, nám může připadat značně vzdálené, protože je nám zatěžko zapomenout sami na sebe, byť nepatrně. Bůh nás přichází zachránit a jsme povoláni zvolit si Jeho cestu: cestu služby, daru a zapomínání na sebe. Můžeme se vydat na tuto cestu, zastavit se v těchto dnech a hledět na Kříž, na tuto „katedru Boha“. Často se během tohoto týdne dívejme na tuto „Boží katedru“, abychom se naučili pokorné lásce, která zachraňuje a dává život, a tak se zříkali sobectví a neusilovali o moc a slávu. Ježíš nás svým ponížením vyzývá, abychom se ubírali Jeho cestou. Pohleďme na Něho, prosme o milost chápat alespoň něco z tajemství Jeho zdeptání podstoupeného za nás a mlčky rozjímejme o tajemství tohoto Týdne.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy homilie je ZDE

Mše svaté se před vatikánskou bazilikou účastnilo za krásného slunečného počasí přibližně sedmdesát tisíc věřících, z nichž ti, kteří na ni chtěli být přítomni alespoň uprostřed náměstí, museli přijít nejméně dvě hodiny před jejím začátkem vzhledem k přísným bezpečnostním opatřením, která byla přijata v souvislosti se Svatým rokem milosrdenství. Eucharistii podávalo věřícím celkem 250 kněží. V samotném závěru téměř tříhodinové bohoslužby pak Svatý otec ještě krátce všechny přítomné oslovil:

Zdravím vás všechny, kdo jste se účastnili této bohoslužby i ty, kteří ji sledovali prostřednictvím televize a dalších komunikačních prostředků.
Na dnešek připadá 31. Světový den mládeže, který vyvrcholí koncem července velkým světovým setkáním v Krakově. Jeho téma zní „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (
Mt 5,7). Zvláštní pozdrav patří vám, mladým lidem, zde přítomným i všem ostatním ve světě. Doufám, že budete moci přijít v hojném počtu do Krakova, do vlasti svatého Jana Pavla II., iniciatároa Světových dnů mládeže. Jeho přímluvě svěřujeme poslední měsíce příprav na tuto pouť, která bude v rámci Svatého roku milosrdenství Jubilejní událostí mládeže na rovině všeobecné církve.
Je tady s námi mnoho mladých dobrovolníků z Krakova. Až se vrátí do Polska, přinesou představitelům svého národa olivové ratolesti nasbírané v Jeruzalémě, Assisi a Montecassinu a požehnané na tomto náměstí, jako pozvání k rozvoji pokoje, smíření a bratrství. Děkuji za tuto krásnou iniciativu, odvážně pokračujte dál!
A nyní se pomodleme k Panně Marii, aby nám pomohla prožívat s duchovní intenzitou tento Svatý týden.

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně pak Petrův nástupce dnešní liturgii zakončil apoštolským požehnáním.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.