Papež: Prosme svatého Josefa o ochranu církve v této době

9.12.2020 

Vatikán. Dopoledne papež v přímém přenosu ze soukromé knihovny Apoštolského paláce pronesl osmnáctou část cyklu katechezí věnovaných modlitbě. Byla uvedena čtením ze Žalmu (Žl 28,1-2.6-7), podávajícím prosebnou modlitbu. Právě na tento typ modlitby totiž zaměřil dnes pozornost papež František a mimo jiné řekl:

V knize Žalmů neexistuje modlitba, v níž by pozvednutý hlas Žalmisty zůstal nevyslyšen. Bůh pokaždé odpoví – dnes či zítra, takovým či onakým způsobem, avšak pokaždé. Bible to opakuje do nekonečna: Bůh naslouchá křiku těch, kteří Jej snažně prosí. I našim zajíkavým prosbám, těm, které uvízly na dně srdce, či těm, které se stydíme vyslovit. Otec nám chce darovat svého Ducha, který oživí každou modlitbu a promění všechno. Bratři a sestry, modlitba je vždy otázkou trpělivosti, toho, jak obstojíme v čekání. Nyní prožíváme adventní dobu, která je typickým časem očekávání – očekávání Vánoc. Je patrné, že na ně čekáme, avšak též celý náš život je očekáváním. Rovněž modlitba je neustálým očekáváním, protože víme, že Pán na ni odpoví. Dokonce i smrt se třese, když se modlí křesťan, protože ví, že ten, kdo se modlí, má silnějšího spojence než je ona: Zmrtvýchvstalého Pána. Smrt byla v Kristu již poražena, a přijde den, kdy všechno bude definitivní, a smrt už se nebude posmívat našemu životu a našemu štěstí.“

PLNĚ ZNĚNÍ dnešní katecheze papeže Františka najdete ZDE.

Po souhrnech katecheze v dalších osmi jazycích se Petrův nástupce se všemi, kdo sledovali dnešní přenos, rozloučil opět v italštině slovy:

Včera byl zveřejněn apoštolský list věnovaný sv. Josefovi, který byl před sto padesáti lety vyhlášenen patronem všeobecné církve. Nazval jsem ho »S otcovským srdcem«. Bůh svěřil sv. Josefovi nejcennější poklady – Ježíše a Marii, a on to plně opětoval s vírou, odvahou, něhou, »otcovským srdcem«. Vzývejme jeho ochranu nad církví v této době a učme se od něj ustavičně a pokorně plnit Boží vůli. Adventní doba nás přibližuje slavnosti Narození Páně a připravuje nás, abychom se otevřeli světlu betlémského mysteria. Je to čas očekávání. Čekání na Spasitele ať každého z vás přiměje k větší rozhodnosti a velkodušnosti vzhledem k požadavkům křesťanského povolání.

Nakonec, jako obvykle myslím na staré, mladé a nemocné lidi a na novomanžele. S Marií rozjímejte o mysteriu Boha, který se stal člověkem, a s radostí jděte vstříc Pánu, který nás přijde zachránit.

Po společné modlitbě Otčenáš Petrův nástupce udělil apoštolské požehnání.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.