Papež na tiskovce: Indoktrinace genderovou teorií je ničemnost, přijímat homosexuály nutnost

3.10.2016 

Právě zakončená návštěva Gruzie a Ázerbájdžánu, otázky genderu a homosexuality, příští apoštolské cesty, vztahy s Čínou a brzká volba nových kardinálů – k těmto i dalším tématům se papež František vyslovil během hodinové tiskové konference na palubě letadla při návratu z Gruzie a Ázerbájdžánu.
Z jedenácti okruhů vybíráme téma manželství v souvislosti s Amoris laetita a potom indoktrinace genderovou teorii a konkrétní přístup k homosexuálům a transsexuálům.

Maria Elena Ribezzo ze švýcarského deníku La Presse se tázala:
Vaše Svatosti, dobrý večer. Včera jste mluvil o světové válce, která se vede proti manželství, a užil jste velmi silných slov proti rozvodu – řekl jste, že znečisťuje Boží obraz, zatímco v minulých měsících, včetně synody, se mluvilo o přijetí rozvedených. Chtěla bych vědět, zda se tyto přístupy slučují, a jak…

Papež František: „Vše, co jsem včera spatra řekl, je jinými slovy řečeno v Amoris laetitia, když se tam mluví o manželství jako svazku muže a ženy, tak, jak je Bůh učinil – tedy jako svůj obraz, kterým je muž a žena. Božím obrazem není pouze muž, jsou to muž a žena společně, kteří se stávají jedním tělem, když se spojují v manželství. Taková je pravda. Musíme si přiznat, že dnes se proti manželství vede světová válka, která vychází z kultury konfliktů, neřešených problémů a filosofií v uvozovkách, v jejichž rámci člověk dnes něco dělá, a když se tím unaví, dělá zase něco jiného, a pak ještě a tak dále. Musíme si dávat pozor, aby nás tyto ideje neprostoupily. Za prvé je však manželství obrazem Boha, muže a ženy spojených v jediném těle. Když zničíme manželství, poskvrníme anebo znetvoříme Boží obraz. Amoris laetitia mluví o tom, jak nakládat s těmito případy, jak se chovat ke zraněným rodinám – zde nastupuje milosrdenství. Existuje jedna překrásná modlitba církve, kterou jsme pronášeli minulý týden: Bože, tys tak obdivuhodně stvořil svět a s ještě větší láskou ho obnovuješ“ – tedy vykoupením a milosrdenstvím. U zraněných rodin a párů nastupuje milosrdenství. Existuje tu princip, ale také lidská slabost a hříchy. Slabost a hříchy nemají poslední slovo – poslední slovo má milosrdenství! Rád vyprávím – nevím, jestli už jsem vám to řekl, ano nebo ne? – o sloupku z opatství sv. Marie Magdalény ve Vézelay. Ve středověku se katecheze uskutečňovala v katedrálách prostřednictvím výtvarného znázornění. Je tam krásná sloupová hlavice z roku 1200, na jejíž jedné straně je oběšený Jidáš s vyplazeným jazykem a vypoulenýma očima, na druhé straně Ježíš, Dobrý pastýř, který ho bere na ramena a odnáší. Když se podíváme dobře na Ježíšovu tvář, zjistíme, že na jedné straně má smutně sevřené rty, které se ale na druhé straně rozšiřují do spikleneckého úsměvu. Tehdejší lidé pochopili, co je to milosrdenství! Vůči Jidášovi, rozumíte? V Amoris laetitia se proto nejprve mluví o manželství a tom, jaké jsou jeho základy, a potom se přechází k problémům – jak se na manželství připravit, jak vychovávat děti a jak řešit problémy, pokud se vyskytnou ( o tom pojednává osmá kapitola). Řeší se za pomoci čtyř kritérií – přijímat zraněné rodiny, doprovázet je, rozlišovat případ od případu a integrovat je, obnovovat. To znamená spolupracovat na oné obdivuhodné obnově stvoření, kterou Ježíš učinil vykoupením. Je to tak srozumitelné? Když se zaměříme jenom na jednu část, nefunguje to. Při četbě Amoris laetitia všichni nalistují rovnou osmou kapitolu, ale to nelze – je nutné číst vše od začátku do konce. Co je ústředním tématem? To záleží na každém člověku. Pro mne osobně je jádrem a středem Amoris laetitia čtvrtá kapitola, která je náplní na celý život. Je však nutné číst dokument celý, znovu jej celý pročítat a diskutovat o něm – to vše tvoří celek. Mluví se v něm o hříchu a zlomu, ale také o milosrdenství, vykoupení, péči. Vyjádřil jsem se srozumitelně?“

Za deník National Catholic Reporter kladl otázku Joshua Mcelwee:
Ve včerejší promluvě v Gruzii jste – stejně jako v mnoha dalších zemích – mluvil o teorii genderu. Řekl jste, že je to velký nepřítel, ohrožující manželství. Chtěl bych se ale zeptat: Co byste řekl člověku, který léta trpí svou sexualitou, vnímá, že je tu biologický problém a že jeho fyzický vzhled neodpovídá tomu, co on anebo ona považuje za svou pohlavní identitu? Jak byste jako pastýř a služebník církve doprovázel tyto lidi?

