Přísaha kardinálů

18.4.2005 

My všichni a jednotliví kardinálové voliči, přítomní na této volbě Nejvyššího Velekněze slibujeme a zavazujeme se a přísaháme, že budeme věrně a svědomitě dodržovat všechny předpisy Apoštolské Konstituce Nejvyššího Velekněze Jana Pavla II. Universi Dominici gregis, vydané 22. února 1996.

Stejně slibujeme, zavazujeme se a přísaháme, že kdokoliv z nás bude z Božího ustanovení zvolen Římským Veleknězem, že bude věrně vykovávat munus Petrinum pastýře universální církve a že bude neohroženě prosazovat a hájit duchovní i časná práva, ale i svobodu Svatého stolce.
Především slibujeme a přísaháme, že budeme naprosto věrně se všemi, jak kleriky tak laiky, zachovávat tajemství o všem, co se jakýmkoliv způsobem týká volby Římského Velekněze a co se odehrává na místě volby, týkající se přímo nebo nepřímo skrutinia; že žádným způsobem neporušíme toto tajemství jak během volby nového Velekněze, tak po ní, ledaže by sám Pontifex k tomu dal výslovné dovolení; že neposkytneme nikdy podporu nebo službu jakémukoliv zásahu, opozici nebo jakémukoliv jinému zákroku, jímž by světští představitelé jakéhokoliv řádu nebo stupně nebo skupina osob (lobby) nebo jednotlivci chtěli zasahovat do volby Římského Velekněze.

Já N. kardinál N. slibuji, zavazuji se a přísahám.
Tak mi pomáhej Bůh a tato svatá evangelia, kterých se dotýkám svou rukou.

Přeložil J. Koláček, SJ

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.