Petrův nástupce: Soudce je přítomen v těch nejposlednějších

22.11.2020 

Vatikán. Před polednem se na Svatopetrském náměstí shromáždilo pár set lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Petrův nástupce komentoval evangelium (Mt 25,31-46) z dnešní slavnosti Ježíše Krista Krále, podávající podobenství o posledním soudu.

V dnešním evangeliu se Ježíš ztotožňuje  nejenom s králem-pastýřem, nýbrž také se ztracenými ovcemi. Dalo by se hovořit o „dvojí identitě“ krále – pastýře. Ježíš se ztotožňuje také s ovcemi, tedy s těmi nejnepatrnějšími a nejpotřebnějšími bratry. A podává tak rozhodující kriterium. Soud bude vynesen na základě konkrétní lásky, prokázané či odepřené těmto lidem, protože On sám, Soudce je přítomen v každém z nich. On je soudce, Bohočlověk, ale též se skrývá v nuzákovi. Je přítomen v chudých, o kterých se právě zde zmiňuje, když říká: »Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali (nebo neudělali)« (Mt 25,40.45). Budeme souzeni podle lásky. Nikoli podle cítění, nýbrž podle skutků, podle soucitu, který vede k projevům blízkosti a laskavé pomoci. [...]     

Prosme Pannu Marii, aby nás učila kralovat sloužením. Madona, Nanebevzatá přijala královskou korunu od svého Syna, protože Jej věrně následovala na cestě lásky. Učme se od ní vstupovat již nyní do Božího království dveřmi pokorné a velkodušné služby.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Po hlavní promluvě papež dodal:

Zvláštní vzpomínku chci věnovat obyvatelstvu krajů Kampánie a Bazilikáta po čtyřiceti letech od ničivého zemětřesení, které mělo epicentrum v Irpiniu a rozsévalo smrt a spoušť. Již čtyřicet let uplynulo od této dramatické události, jejíž materiální škody nejsou ještě zaceleny, ale která vyjevila velkodušnost a solidaritu Italů. Dosvědčují to doposud trvající svazky spojenectví, uzavřené mezi postiženými městy a těmi na severu a ve středu země. Tyto iniciativy napomohly namáhavé cestě obnovy a rekonstrukce, ale především bratrství různých komunit Apeninského poloostrova.“

Potom papež oslovil lidi přítomné na Svatopetrském náměstí:

Zdravím vás všechny, Římany a poutníky, kteří jste navzdory nynějším těžkostem a při stálém  dodržování pravidel přišli na Náměstí svatého Petra. Zvláštní pozdrav patří rodinám, na které v této době více doléhá soužení, protože přišli o práci, mají jedno, dvě děti a... někdy se stydí dát o tom vědět. Je však na vás, abyste šli a hledali, kde jsou potřební. Kde je Ježíš, který je v nouzi. Tak si počínejte!

Všem přeji požehnanou neděli – vidím, že je zde také spousta [sester] od Nepoksvrněné – a prosím vás, nezapomeňte se modlit za mne. Dobrou chuť k obědu a na shledanou.“

Rozloučil se jako obvykle papež František s věřícími, kteří sledovali jeho pravidelnou nedělní promluvu před polední mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.