Základní povolání člověka je povolání ke svatosti

30.3.2006 

Dnes bylo zveřejněno poselství Svatého otce ke Světovému dni modlitby za povolání, který připadá na 7. května.
Svatý otec se v poselství obrací na všechny křesťany, aby se nepřestávali modlit za nová povolání. Na nabízející se otázku, jak lze definovat povolání, odpovídá papež takto: ?Jsme povoláni žít jako bratři a sestry Ježíše, cítit se jako synové a dcery stejného Otce.?
Svatý otec pak vysvětluje, že žádná z lidských překážek, která se nám staví do cesty, křehkost ani slabost, nám nemůže zabránit, abychom vždy pociťovali potřebu výkupné milosti Krista. Taková byla i zkušenost sv. Pavla, který pociťuje sílu právě v lidské slabosti (2 Kor 12,9).

Základním povoláním každého člověka je takové, které nazývá II. vatikánský koncil univerzálním povoláním ke svatosti. Bránou k tomuto povolání je křest a cestou život z víry a milosti, které dostáváme ve svátostech.
?Kristus, Nejvyšší kněz, pak ve své starostlivé péči o církev povolává v každé generaci osoby, které se starají o jeho lid? Kněžské poslání v církvi je nenahraditelné,? zdůrazňuje Benedikt XVI.

V důležitosti povolání ke kněžství připomněl papež apoštolskou exhortaci Jana Pavla II. Pastores dabo vobis. ?Služebné kněžství znamená sloužit Kristu v církvi, sloužit jejímu tajemství, společenství a misijnímu poslání.?
Dalším povoláním, na něž Svatý otec položil důraz, je povolání k zasvěcenému životu, a to jak ve službě apoštolské tak i v kontemplativní.
V této souvislosti citoval Svatý otec apoštolskou exhortaci Jana Pavla II. Vita consacrata: ?V církevní tradici jsou řeholní sliby pokládány za zvláštní a plodné prohloubení křtu a stávají se tak niterním spojením s Kristem, jež se naplňuje se závazkem života podle evangelních rad.?

V závěru pak Benedikt XVI. znovu zopakoval výzvu z Matoušova evangelia (Proste proto pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň, Mt 9,37) a připojil zvláštní modlitbu, ?aby biskupové, kněží, zasvěcené osoby a všichni pokřtění v Kristu plnili věrně své poslání ve službě Evangeliu, na přímluvu Matky Boží, Královny apoštolů.?

Petr Cekota

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.