VaticanNews.va

   20. 2. 2020

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.6570
Poslechem z webových stránek.4031
Četbou textů na webových stránkách.6441
Poslechem i četbou.3787


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Papež František k americkým biskupům: Když se mnou nesouhlasí, obviňují mne stejně jako vás

Mějme na srdci lidi, kteří nás doprovázejí životem

Papež: Nesuďte, nezatracujte – ale jdětě a hlásejte evangelium!


Cirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Homilie 

17.4.2011 

Potřebujeme pokoru víry

Homilie Benedikta XVI. z liturgie Květné neděle, nám. sv. Petra

Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry,
drazí mladí!

Každý rok na Květnou neděli nás dojímá, když spolu s Ježíšem stoupáme na horu ke svatyni a doprovázíme Jej na cestě vzhůru. Mladí a lidé každého věku Jej v tento den na celém zemském povrchu a napříč všemi staletími vzývají voláním: „Hosana, Synu Davidův! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!“

K čemu však doopravdy dochází, když se v tomto procesí řadíme do zástupu těch, kteří spolu s Ježíšem vystupují do Jeruzaléma a provolávají Jej králem? Je to víc než nějaká ceremonie či hezký zvyk? Má to snad co do činění s opravdovou skutečností našeho života a našeho světa? Abychom našli odpověď, musíme si především vyjasnit, co chtěl učinit a učinil samotný Ježíš. Po Petrově vyznání víry v Cesareji Filipově na severní výspě Svaté země se Ježíš vydává jako poutník do Jeruzaléma na slavnost Paschy. Je na cestě ke chrámu Svatého města, k onomu místu, které bylo pro Izrael zvláštní zárukou toho, že Bůh je svému lidu nablízku. Je na cestě ke společné oslavě Paschy, památky vysvobození z Egypta a znamení naděje na osvobození definitivní. Ví, že ho čeká nová Pascha a zaujme místo obětovaných beránků, až nabídne sebe samého na Kříži. Ví, že v tajemném daru chleba a vína, navždy daruje sebe samého svým učedníkům, otevře jim cestu k novému osvobození, ke společenství s živým Bohem. Je na cestě k výšinám Kříže, ke chvíli lásky, která se dává. Posledním cílem Jeho pouti je výsost samotného Boha, k níž chce pozvednout lidskou bytost.

Naše dnešní procesí chce tedy být obrazem něčeho hlubšího, obrazem skutečnosti, že putujeme strmou cestou spolu s Ježíšem k živému Bohu. O tento výstup tady jde. K této cestě nás Ježíš vybízí. Ale jak máme při tomto výstupu držet krok? Copak nepřekračuje naše síly? Ano, přesahuje naše možnosti. Lidé jsou odevždy – a dnes více než jindy – naplněni touhou „být jako Bůh“ a sami dosáhnout výsosti Boží. Každý vynález lidského ducha v posledku hledá křídla, kterými by se mohl pozvednout k výsosti Bytí, aby se stal nezávislým a naprosto svobodným jako je Bůh. Lidstvo dokázalo uskutečnit tolik věcí; umíme létat. Můžeme se vidět, slyšet a mluvit spolu z jednoho konce světa na druhý. A přece je silná přitažlivost, která nás táhne dolů. Spolu s našimi schopnostmi nevzrostlo jenom dobro. I možnosti zla se zvětšily a doléhají na dějiny jako hrozivé bouře. Také naše omezení nám zůstala. Stačí pomyslet na katastrofy, které nás postihly v těchto měsících a nadále sužují lidstvo.

(Církevní) Otcové pravili, že se člověk nachází v průniku dvou gravitačních polí. Nejprve je tu přitažlivost, která nás táhne dolů, k egoismu, ke lži a ke zlu; je to tíže, která nás ponižuje a vzdaluje od výsosti Boží. Z druhé strany je síla přitažlivosti Boží lásky. Fakt, že jsme Bohem milováni, a odpověď naší lásky nás táhnou vzhůru. Člověk se nachází uprostřed této dvojí přitažlivosti, a všechno závisí na útěku před polem přitažlivosti zla a na tom, abychom se stali svobodnými a nechali se naprosto přitáhnout přitažlivostí Boha, který nám propůjčuje opravdovost, pozvedá nás a dává nám pravou svobodu.

Po liturgii Slova, na začátku eucharistické modlitby, během níž Pán vstupuje mezi nás, církev pronáší výzvu: „Sursum corda - vzhůru srdce!“ Podle biblického pojetí a pojetí Otců, je srdce oním středem člověka, ve kterém se pojí intelekt, vůle i city, tělo i duše. Onen střed, ve kterém se duch stává tělem, a tělo se stává duchem; ve kterém se vůle, cit a intelekt sjednocují při poznání Boha v lásce k Němu. Toto „srdce“ musí být povzneseno. Avšak opět: my sami jsme příliš slabí, abychom povznesli svoje srdce až k výsosti Boží. Nejsme toho schopni. Právě pýcha, že toho můžeme dosáhnout sami, nás táhne dolů a vzdaluje nás od Boha. Bůh sám nás táhne vzhůru a začal to Kristus na Kříži. Sestoupil až do extrémní níže lidské existence, aby nás táhnul vzhůru k Sobě, k živému Bohu. Ponížil se, praví nám druhé čtení. Jenom tak mohla být překonána naše pýcha: pokora Boha je extrémní formou jeho lásky a tato pokorná láska táhne vzhůru.

