Teologie není soukromý podnik teologa

1.12.2005 

Papež Benedikt XVI. dnes přednesl projev pro členy Teologické komise, která v Římě koná své plenární zasedání. Při setkání se členy komise papež mezi jiným vzpomínal na dlouhé období téměř 24 let, po které jako prefekt kongregace pro nauku víry Teologické komisi předsedal.
V promluvě se papež dotkl všech tří hlavních témat, o nichž Teologická komise v těchto dnech jedná, tedy tématu přirozeného mravního zákona, metody pro katolickou teologii a osudu dětí zemřelých před přijetí svátosti křtu. Pokud jde o přirozený mravní zákon, papež upozornil na velkou důležitost dialogu s laickým světem: musí být jasně zřejmé, že odmítnutí ontologického základu v případě základních hodnot lidského života končí v pozitivismu, který činí právo závislé na převládajícím názoru společnosti, tím se pak právo stává nástrojem moci, místo co by moc byla podřízena právu.
V případě metody pro katolickou teologii, Svatý otec zdůraznil, že teologie musí růst z poslušnosti vůči pravdě a lásce, která vyžaduje znát stále více toho, koho miluje, tedy Boha samotného, který se ve své nekonečné dobrotě dává poznat, především ve svém Jednorozeném Synu. Boží Zjevení v Kristu je základním normativním principem pro teologii. Ta se uplatňuje vždy v Církvi a pro Církev, s věrností apoštolské tradici. Práce teologa proto musí být ve shodě s živým Magisteriem Církve a pod jeho autoritou.

?Chápat teologii jako soukromý podnik teologa znamená znevážení samotné přirozenosti. Pouze uvnitř církevní komunity, ve spojení s legitimními Pastýři církve, má smysl teologická činnost, která samozřejmě vyžaduje vědeckou kompetenenci, ale také a především ducha víry a pokory toho, kdo ví, že Bůh živý a pravý, předmět teologovy reflexe, nekonečně překračuje lidské schopnosti poznání. Pouze modlitbou a kontemplací se může dosáhnout smysl Boha a porozumění vanutí Ducha Svatého, které činí teologické studium plodným a k dobru celé Církve.?

Na téma osudu zemřelých nepokřtěných dětí hovořil při setkání s papežem předseda teologické komise a prefekt kongregace pro nauku víry arcibiksup Joseph Levada. ?V dnešní době plné kulturního relativismu a náboženského pluralismu stoupá počet nepokřtěných dětí. V této situaci se prostředky a cesty ke spáse stávají stále více složité. Církev si je vědoma, že spása je jedině dosažitelná v kristu skrze Ducha svatého, ale nemůže nebrat na vědomí, jako matka a učitelka, osud všech lidí stvořených k Božímu obrazu, zejména těch nejslabších, kteří dosud neužívají rozumu a svobody. Diskuse v tomto směru byla velice užitečná a můžeme doufat, že v dohledné době budou závěry teologické komise zpracovány také na úrovni Dokumentu k tomuto tématu,? řekl arcibiskup Levada.

Petr Cekota

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.