Papež František ke knize dona Prima Mazzolariho

19.10.2016 

„Prospěje nám, když si přečteme tyto velmi aktuální stránky z pera odvážného kněze, dona Prima Mazzolariho, a budeme nad nimi rozjímat“, doporučuje papež František v rukopisném úvodu k novému výboru z díla italského kněze a spisovatele. Svazek nazvaný „Slovo chudým“ (La parola ai poveri, Edizioni Dehoniane Bologna), který shromažďuje texty z padesátých let, byl dnes večer prezentován v lombardském městečku Bozzolo, místě Mazzolariho dlouholetého farářského působení. Originální, byť někdy těžce stravitelná kázání dona Prima Mazzolariho (1890 - 1959), doléhala také k předešlým papežům. „Byl stále vpředu a kráčel tak dlouhými kroky, že mu člověk nestačil“, prohlásil o leckdy nepohodlné postavě poválečné Itálie papež Pavel VI. Benedikt XVI. z Mazzolariho spisů citoval v roce 2009 na Svatopetrském náměstí při Světovém setkání kněží a podnítil jeho beatifikační řízení ( jehož diecézní fáze před rokem skutečně začala, http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=21791).

Také papež František projevil dobrou znalost Mazzolariho odkazu, když se o něm zmínil jako o kněžském vzoru při zahájení římského diecézního sněmu letos v červnu v bazilice sv. Jana na Lateránu. Papež tehdy citoval z Mazzolariho homilie později knižně nazvané „Náš bratr Jidáš“, kterou farář v Bozzolu pronesl na Zelený čtvrtek roku 1958. Vyzývá v ní ke slitování s „naším ubohým bratrem a zrádcem Jidášem“, který, jak řekl, je jednou z nejtajemnějších postav v pašijovém dění. „Nestyďte se za toto bratrství“, vyzýval tehdy don Mazzolari své farníky. „Já se za něj nestydím, protože vím, kolikrát jsem Pána zradil...Mám rád Jidáše, je to můj bratr. Také dnes večer se za něj budu modlit, protože nesoudím a neodsuzuji – měl bych totiž soudit a odsuzovat sám sebe. Nevzdávám se totiž myšlenky, že Boží milosrdenství vstoupilo také do srdce nebohého Jidáše – v onom Ježíšově láskyplném objetí a oslovení „příteli!“, se kterým se k němu Pán obrací, zatímco Jidáš jej zrazuje svým polibkem“, učil don Primo Mazzolari ve Svatém týdnu roku 1958.

Papež František nyní nicméně neradí jenom k četbě a meditaci Mazzolariho textů, nýbrž v nich spatřuje evangelní proroctví. Italský kněz se totiž věnoval zvláště chudým, vyděděným a nejposlednějším lidem a rovněž takzvaně „vzdáleným“, přičemž se neobával střetů s vládnoucími režimy, zejména fašistickým. „Slovo chudým“ bylo jeho celoživotní motto, kterému se snažil propůjčit hlas publikací obtýdeníku „Adesso“ – „Nyní“ (srov. Lk 22,36). „Připomíná nám“, píše papež František v předmluvě, „že chudí jsou pravým bohatstvím církve, chudí jsou jedinou záchranou světa! Prosme Pána o milost, abychom viděli chudé, kteří klepají na srdce, a dokázali vyjít sami ze sebe v postoji milosrdenství, a aby tak milosrdenství mohlo vstoupit do našeho srdce.“

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.