Je zapotřebí změny, řekl papež ve videoposelství k účastníkům ekumenického setkání

2.7.2016 

Hlavní město spolkového státu Bavorsko v těchto dnech (30.6.- 2.7.) hostilo ekumenické setkání v rámci iniciativy „Společně pro Evropu“, kterého se účastnilo více než tři sta křesťanských hnutí a komunit. Organizátorem akce, která se letos konala pod titulem „Setkávání, smíření a budoucnost“, je Dílo Mariino – Hnutí fokoláre. Právě v ekumenickém centru tohoto hnutí v Ottmaringu se roku 1999 uskutečnilo první setkání několika katolických a evanglických společenství, ze kterého se postupem doby vyvinula mnohem širší síť, jejímž hlavním cílem je „oživit křesťanskou duši Evropy“. Účastníky mnichovského setkání pozdravili papež František a konstantinopolský ekumenický patriarcha Bartoloměj I. Videoposelství Svatého otce, které bylo vysíláno dnes odpoledne v přímém přenosu simultánně v sedmi jazycích, vám přinášíme v plném znění:

„Drazí přátelé z iniciativy Společně pro Evropu,

Vím, že vaše mnohá hnutí a skupiny pocházející z různých církví a společenství se shromáždily v Mnichově na setkání pod titulem „Setkávání, smíření a budoucnost“. Máte pravdu. Nastal čas, abychom se spojili a ve skutečně evropském duchu tak mohli čelit problematice naší doby. Kromě některých viditelných zdí totiž sílí také neviditelné hradby, které tíhnou k rozdělení tohoto světadílu. Jsou to zdi, které se tyčí v lidských srdcích. Zdi učiněné ze strachu a agresivity, nedostatku pochopení vůči lidem jiného původu či náboženského přesvědčení. Hradby politického a hospodářského sobectví, které nectí život a důstojnost každého člověka.

Evropa se ocitla ve složitém a výrazně rozpohybovaném světě, který je stále více globalizovanější, a tudíž stále méně eurocentrický. Pokud uznáme tuto epochální problematiku, musíme s odvahou říci: je zapotřebí změny! Evropa je zvána k reflexi a přemítání nad tím, zda její nesmírné bohatství, prostoupené křesťanstvím, patří do muzea, anebo je dosud schopné inspirovat kulturu a darovat své poklady celému lidstvu. Shromáždili jste se, abyste se zaobírali touto otevřenou výzvou, před kterou Evropa stojí. Zároveň však předkládáte svědectví o síti, která v rámci občanské společnosti pracuje na přijetí nejslabších a znevýhodněných lidí a prokazuje jim solidaritu, aby stavěla mosty a překonávala vyhlášené i skryté konflikty.

Evropské dějiny jsou příběhem trvalého setkávání nebe a země – nebe ukazuje k otevřenosti transcendentu, Bohu, kterým se neustále evropský člověk vyznačoval. Země označuje jeho praktickou a konkrétní schopnost řešit situace a problémy. Také vy, evropská křesťanská hnutí a společenství, jste nositeli mnoha charismat – Božích darů, které je třeba dávat k dispozici. Iniciativa „Společně pro Evropu“ je silou soudržnosti se zřejmým cílem: přetlumočit základní křesťanské hodnoty do konkrétní odpovědi na problémy kontinentu, který prožívá krizi. Váš životní styl se zakládá na vzájemné lásce, kterou prožíváte v evangelní radikálnosti. Kultura vzájemnosti totiž obnáší výměnu názorů, vzájemnou úctu, přijetí a podporu. To znamená, že doceníme různost charismat, abychom tak mohli směřovat k jednotě a obohacovat ji. Zřejmá a hmatatelná přítomnost Ježíše Krista mezi vámi je svědectví, které přivádí k víře.

Jakákoli ryzí jednota se sytí bohatstvím rozdílností, které ji utvářejí – jako rodina, která je tím jednotnější, čím více každý z jejích členů může být bez obav sám sebou. Pokud se Evropa chce stát rodinou národů, musí opětovně do středu postavit člověka, být otevřeným a přijímajícím světadílem a pokračovat nikoli pouze v ekonomické, nýbrž také sociální a kulturní spolupráci. Bůh vždy přináší něco nového – kolikrát už jste to ve svém životě zakusili! Jsme však dnes vnímaví k jeho překvapením? Vy jste směle odpověděli na Pánovo volání a proto jste povoláni, abyste poukazovali na novost, kterou vnáší do života, a dávali tak vzejít plodům evangelia – plodům, jež povstaly z křesťanských kořenů, které již dva tisíce let vyživují Evropu. A tak budete přinášet ještě větší úrodu! Udržujte svěžest svých charismat, posilujte své „Společné“ bytí a nadále jej rozšiřujte. Učiňte ze svých domovů, společenství a měst laboratoře vzájemnosti, přátelství a bratrství, schopné včleňovat a současně být otevřené vůči celému světu.

Společně pro Evropu? Dnes je to nezbytnější, než kdykoli dříve. V Evropě složené z mnoha států dosvědčujete, že jsme děti jediného Otce a mezi sebou bratry a sestrami. Jste cennou setbou naděje, aby Evropa opětovně nalezla své poslání, kterým je přispívat k jednotě všech lidí.“

Zakončil papež František videoposelství, kterým dnes pozdravil účastníky mnichovského ekumenického setkání „Společně pro Evropu“.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.