Čtvrtý den 1. zahraniční cesty Benedikta XVI.: závěrečná mše svatá na Marienfeld

21.8.2005 

Již od prvních hodin dnešního nedělního rána putovaly tisíce osob na prostranství Marienfeld, aby se přidaly ke stovkám tisíc mladých, kteří na pláni strávili noc. Mše svaté se zúčastnil federální president, pan Horst Köhler a další občanské a politické autority, mezi nimiž byl například kancléř Schroeder a bývalý kancléř Kohl.
Již dlouho před mší svatou bylo prostranství před hlavním oltářem zaplněno mladými, v prvních řadách se bělaly alby koncelebrujících kněží, kteří pak rozdávali svaté přijímání. Přítomných biskupů bylo okolo 700, ti měli vyhrazený prostor vedle hlavního oltáře. Bezpečnostní složky odhadly, že bylo přítomno celkem okolo 800 tisíc lidí.
Svatý otec přijel v 9:40 a jeho papamobil začal projíždět řadami přítomných, aby mohl alespoň takto všechny mladé pozdravit. Několik minut před půl jedenáctou začala mše svatá. Na začátku Benedikta XVI. pozdravil kardinál Meisner. Svatý otec pak téměř omluvně řekl, že chtěl pozdravit přede mší svatou všechny mladé, ale že do některých sektorů se nedostal. Zdůraznil, že všichni tvoříme živou církev ve společenství s Kristem.

V homilii Svatý otec navázal na včerejší adoraci výkladem o ustanovení eucharistie. Právě v eucharistii se adorace má stát jednotou, její slavení nás vtahuje do ?Ježíšovy hodiny?, o které mluví Janovo evangelium. Ježíš při ní promlouvá slovy shrnujícími Zákon a Proroky a zároveň dává nový význam paschální večeři Izraele.

?Jak může Ježíš rozdělovat své Tělo a svou Krev? Tím, že učinil z chleba své Tělo a z vína svou Krev, předjímá svou smrt, přijímá ji do svého nitra a proměňuje ji v čin lásky. To, co po vnější stránce je brutálním násilím, se v nitru stává aktem lásky, která se cele dává. To je podstatná proměna, která se uskutečnila ve večeřadle a která měla vyvolat proces proměn, jehož posledním cílem je proměna světa k oné podobě, ve které Bůh bude všechno ve všem?.

Podstatná proměna ve večeřadle se tedy dotýká celého světa. Neodvolatelně totiž zasahuje smrt, která napříště už nemůže mít poslední slovo. Je to změna proměňující násilí v lásku a smrt v život, jediná změna, která může postupně přetvořit svět. A tato přeměna se nazývá vykoupení. ?Ježíš může rozdělovat své Tělo, protože skutečně dává sebe sama ? vysvětloval Svatý otec.

?Tělo a Krev Krista nám jsou dávány, abychom my sami byli proměněni. My sami se musíme stát Kristovým Tělem, jeho vlastní tělo a krev. Všichni jíme stejný chléb, to ale znamená, že se my sami se stáváme jedním. Tak se adorace, jak už jsme řekli, stává jednotou. Bůh už není pouze před námi, jako Zcela Jiný. Je v nás a my jsme v něm?.

Vnitřní dynamiku této proměny ilustroval Benedikt XVI. na výkladu slov, které pro ?klanění? užívá řečtina a latina. Řecké ?proskynesis? zahrnuje podřízení se, přijetí Boha za svou míru. Latinské ?ad-oratio? přitisknutí úst k ústům, polibek, objetí ? tedy odkazuje k lásce.
Eucharistická modlitba, mocné slovo, které proměňuje dary země v sebedarování Boha, nás vtahuje do onoho procesu proměn, které Pán připravil.
Proto je eucharistie středem křesťanského života ? vysvětloval dále Svatý Otec. Neodmyslitelně patří k neděli, která je dnem počátku stvoření i vykoupení, jako nového stvoření.

?Nedejte se odradit od účasti na nedělní eucharistii a pomáhejte také ostatním, aby ji objevili. Jistě, aby z ní vyzařovala radost, kterou potřebujeme, musíme se učit stále lépe jí rozumět v její hloubce, musíme se učit milovat ji. Nasaďme se v tomto smyslu ? stojí to za to!?

Benedikt XVI. upozornil také na ?zapomenutí na Boha?, které se na mnoha místech světa projevuje. Jeho protějškem je ale náboženský boom. Jeho nebezpečí spočívá v tom, že se v něm náboženství stává ?téměř konzumním produktem?, každý si vybírá, co se mu líbí a někteří z toho dovedou profitovat, varoval Svatý otec.

?Ale, abych pravdu řekl, nezřídka se náboženství stává téměř konzumním produktem. Vybírá se to, co se líbí, někteří z toho umějí profitovat. Ale náboženství na způsob ?udělej si sám? nám nakonec nepomůže. Je pohodlné, ale v okamžiku krize nás nechává sobě samým. Pomáhejte lidem objevit pravou hvězdu, která ukazuje cestu: Ježíše Krista! Snažme se my sami poznávat ho stále lépe, abychom mohli přesvědčivě vést k němu také ostatní.?

V závěru vyzval Benedikt XVI. mladé lidi, aby vytvářeli společenství založená na víře a žili v síle společenství s Kristem. To jim bude otevírat oči, aby dokázali odpouštět, sloužili druhým a nepřehlíželi utrpení bližních.

?Vím, že vy mladí, toužíte po velkých věcech, že se chcete zasazovat za lepší svět. Ukažte to lidem, ukažte to světu, který očekává právě toto svědectví od učedníků Ježíše Krista, a který - zejména skrze vaši lásku ? bude moci objevit hvězdu, kterou následujeme. Pokračujme spolu s Kristem a žijme svůj život jako ti, kdo vpravdě uctívají Boha! Amen?.

Plné znění promluvy Benedikta XVI. na dopolední mši svaté na Marienfeld naleznete ZDE

V obětním průvodu přinesli mladí - někteří v kostýmech Králů, jiní v národních krojích - Svatému otci zlato, což představoval kalich, kadidlo a myrhu, což byla olivová větvička pocházející z Izraele. Když Benedikt XVI. přebíral dary od jednoho chlapce na vozíčku, vstal a krátce s ním promluvil. Po závěrečné modlitbě mše svaté kardinál Meisner předal mladým logo SDM.

Po závěrečné modlitbě Anděl Páně, kdy Benedikt XVI. v několika jazycích mladým poděkoval za jejich účast na SDM a povzbudil je v odvážnému hlásání evangelia, ohlásil místo příštího SDM, kterým bude Sydney v roce 2008.

Plné znění úvahy Benedikta XVI. před modlitbou Anděl Páně na závěr mše svaté na Marienfeld naleznete ZDE

Po soukromém obědě v arcibiskupském paláci v Kolíně nad Rýnem se Benedikt XVI. přesunul před 17. hodinou do nedalekého semináře. V jeho velké aule proběhlo setkání s německými biskupy, tentokrát za zavřenými dveřmi.

V době našeho večerního vysílání skončila slavnostní ceremonie na rozloučenou na Kolínském mezinárodním letišti.

Poté Svatý otec odletěl zpět do Říma.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.