Milosrdenství je jádrem evangelního poselství

30.3.2008 

Benedikt XVI. před Regina caeli, Castel Gandolfo

Drazí bratři a sestry,

Během Jubilea 2000, milovaný Služebník Boží Jan Pavel II. ustanovil, aby se v celé církvi neděle po Velikonocích, zvaná také Bílá neděle, nazývala také nedělí Božího milosrdenství. Stalo se to v souvislosti s kanonizací Faustiny Kowalské, skromné polské sestry, která se narodila v roce 1905 a zemřela v roce 1938 a byla horlivou hlasatelkou Milosrdného Ježíše. Milosrdenství je skutečně jádrem evangelního poselství, je to vlastní jméno Boha, jeho tvář, kterou zjevil ve Starém zákoně a plně v Ježíši Kristu, vtělená Láska stvořitele a vykupitele. Tato milosrdná láska také ozařuje tvář církve a zjevuje se jednak prostřednictvím svátostí, především prostřednictvím svátosti Smíření, jednak prostřednictvím skutků milosrdné lásky, jak společnými i individuálními. Všechno co, církev hlásá a koná, zjevuje milosrdenství, které Bůh člověku dává. Když církev znovu hlásá zapíranou pravdu nebo zrazené dobro, činí tak vždy na podnět milosrdné lásky, aby lidé měli život a měli jej v plnosti (Jn 10,10). Z Božského milosrdenství, které smiřuje srdce, prýští opravdový mír ve světě, mír mezi národy, kulturami a různými náboženstvími.

Tak jako sestra Faustina i Jan Pavel II. byl apoštolem Božího milosrdenství. Nezapomenutelný večer soboty 2. dubna 2005, když v tomto světě naposled zavřel své oči, byla vigilie druhé neděle velikonoční, a mnozí zaznamenali tuto zvláštní shodu, která spojila mariánský rozměr ? první sobota v měsíci ? a rozměr Božího milosrdenství. Skutečně, jeho dlouhý a mnohotvárný pontifikát má právě zde své jádro; celé jeho poslání v službě pravdě o Bohu a člověku a o míru ve světě se rekapituluje v tom, co sám řekl v Krakově-Lagiewniki v roce 2002, při slavnostním otevření svatyně Božího milosrdenství: ?Mimo Boží milosrdenství není jiného pramene naděje pro lidské bytosti.? Jeho poselství, stejně jako poselství svaté Faustiny, přivádí ke Kristově tváři, nejplnějšímu zjevení Božího milosrdenství. Kontemplovat stále Jeho Tvář: to je dědictví, které nám nechal a které s radostí přijímáme za vlastní. O Božím milosrdenství se bude v příštích dnech obzvlášť hovořit - při příležitosti prvního Světového apoštolského kongresu o Božím milosrdenství, který se bude konat v Římě. Zahájí ho mše svatá, které, dá-li Pán, budu předsedat dopoledne ve středu 2. dubna, v den třetího výročí smrti služebníka Božího Jana Pavla II.. Svěřme tento kongres pod nebeskou ochranu Panny Marie, Matky milosrdenství. Jí svěřme také mír ve světě, aby milosrdenství Boží učinilo to, co je pro lidské síly nemožné a dodalo srdcím odvahu k dialogu a smíření.

Přeložila Markéta Šindelářová.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.