Leprou,která hyzdí člověka a společnost, je hřích

14.10.2007 

Benedikt XVI. před modlitbou Angelus, nám. sv. Petra

Drazí bratři a sestry,
Evangelium z této neděle představuje Ježíše, jak uzdravuje malomocné, z nichž pouze jeden, samaritán, a tedy cizinec přichází, aby mu poděkoval (srov. Lk 17,11-19). Jemu Pán říká: ?Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.? (Lk 17,19). Tento úryvek z evangelia nás vybízí ke dvojí reflexi. Nejprve nás vede k zamyšlení nad dvěma stupni uzdravení: jeden, ten povrchnější se týká těla; druhý, hlubší se dotýká lidského nitra, které Bible nazývá ?srdcem? a odkud se šíří do celé jeho existence. Kompletním a radikálním uzdravením je ?spása?. Běžná mluva sama, která rozlišuje ?zdraví? a ?spásu?, nám pomáhá chápat, že spása je mnohem víc než zdraví: je totiž novým, plným a definitivním životem. Kromě toho Ježíš pronáší tady, jakož i při jiných příležitostech, slova: ?Tvá víra tě zachránila?. Je to víra, která zachraňuje člověka, když ho obnovuje v jeho hlubokém vztahu k Bohu, k sobě i druhým. A víra se vyjadřuje vděčností. Kdo jako onen samaritán umí děkovat, dokazuje, že nepovažuje všechno za samozřejmost, ale za dar, který, ačkoli přichází prostřednictvím lidí či přírody, pochází nakonec od Boha. Víra tedy obnáší otevření se člověka k milosti Pána; uznání, že všechno je dar, všechno je milost. Jaký poklad se skrývá v jediném slůvku: ?díky?!

Ježíš uzdravuje deset osob nemocných leprou, chorobou kdysi pokládanou za ?nakažlivou nečistotu?, která vyžadovala rituální očistu (srov. Lv 14,1-37). Leprou, jež ve skutečnosti hyzdí člověka i společnost, je hřích, pýcha a sobectví, které plodí v lidské duši lhostejnost, nenávist a násilí. Tuto duchovní lepru, která znetvořuje tvář lidstva, nemůže uzdravit nikdo jiný než Bůh, který je Láska. Otevřením svého srdce Bohu je osoba, která se obrací, vnitřně uzdravena od zla.

?Obraťte se a věřte evangeliu? (srov. Mk 1,15). Ježíš zahájil svůj veřejný život touto výzvou, která i nadále v církvi zní, takže i Nejsvětější Panna ve svých zjeveních, zejména v poslední době, neustále tuto výzvu opakovala. Dnes vzpomínáme zvláště na Fatimu, kde se právě před 90 lety, od 13.května do 13.října 1917 ukazovala Panna Maria třem pasáčkům: Lucii, Hyacintě a Františkovi. Díky rozhlasovému a televiznímu spojení bych se rád duchovně přenesl do této mariánské svatyně, kde kardinál státní sekretář Tarcisio Bertone předsedal mým jménem závěrečným oslavám tohoto významného výročí. Srdečně zdravím jeho, a další přítomné kardinály a biskupy, kněze, kteří pracují na tomto poutním místě i poutníky, kteří kvůli tomu přišli ze všech částí světa. Vyprošujme na Madoně pro všechny křesťany dar pravého obrácení, aby bylo hlásáno a dosvědčováno důsledně a věrně neměnné evangelní poselství, které lidstvu vytyčuje cestu opravdového pokoje.

Přeložil Milan Glaser

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.