Kéž církev zůstane otevřená působení Ducha svatého

15.5.2005 

Svatodušní Regina Coeli

Drazí bratři a sestry!
Před chvíli skončila v basilice sv. Petra eucharistická oběť, během níž jsem měl radost, že jsem mohl udělit kněžské svěcení 21 novokněžím. Je to událost, jež zvýrazňuje důležitou chvíli růstu našeho společenství. Prostřednictvím posvěcených služebníků totiž dostává život, především skrze službu Božího slova a svátostí. Toto je tedy sváteční den pro římskou církev. A pro novokněze jsou to zvláštním způsobem jejich Letnice (Seslání Ducha svatého): znovu je srdečně zdravím a prosím, aby Duch svatý stále doprovázel jejich službu. Vzdávejme díky za dar nových kněží a modleme se, aby jak v Římě tak v celém světa rozkvétala a dozrávala četná a svatá kněžská povolání.
Štastná shoda mezi slavností Seslání Ducha svatého a kněžskými svěceními mě vybízí zdůraznit nerozlučitelné pouto, jež existuje v církvi, mezi Duchem svatým a institucí. Narážel jsem na to již minulou sobotu, když jsem se ujímal katedry římského biskupa ve sv. Janu na Lateráně. Katedra a Duch jsou úzce spojené skutečnosti, a to tak, jako je spojeno charisma s posvěcenou službou. Bez Ducha svatého by se církev omezila na čistě lidskou organizaci, zatíženou nadto svými strukturami. Avšak v Božích plánech Duch ze své strany obvykle používá lidské zprostředkování, aby působil v dějinách. Právě proto ji Kristus, který zřídil svou církev na základě apoštolů spojených s Petrem, obohatil darem svého Ducha, aby ji během dějin posiloval (srov. Jan 14,16) a vedl k celé pravdě (srov. Jan 16,13). Kéž církevní společenství zůstane stále otevřené a poddajné vůči působení Ducha svatého, aby bylo mezi lidmi věrohodným znamením a účinným nástrojem Božího působení!
Svěřme toto přání přímluvě P. Marie, kterou dnes kontemplujeme ve slavném tajemství Letnic. Duch svatý, který na ni sestoupil v Nazaretu, aby se stala Matkou vtěleného Slova (srov. Lk 1,35), sestoupil dnes na církev vznikající kolem Ní ve večeřadle (srov. Sk 1,14). Vzývejme s důvěrou Nejsvětější P. Marii, aby nám vyprosila nové vylití Ducha svatého na církev našich dnů.

Po Regina Caeli:

Německy: Velmi srdečně zdravím poutníky a navštěvníky z německy mluvících zemí. Zvláště pak vítám skupinu mládeže společenství Sant Egidio z Německa. Vždy se spoléhejte na působení Ducha svatého! On vám pomáhá, abyste přinášeli evangelium lásky, ale i naději všem lidem jako radostní svědkové Krista.
Italsky: Srdečně zdravím poutníky italské řeči. Zvláště pak představitele Národní konfederace misericordií z Florencie, věřící z umbrijského Avigliana a Castel del Piano z Perugie.

Přeložil: Josef Koláček

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.