Svatý otec: Změněná situace světa umožňuje podávat evangelium nově

16.9.2017 

Svatý otec dnes přijal účastníky generální kapituly Misionářů Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (zkratka M.S.C.), řeholního institutu papežského práva založeného francouzským knězem Jean Jules Chevalierem (1824-1907) v druhé polovině 19. století. Řád má dnes přibližně 1800 členů, kteří působí v 55 zemích, v naší vlasti nikoli.

Cílem generální kapituly, jak v úvodu své promluvy poznamenal papež, je „společná modlitba a rozlišování cest, které ukazuje Pán, a obnova plodnosti charismatu darovaného Duchem svatým církvi a světu skrze zakladatele“. Odkázal pak na její motto vzaté z Janova evangelia: »Ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle« (2,10):

Na jedné straně si uvědomujete a jste vděční za drahocenný poklad plánů a apoštolských děl, jež toto charisma vydalo díky věrnosti spolubratří, kteří byli před vámi, během půldruhého století trvání vašeho institutu, ale na druhé straně dobře víte, že jeho bohaté možnosti ku prospěchu církve a světa nejsou vyčerpány.

Nasloucháním toho, co dnes říká Duch svojí církvi, a v otevřenosti otázkám, které lidstvo klade budete umět načerpat z pravého a nevyčerpatelného zdroje tohoto charismatu nové podněty, odvážná rozhodnutí a kreativní výrazy poslání, jež vám bylo svěřeno – pokračoval Petrův nástupce.

Právě změněná situace nynějšího světa vzhledem k minulosti a nové instance církevního závazku šířit evangelium, umožní nově nabízet dobré víno evangelia a rozdávat tak radost a naději mnohým.

Původní inspirací vašeho zakladatele – řekl dále papež František – bylo šíření úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a dnes ji chápete a aktualizujete různými díly a činnostmi dosvědčujícími citlivou a milosrdnou Ježíšovu lásku ke všem, zejména k těm vrstvám společnosti, které trpí nouzí.

Abyste to dokázali, vybízím vás, jako to činím často ve vztahu k těm, kdo žijí Bohu zasvěceným životem, abyste se »vrátili k první a jediné lásce« a měli pevně upřený zrak k Pánu Ježíši Kristu, učili se od Něho milovat lidským srdcem ve snaze pečovat o ztracené a raněné ovce, zasazovat se o spravedlnost a solidaritu se slabými a chudými, dávat naději a důstojnost vyděděncům a jít kamkoli, kde člověk očekává přijetí a pomoc.

Potom papež zmínil otázku povolání do této řeholní konregace, jejich celkový úbytek spolu s nárůstem v Jižní Americe, Oceánii a Asii, a připomněl křesťanskou formaci mládeže jakožto další výraz charismatu tohoto řádu. Poukázal na dnes naléhavý úkol vychovávat a doprovázet nové generace při osvojování si lidských hodnot a pěstování evangelního pohledu na život a dějiny.

To co dnes mnozí nazývají »výchovnou krizí« je bezesporu jedna z frontových linií evangelizačního poslání církve, na které je celé křesťanské společenství povoláno vykročit. Vybízím vás, abyste ve šlépějích toho, co učinili vaši předchůdci, vyvíjeli nové iniciativy také v tomto specifickém výrazu svého apoštolátu.

V závěru své promluvy pak Svatý otec řekl:

Kongregace Misionářů Nejsvětějšího Srdce Ježíšova má dnes značný počet členů, mezi nimiž tvoří poměrně velkou skupinu řeholní bratři. Nepodlehněte nešvaru klerikalismu, který odrazuje lidi, zejména mladé od církve, jak jsem již vícekrát připomněl. Řeholní bratři jsou velkou milostí. Žijte mezi sebou pravým bratrstvím, které přijímá odlišnosti a doceňuje bohatství každého. Nemějte strach nadále podporovat sdílení s laiky, s nimiž spolupracujete ve svém apoštolátu, dáváte jim účast na svých ideálech a plánech a dělíte se s nimi o bohatsví spirituality, která prýští z charismatu vašeho institutu. Spolu s nimi a se spolusestrami ženské větve tak ještě více zmohutní velká »charismatická rodina«, vyjevující lépe životnost a aktuálnost charismatu zakladatele.

Řekl papež František řeholní kongregaci Misionářů Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kteří se v těchto dnech v Římě účastní svojí generální kapituly.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.