Papež: Naším největším ohrožením je korupce srdce

8.12.2019 

Řím. Jak předeslal římský biskup během své polední promluvy na Náměstí sv. Petra, vydal se i dnes - jako každý rok 8. prosince odpoledne - na Španělské náměstí k mariánskému sloupu, vztyčenému v roce 1857 na připomínku věroučného dogmatu o Panně Marii počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Cestou se František zastavil také v bazilice Panny Marie Větší, kde se mlčky pomodlil před mariánskou ikonou Salus Populi Romani.

Krátká pobožnost na Španělském náměstí probíhala za účasti městského magistrátu v čele s primátorkou Virginií Raggi a několika tisíc lidí. Nejprve římští požárníci dopravili na vrchol sloupu do výše dvanácti metrů květinový věnec, který vložili na ruku mariánské sochy, načež následovaly Loretánské litanie a závěrečná papežova modlitba. V té letošní se římský biskup modlil zejména za „ty, kteří jsou sužováni nedůvěrou a malomyslností“:

Ó Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu,

scházíme se opět u Tebe.

Čím dál jsme v životě došli,

tím větší je naše vděčnost Bohu za to,

žes nám, kteří jsme hříšníci,

dal za matku Tebe, Neposkvrněnou.

Jedině Tys byla ze všech lidí

uchráněna hříchu jakožto matka Ježíše,

Beránka Božího, který snímá hříchy světa.

Avšak toto jedinečné privilegium

Ti bylo dáno pro dobro nás všech, Tvých dětí.

Když totiž hledíme na Tebe, vidíme Kristovo vítězství,

vítězství Boží lásky nad zlem:

kde se rozmnožil hřích, tedy v lidském srdci,

tam se rozhojnila milost

mírnou mocí Ježíšovy Krve.

Ty, Matko, nám připomínáš, že jsme hříšníci,

ale už ne otroci hříchu!

Tvůj Syn svojí Obětí,

potřel vládu zla, přemohl svět.

Všem pokolením o tom vypráví Tvoje srdce,

průzračné jako nebe, z něhož vítr rozehnal všechna mračna.

 

A připomínáš nám tak, že být hříšní

a být zkažení není totéž, vůbec ne.

Jedna věc je padnout, a potom litovat

a s pomocí Božího milosrdenství se pozvednout.

Druhá věc je pokrytecká dohoda se zlem,

zkorumpované srdce, jež se tváří bezúhonně,

ale je plné špatných úmyslů a mrzkého sobectví.

Tvoje jasná průzračnost nás volá k upřímnosti,

k průhlednosti a jednoduchosti.

Jak velice potřebujeme být osvobozeni

od této korupce, která je největším ohrožením srdce!

Zdá se nám to nemožné, tolik jsme si zvykli,

a přece to máme na dosah ruky. Stačí pozvednout zrak

k tvému úsměvu, Matko, k Tvojí nekontaminované kráse,

abychom znovu pocítili, že nejsme učiněni pro zlo,

nýbrž pro dobro, pro lásku a Boha!

 

Proto, Panno Maria,

svěřuji dnes Tobě všechny ty,

kteří jsou v tomto městě a na celém světě

v důsledku hříchu sužováni nedůvěrou a malomyslností;

kolik jen je těch, kteří si myslí, že nemají naději,

že jejich viny jsou přečetné a převeliké

a že s nimi Bůh nebude ztrácet čas.

Svěřuji je Tobě, protože Ty jsi nejen matka

a jako taková nikdy nepřestáváš milovat svoje děti,

ale jsi také Neposkvrněná, milostiplná,

a můžeš zevnitř pronikat ty nejhustší temnoty

paprskem světla Vzkříšeného Krista.

On a jenom On, láme okovy zla,

vysvobozuje z těch nejzavilejších závislostí,

uvolňuje z těch nejzločinnějších pout,

obměkčuje nejzatvrzelejší srdce.

A stane-li se tak v nitru lidí,

změní se tvář města!

Maličkými gesty i velkými rozhodnutími

se bludný kruh postupně stane východiskem,

kvalita života se zlepší

a sociální klima se stane dýchatelným.

 

Děkujeme Ti, Neposkvrněná Matko,

neboť nám připomínáš, že pro lásku Ježíše Krista

už neotročíme hříchu,

nýbrž jsme svobodní, máme svobodu milovat, mít se rádi

a pomáhat si jako bratři, třebaže jsme odlišní

a díky tomu, že jsme odlišní.

Děkuji, že nás svým jasem povzbuzuješ,

abychom se nestyděli za dobro, nýbrž za zlo;

pomoz nám držet se daleko od Zlého,

který nás podvodem táhne k sobě dechem smrti;

daruj nám sladkou vzpomínku, že jsme děti Boha,

nezměrně dobrého Otce,

věčného zdroje života, krásy a lásky. Amen.

 

Po skončení modlitby pozdravil papež osobně více než stovku nemocných či nemohoucích, kteří se v doprovodu svých blízkých shromáždili na Španělském náměstí.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.