Papež k účastníkům zasedání rady Papežských misijních děl

17.5.2008 

Benedikt XVI. se dnes v apoštolském paláci ve Vatikánu setkal se 150 členy Nejvyšší rady Papežských misijních děl na úvod jejich zasedání pod vedením prefekta Kongregace pro evangelizaci národů kard. Ivana Diase. Svatý otec poukázal na misijní poslání místních církví, které zdůraznil 2.vatikánský koncil:

?Misie jsou úkolem a povinností všech církví, které jako spojité nádoby sdílí zdroje a lidi k tomu, aby je realizovaly. Každá místní církev je lid vyvolený mezi národy a svolaný jednotou Otce a Syna a Ducha svatého k tomu, aby dával poznat ?mocné činy Toho, který je ze tmy povolal ke svému podivuhodnému světlu? (Lumen gentium, 10). Místní církev je prostředím, kde se Duch zjevuje bohatstvím svých charismat a každého věřícího obdarovává povoláním a odpovědností za misie. Jeho posláním jsou misie společenství. Proti zárodkům rozdělení mezi lidmi, jejichž silné zakořenění v lidstvu následkem hříchu ukazuje každodenní zkušenost, klade místní církev obrodnou sílu jednoty Kristova Těla.?

Benedikt XVI. pak zdůraznil, že Papežská misijní díla jsou hlavním, privilegovaným a specifickým nástrojem výchovy univerzálního misijního ducha a vnitro-církevní spolupráce a společenství ve službách evangelia.

?Také v této fázi dějin církve, která se přiznává k tomu, že je svou vlastní povahou misijní, nejsou charismata a práce Papežských misijních děl vyčerpány a nesmějí se ztratit. Misijní poslání evangelizace zůstává stále naléhavým a nezbytným. Misie jsou povinností, na níž je třeba odpovědět: ?Běda mi, kdybych nehlásal evangeliu? (1 Kor 9,16). Apoštol Pavel, kterému církev věnuje zvláštní rok na památku dvou tisíc let od jeho narození, pochopil na cestě do Damašku a během své následující služby pak také zakusil, že vykoupení a misijní poslání jsou úkonem lásky. Je to láska Kristova, která jej nutí putovat po cestách římského impéria, být zvěstovatelem, apoštolem a praporečníkem evangelia a být vším pro všechny, aby někoho zachránil za každou cenu (srov. 1 Kor 22). Kdo zvěstuje Evangelium, podílí se na lásce Krista, který nás miloval a daroval nám sebe samého (srov. Ef 5,2) je jeho vyslancem a v Kristově jménu prosí: nechte se smířit s Bohem! (srov. 2 Kor 5,20). Je to láska, která nás má vést k tomu, abychom všem lidem směle a odvážně hlásali pravdu, která zachraňuje (srov. Gaudium et spes, 28). Láska, která musí zazářit všude a dotknout se srdce každého člověka, neboť lidé ve skutečnosti Krista očekávají.?

Řekl dnes dopoledne Benedikt XVI. členům rady Papežských misijních děl.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.