Temnoty ohrožují životy i dějiny, avšak Boží světlo je mocnější

6.1.2021 

Promluva před modlitbou Anděl Páně na slavnost Tří králů, knihovna Apoštolského paláce

Drazí bratři a sestry, dobrý den!

Dnes je slavnost Epifanie, tedy Zjevení Páně všem národům. Spása uskutečněná Kristem totiž nezná hranic, je pro všechny. Epifanie není nějaké další tajemství. Jde o stále stejné tajemství Narození Páně, viděné však v dimenzi světla, které osvětluje každého člověka; světla přijatého vírou a přinášeného druhým v činorodé lásce, svědectvím a hlásáním evangelia.

Izaiášovo vidění, které podává dnešní liturgie (srov. Iz 60,1-6), zní v této době více než aktuálně: »Hle, tma zahalí zemi a temnota národy« (v.2), praví se v tomto úryvku. V tomto horizontu prorok zvěstuje světlo, kterému dá Bůh zazářit nad Jeruzalémem a ve kterém budou kráčet všechny národy. Toto světlo má sílu přitáhnout všechny, blízké i vzdálené, všichni k němu přijdou (v. 3). Toto vidění otevírá srdce, umožňuje nabrat dech a zve k naději. Zajisté, temnoty se vyskytují a jsou hrozbou v životě každého i v dějinách lidstva, avšak Boží světlo je mocnější. Jde o to přijmout ho, aby mohlo zazářit všem. Můžeme se ovšem dotazovat: Kde je toto světlo? Prorok ho spatřil zdálky, ale stačilo naplnit srdce Jeruzaléma neskonalou radostí. Kde je toto světlo?

Evangelista Matouš, který podává epizodu s mudrci (srov. Mt 2,1-12), ukazuje, že tímto světlem je betlémské Dítě, Ježíš, přestože jeho královskou hodnost neuznávají všichni. Někteří ho naopak odmítají, kupříkladu Herodes. Ježíš je hvězdou, jež se ukázala na obzoru, očekávaným Mesiášem, Tím, skrze něhož Bůh uskutečňuje království lásky, spravedlnosti a pokoje. On se narodil nejenom pro některé, ale pro všechny lidi a pro všechny národy. Je světlem a spásou pro všechny národy.

A jak nastane tato „záře“? Jak se rozšíří Kristovo světlo do všech míst a dob? Používá své metody. Nečiní tak mocnými prostředky impérií tohoto světa, o jehož nadvládu neustále usilují. Nikoli, Kristovo světlo se šíří hlásáním evangelia. Hlásáním – slovem i svědectvím. Stejnou „metodou“, kterou zvolil Bůh, aby přišel mezi nás, totiž vtělením, to znamená stát se druhému bližním, setkat se s ním, přijmout jeho realitu a přinést každému svědectví o své víře. Jedině tak může Kristovo světlo, jímž je láska, zazářit těm, kteří ho přijmou, a přitahovat druhé. Kristovo světlo se nerozlévá skrze pouhá slova či pomocí nepravých, podnikatelských metod. Nikoli, proniká vírou, slovem a svědectvím. Hvězdou je Kristus, ale také my můžeme a máme být hvězdou pro svoje bratry a sestry jako svědkové pokladů dobroty a nekonečného milosrdenství, které Vykupitel zdarma nabízí všem. Kristovo světlo se nešíří proselytismem, nýbrž svědectvím, vyznáním víry a též mučednictvím.

Podmínkou je tedy přijmout a stále více přijímat toto světlo. Běda, domníváme-li se, že ho vlastníme a běda, pokud se domníváme, že s ním máme pouze „hospodařit“! Také my, jako oni mudrcové, jsme povoláni nechat se jím fascinovat, přitahovat, vést, osvěcovat a obracet ke Kristu: víra nás skrze modlitbu a rozjímání o Božích dílech bez přestání naplňuje radostí a stále novým úžasem. Úžas je prvním krokem k tomu, abychom se nadále ubírali v tomto světle.

Prosme Marii o ochranu všeobecné církve, aby ve světě šířila celé Kristovo evangelium, světlo národů.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.