Papež František: „Tak především – ve své kněžském a biskupském životě – a také jako papež – jsem doprovázel lidi s homosexuálními tendencemi a praxí. Doprovázel jsem je, přiváděl k Pánu, a i když někteří nemohou, vedl jsem je a nikdy nikoho neopustil. To berte za daný fakt. Lidi je třeba doprovázet tak, jako to činil Ježíš. Když nějaký člověk v této situaci předstoupí před Ježíše, Ježíš mu určitě neřekne: „Jdi pryč, jsi homosexuál!“ Nikoli. Zmínil jsem se o ničemnosti, kterou je dnešní indoktrinace genderovou teorií. Jeden francouzský tatínek mi vyprávěl, jak se u stolu bavili s dětmi. Je to katolík, manželka i děti jsou katolíci – sice poněkud povrchní, ale katolíci – a tatínek se zeptal desetiletého syna, co z něj bude, až vyroste. „Holčička“, zněla odpověď. Onen otec pak zjistil, že v učebnicích jeho dětí se vyučuje teorie genderu, což je proti přirozenosti. Něco jiného je, pokud člověk má tyto sklony, které mohou vyústit ve změnu pohlaví. A něco jiného je vyučovat v tomto směru ve školách, aby postupně docházelo ke změně mentality. Něčemu takovému říkám „ideologické kolonizace“. Vloni jsem dostal dopis od jednoho Španěla, který mi vyprávěl svůj příběh z dětství a mládí. Byl holčičkou a potom dívkou, ale velmi trpěl, protože se cítil jako muž, i když fyzicky byl ženou. Když mu bylo dvaadvacet let, řekl mamince, že podstoupí chirurgický zákrok a podobně. Maminka ho požádala, aby to nedělal za jejího života. Byla už velmi stará a zanedlouho zemřela. Tento muž podstoupil zákrok a dnes pracuje jako úředník ministerstva v jednom španělském městě. Dostavil se za biskupem, který mu velmi pomohl. Byl to schopný biskup, který – v uvozovkách – plýtval časem, aby doprovázel tohoto člověka. Pisatel dopisu pak změnil občanskou totožnost, oženil se a napsal mi, že by pro něj bylo útěchou, kdyby za mnou mohli přijet spolu s manželkou. Přijal jsem je a byli moc rádi. Vyprávěl mi, že ve čtvrti, kde dříve bydlel, byl jeden starý, osmdesátiletý kněz, bývalý farář, který odešel z farnosti a vypomáhal u sester. A pak tam byl mladý farář. Když tohoto muže potkal, křičel na něj na chodníku: „Půjdeš do pekla!“ Když ale potkal starého faráře, říkal mu: „Odkdy už jsi nebyl u zpovědi? Ale jen pojď, vyzpovídám tě, a tak budeš moci jít k přijímání“. Rozumíte? Život je život a je třeba jej brát tak, jak přichází. Hřích je hřích. Sklony a hormonální nerovnováha působí mnoho problémů a je třeba dávat pozor, abychom neřekli: Vlastně je to všechno jedno, tak oslavujme. Ne, tak ne. V každém případě ale člověka přijmout, doprovázet ho, zabývat se jeho případem, rozlišovat a integrovat. Tak by dnes jednal Ježíš. Prosím vás, nepište hned: Papež dává posvěcení transsexuálům! Už vidím ty první stránky novin. Jsou nějaké pochybnosti o tom, co jsem řekl? Chtěl bych mluvit jasně. Je to morální problém. Je to problém. Je to lidský problém. A je třeba jej řešit, jak je to možné – a to vždy v Božím milosrdenství, v pravdě, s jakou jsme mluvili o manželství v kontextu četby celé Amoris laetitia, a vždy s otevřeným srdcem. Nezapomínejte na onen sloupek z Vézelay, který je moc krásný.“

PLNÉ ZNĚNÍ tiskové konference s papežem Františkem je ZDE

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.