Svoboda je možná jedině, vnímáme-li zodpovědnost jedněch za druhé

21.11.2019 

Promluva papeže na setkání se státními činiteli, Bangkok - Thajsko

Pane premiére,

členové vlády a diplomatického sboru,

vážení političtí, občanští a náboženští představitelé,

dámy a pánové!

Těší mne, že mám příležitost být mezi vámi a navštívit tuto zemi, která oplývá tolika přírodními krásami a skvěle opatruje pradávné duchovní a kulturní tradice jako je pohostinnost, kterou nyní zakouším v první osobě a kterou bych si rád osvojil, abych šířil a posiloval přátelské svazky mezi národy.

Mockrát děkuji, pane premiére, za přijetí, za vaše slova na uvítanou a za Váš projev zodpovědné pokory. Dnes odpoledne budu mít možnost vykonat zdvořilostní návštěvu u Jeho královského Veličenstva Ramy X. a královské rodiny. Děkuji Jeho Veličenstvu za laskavé pozvání k návštěvě Thajska, přeji vše nejlepší Jeho království a skládám rovněž hold památce zesnulého otce.

Těší mne, že vás mohu pozdravit a setkat s vámi, vládními, náboženskými a občanskými představiteli a vaším prostřednictvím zdravím celý thajský lid. Má poklona patří také diplomatickému sboru. Při této příležitosti nemohu opominout vyjádřit své blahopřání v souvislosti s nedávnými volbami, jež představují návrat k normálnímu demokratickému procesu.

Děkuji všem, kteří se přičinili o realizaci této návštěvy.

Víme, že problémy, kterým čelí dnešní svět, jsou globální, týkají se celé lidské rodiny a vyžadují rozhodné nasazení za mezinárodní spravedlnost a solidaritu mezi národy. Považuji za důležité poukázat na to, že se v těchto dnech končí předsednictví Thajska v ASEANu (Sdružení národů jihovýchodní Asie pozn. překl.), které je výrazem jeho historického nasazení v širších problémech, týkajících se národů celé jihovýchodní Asie, a jeho stálé snahy podporovat politickou, ekonomickou a kulturní spolupráci v regionu.

Thajsko jakožto multikulturní země, vyznačující se bohatou diverzitou, již dlouho uznává potřebu vytvářet harmonické a mírové soužití mezi mnoha etniky a respektuje a doceňuje různé kultury, náboženské skupiny, filosofie a ideje. Nynější doba, poznamenaná globalizací, je příliš často nahlížena v těsných ekonomicko-finančních kategorií a tíhne ke smazávání podstatných rysů, jež utvářejí a plodí krásu i duši našich národů, zatímco konkrétní zkušenost jednoty, která respektuje a přijímá rozdíly, slouží jako inspirace a podnět všem, kterým leží na srdci svět, jaký si přejeme zanechat budoucím generacím.

Mám radost z ustanovení Eticko-sociální komise, do níž jste přizvali tradiční náboženství svojí země s cílem přijímat jejich vklad a uchovávat živou duchovní paměť svého lidu. V tomto smyslu budu mít příležitost setkat se s nejvyšším buddhistickým patriarchou na znamení důležitosti a naléhavosti prosazování přátelství a dialogu, jakož i služby sociálnímu souladu a vytváření spravedlivé, citlivé a inkluzivní společnosti. Rád bych osobně utvrdil všechny snahy maličké, ale živé katolické komunity uchovávat a prosazovat ony specifické vlastnosti Thajců, evokované vaší státní hymnou, jako je mírumilovnost a náklonnost, nikoli však zbabělost, a pevné předsevzetí čelit veškerému ignorování křiku mnoha našich bratří a sester, kteří touží po osvobození od jha chudoby, násilí a nespravedlnosti. Tato země nese jméno „svoboda“. Víme, že svoboda je možná jedině, pokud jsme schopni cítit odpovědnost jedněch za druhé a překonávat jakoukoli formu nerovnosti. Proto je třeba zasadit se o to, aby měli lidé i komunity přístup k výchově, důstojné práci a zdravotní péči, a dosáhli tak nezbytné minimální úrovně udržitelnosti, umožňující integrální lidský rozvoj.

V této souvislosti se chci krátce pozastavit u migrace, jedné z charakteristik naší doby. Ani ne tak nad samotnou mobilitou, jako spíše nad podmínkami, za jakých se odehrává, jevem představujícím jeden z hlavních morálních problémů, s nimiž se musí vyrovnat naše generace. Světová migrační krize nemůže být ignorována. Samotné Thajsko, známé svojí pohostinností vůči migrantům a uprchlíkům, stanulo před touto krizí, způsobenou tragickým útěkem běženců ze sousedních zemí. Hluboce si přeji, aby mezinárodní společenství prozíravým a odpovědným přístupem řešilo problémy, které způsobují tento tragický exodus a podpořilo bezpečnou, řízenou a legální migraci. Kéž by každý stát zavedl účinná opatření za účelem ochrany důstojnosti a práv migrantů a uprchlíků, kteří při cestě za svobodou a důstojným životem pro svoje rodiny čelí nebezpečím, nejistotám a vykořisťování. Nejde jenom o migranty, jde také o tvář, kterou chceme dát našim společnostem.

A vybavují se mi v této souvislosti ženy a děti, jež v naší době obzvláště trpí násilím a všemožným vykořisťováním, otroctvím, násilím a zneužíváním. Vyslovuji svoje uznání thajské vládě za její úsilí o vykořenění této metly, jakož i všem lidem a organizacím, jež neúnavně usilují o odstraňování příkoří a otevírají cestu k důstojnosti. Letos, kdy si připomínáme třicáté výročí Úmluvy o právech dětí a dospívajících, jsme nabádáni zamyslet se nad nezbytností ochrany blaha našich dětí, jejich sociálního a intelektuálních rozvoje, přístupu ke vzdělání a rovněž jejich fyzického, psychologického a duchovního růstu (srov. Promluva k diplomatickému sboru, 7. ledna 2019), a začít rozhodně, soustavně a neprodleně jednat. Budoucnost našich národů široce souvisí se způsobem, jakým zaručíme svým dětem budoucí důstojnost.

Dámy a pánové, dnes jako ještě nikdy potřebují naše společnosti „tvůrce pohostinnosti“, muže a ženy, kteří pečují o integrální rozvoj všech národů v rámci lidské rodiny, zasazující se o život ve spravedlnosti, solidaritě a bratrské harmonii. Každý z vás, ve svém postavení, věnuje svůj život službě obecnému dobru, aby mohlo dosáhnout do všech koutů této země – toto je jedno z nejušlechtilejších poslání člověka. S těmito pocity a přáním, abyste mohli dál plnit svěřené poslání, vyprošuji hojnost božského požehnání této zemi, jejím představitelům a obyvatelům. A prosím Pána, aby vedl každého z vás i vaše rodiny po stezkách moudrosti, spravedlnosti a pokoje.

 

Přeložil Milan Glaser

 

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.