Procesní Žalm číslo 24, který nám podává církev jako „zpěv k výstupu“ v dnešní liturgii, poukazuje na několik konkrétních prvků, které patří k našemu výstupu a bez nichž nemůžeme být pozvednuti vzhůru: nevinné ruce, čisté srdce, odmítnutí lži, hledání tváře Boží. Velké výdobytky techniky nás osvobozují a jsou složkami pokroku lidstva pouze tehdy, jsou-li spojeny s těmito postoji, stanou-li se naše ruce nevinnými a naše srdce čistým, hledáme-li pravdu ve snaze dosáhnout samotného Boha, a necháme-li se dotknout a oslovit jeho láskou. Všechny tyto složky výstupu jsou účinné jedině tehdy, uznáváme-li, že jsme taženi vzhůru, vzdáváme-li se domýšlivé vůle, že se sami stáváme Bohem. Potřebujeme Jej. On nás táhne vzhůru v existenci nesené Jeho rukama – totiž vírou – dává nám správnou orientaci a vnitřní sílu, která nás pozvedá vzhůru. Potřebujeme pokoru víry, která hledá tvář Boha a svěřuje se pravdě Jeho lásky.

Otázka, jak může člověk dosáhnout této výsosti, stát se zcela sebou samým a opravdu podobným Bohu, zajímala lidstvo odedávna. Byla vášnivě diskutována platónskými filosofy třetího a čtvrtého století. Jejich ústřední otázkou bylo: kde nalézt prostředky očištění, které by člověka mohly osvobodit od obrovské tíže, které jej táhne dolů, a vystoupit k výsostem své pravé existence, k výsostem božství? Svatý Augustin při svém hledání správné cesty po určitou dobu spatřoval v těchto filosofiích oporu. Nakonec však musel uznat, že jejich odpověď je nedostatečná a že by jejich metodami opravdu nedosáhnul Boha. Řekl tedy jejím stoupencům: Uznejte, že síla člověka a veškeré jeho očišťování nestačí k tomu, aby opravdu dosáhl výšin božství, výsosti, která je mu určena. Řekl, že by musel nad sebou samým a lidskou existencí zoufat, kdyby nenašel Toho, který působí to, co my sami učinit nemůžeme; Toho, který nás přes veškerou naši bídu pozvedá k výsosti Boha: Ježíše Krista, který sestoupil od Boha k nám, a ve své ukřižované lásce nás bere za ruku a vede vzhůru.

Putujeme spolu s Pánem vzhůru. Toužíme po čistém srdci a nevinných rukách, hledáme pravdu, toužíme vidět Boží tvář. Ukažme Pánu naši touhu stát se spravedlivými a prosme Jej: Přitahuj nás vzhůru! Učiň nás čistými! Učiň, aby se na nás splnilo slovo, kterém zpíváme v procesním Žalmu; abychom mohli patřit k pokolení, které hledá Boha, k těm, „kdo hledají tvář Jakubova Boha“ (Žl 24,6).
Amen

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Homilie

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
14.4.19 Ježíš zničil triumfalismus svým Umučením
25.3.18 Radost, kterou vzbuzuje Ježíš, někoho rozčiluje
9.4.17 Ježíš je Trpitelem lidských bolestí
20.3.16 Pán nás nezachránil triumfálním příjezdem, ani mocnými divy
29.3.15 Ponížený Bůh nepřestává udivovatHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2020 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Záznam aktuálního pořadu

Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Papež: Tichost spojuje, hněv rozděluje

Pokračuje vyšetřování finančních a realitních investic státního sekretariátu

Rada kardinálů se věnovala podrobné kontrole nové apoštolské konstituce

Američtí skauti vyhlásili bankrot kvůli pedofilním deliktům

Nezapomínat, že milost je zdarma

Papežské poselství k jubilejnímu roku v Kostarice

Aleppský arcibiskup: Křesťanů ubývá, ale kostely jsou stále plné

Sixtinská kaple se představila ve své dávné nádheře

Kardinál Bo vybízí ke zrušení zákazu volebního hlasování pro duchovní

Turínské plátno poprvé přezkoumal plastický chirurg

Papež, jak jsem ho poznal – nová kniha italského vatikanisty

Papež posílá budoucí diplomaty na rok do misií

 Nově na webu
Svatý otec: O blahoslavenstvích – Blahoslavení tiší

Publicistika: O osvobozující milosti

Publicistika: Příspěvek do diskuse o kněžském celibátu v synovské poslušnosti papeži

Rozhovory: Papež vybízí k rozhořčení - nesmíme si zvykat na zlo

Homilie: „Opovržený, opuštěný od lidí“ (Iz  52,2-3)

Archiv zpráv únor 20
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

Starší zprávy >

Náš tip

Žena je vrcholem tvorstva, z ní plyne spása

Miguel Ángel Fiorito S.I. - Mistr dialogu

Admirabile signum