Vzkříšený Kristus je mládím každého z nás i celého světa

21.4.2019 

Velikonoční poselství papeže Františka, nám. sv. Petra

Drazí bratři a sestry, hezké Velikonoce!

Dnes církev sdílí zvěst prvních učedníků: „Ježíš vstal z mrtvých!“. A od úst k ústům, od srdce k srdci zní opět pobídka ke chvále: „Aleluja! Aleluja!“. V tomto Velikonočním jitru, nepomíjivém mládí církve i celého lidstva, bych ke každému z vás rád pronesl úvodní slova nedávné apoštolské exhortace věnované hlavně mládeži:

„Kristus žije. On je naše naděje a nejkrásnější mládí tohoto světa. Všechno, čeho se On dotkne, mládne, obnovuje se a naplňuje životem. Proto první slova, jimiž se chci obrátit na mladého křesťana [a vůbec na každého], znějí: On žije a chce tě živého! On je v tobě, On je s tebou a nikdy neodejde. Jakkoli se můžeš vzdálit, Vzkříšený je vedle tebe, volá tě a čeká, že znovu začneš. Když pocítíš, že stárneš ze smutku, zloby, strachu, pochyb či selhání, On tam bude, aby ti dal sílu a naději“ (Christus vivit, 1-2).

Drazí bratři a sestry, toto poselství je současně adresováno každému člověku i světu. Kristovo Zmrtvýchvstání je počátkem nového života každého muže a každé ženy, protože pravá obnova začíná vždycky od srdce, od svědomí. Velikonoce jsou také začátkem nového světa, osvobozeného od hříchu a smrti, světa konečně otevřeného Božímu království lásky, pokoje a bratrství.

Kristus žije a zůstává s námi. Skvěje se světlem svojí Vzkříšené tváře a neopouští ty, kdo jsou podrobeni zkoušce, bolesti a zármutku. On, Živý, ať je nadějí milovaného syrského lidu, oběti, přetrvávajícího konfliktu, který nás stále nebezpečněji naklání k rezignaci, ba dokonce lhostejnosti. Je naopak čas vyvinout opět snahu o politické řešení, které odpoví na spravedlivé touhy po svobodě, pokoji a spravedlnosti, vyřeší humanitární krizi a usnadní bezpečný návrat uprchlíků, včetně těch, kteří odešli do sousedních zemí, zvláště do Libanonu a Jordánska.

Velikonoce usměrňují náš pohled k Blízkému východu, zraňovanému neustálými spory a napětími. Ať křesťané v tomto regionu s neustálou trpělivostí nepřestávají dosvědčovat vzkříšeného Pána a vítězství života nad smrtí. Zvláště myslím na lid Jemenu, zejména na děti, soužené hladem a válkou. Velikonoční světlo ať osvítí všechny vládce a národy Blízkého východu, počínaje Izraelci a Palestinci, podnítí je zmírňovat utrpení a přispívat k budoucímu míru a stabilitě.

Zbraně ať přestanou třísnit krví Libyi, kde bezbranní lidé v posledních týdnech opět umírají a mnohé rodiny jsou nuceny utíkat ze svých domovů. Vybízím zainteresované strany, aby volily spíše cestu dialogu než útisku a zamezily opětovnému otevírání ran desetiletého konfliktu a politické nestability.

Živý Kristus ať obdaří svým pokojem celý, milovaný africký kontinent, kde jsou rozesety sociální napětí, konflikty a někdy násilné extrémismy, jež zanechávají nejistotu, zmar a smrt, zejména v Burkina Faso, Mali, Nigeru, Nigérii a Kamerunu. Myslím také na Súdán, který prochází obdobím politické nejistoty a kde, jak doufám, budou všechny instance mít svůj hlas a přičiní se o to, aby země nalezla svobodu, rozvoj a blahobyt, po němž dlouho touží.

Vzkříšený Pán ať provází všechny snahy občanských a náboženských představitelů Jižního Súdánu za pomoci plodů duchovní obnovy, která se před několika dny konala tady ve Vatikánu. Kéž se otevře nová stránka dějin této země, v níž budou všechny politické, sociální a náboženské složky aktivně usilovat o obecné dobro a národní smíření.

Ať o těchto Velikonocích nalezne útěchu obyvatelstvo východních regionů Ukrajiny, které nadále strádají dosud probíhajícím konfliktem. Pán ať podněcuje humanitární iniciativy, jakož i snahy usilující o trvalý mír.

Radost Vzkříšení ať naplní srdce těch, kteří na americkém kontinentu trpí důsledky obtížných politických a ekonomických situací. Myslím zejména na venezuelský lid, na množství  lidí, kteří v důsledku trvající a prohlubující se krize postrádají minimální podmínky pro důstojný a bezpečný život. Pán ať obdaruje ty, kdo nesou politickou odpovědnost,  aby se přičinili o ukončení sociálních nespravedlností, zlořádů a násilí a činili konkrétní kroky, umožňující odstranit rozdělení a poskytnout obyvatelstvu nezbytnou pomoc.

Vzkříšený Pán ať vede úsilí, které se naplňuje v Nikarugui, aby bylo co nejdříve nalezeno mírové řešení vyjednané ku prospěchu všech Nikaragujců.

Ať nás uprostřed tolika utrpení naší doby Pán života neshledá chladnými a lhostejnými. Ať z nás učiní budovatele mostů, nikoli bariér. Ten, který nám dává svůj pokoj, ať dá umlknout lomozu zbraní jak v kontextech války, tak v našich městěch, a inspiruje státní představitele, aby se zasadili o ukončení závodů ve zbrojení a zneklidňujícího šíření zbraní, zejména v ekonomicky vyspělých zemích. Zmrtvýchvstalý, který dokořán otevřel brány hrobu, ať otevře naše srdce potřebným, bezbranným, chudým, nezaměstnaným, marginalizovaným a těm, kdo klepou na naše dveře a prosí o chléb, útočiště a uznání svojí důstojnosti.

Drazí bratři a sestry, Kristus žije! On je nadějí a mládím každého z nás i celého světa. Nechme se od Něho obnovit! Požehnané Velikonoce!

 

Přeložil Milan Glaser

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.