Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   28. 11. 2023

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Promluvy 

28.4.2017 

Od velkých národů nelze očekávat málo!

Promluva papeže na setkání s představiteli egyptských institucí, Káhira

Česká sekce RV

Pane prezidente,
Pane vrchní imáme z Al-Azhar
Vážení členové vlády a parlamentu,
Vážení velvyslanci a členové diplomatického sboru,
Drazí pánové a dámy!

Salám Alejkum! Pokoj s vámi!

Děkuji, pane prezidente, za Vaše srdečná slova na uvítanou a za Vaše pozvání k návštěvě vaší drahé země. Uchovávám v živé paměti Vaši návštěvu v Římě z listopadu 2014 stejně jako bratrské setkání s Jeho Svatostí, papežem Teodorem II. (Tawadrosem) v roce 2013 i s vrchním imámem univerzity Al-Azhar, doktorem Ahmadem Al Tajíbem, minulého roku.

Těší mne, že jsme v Egyptě, starobylé zemi s ušlechtilou civilizací, jejíž stopy můžeme dodnes obdivovat a která svou majestátností jako by chtěla klást výzvu věkům. Tato země představuje mnoho pro dějiny lidstva i pro tradici církve, nejenom pro svoji cennou historickou minulost – faraónů, koptů a muslimů – ale také proto, že mnozí patriarchové v Egyptě žili anebo jím prošli. Je totiž mnohokrát zmiňován v Písmu svatém. V této zemi Bůh promluvil, „zjevil Mojžíšovi Svoje jméno“ (Jan Pavel II., Promluva na uvítanou, 24. únor 2000). A na hoře Sinaj svěřil svému lidu a lidstvu Boží přikázání. Na egyptské půdě nalezla útočistě a pohostinství Svatá rodina: Ježíš, Maria a Josef.

Tato velkodušná pohostinnost před více než dvěma tisíci lety zůstává v kolektivní paměti lidstva a je zdrojem hojného a dosud platného požehnání. Egypt je tudíž země, kterou v jistém smyslu všichni považujeme za svoji! A jak říkáte vy: Misr um al dugna - Egypt je matkou veškerenstva. Také dnes tady docházejí přijetí miliony uprchlíků pocházejících z různých zemí - Súdánu, Eritreje, Sýrie a Iráku - a ve chvályhodné snaze o integraci do egyptské společnosti.

Egypt v důsledku svých dějin a výjimečné zeměpisné polohy má nezastupitelnou roli na Blízkém východě a v kontextu zemí, které usilují o řešení akutních a složitých problémů, jimž je nyní nezbytné čelit, aby se předešlo ještě většímu násilí. Mám na mysli ono slepé a nelidské násilí způsobené různými faktory: tupou žádostivostí moci, obchodem se zbraněmi, vážnými sociálními problémy a náboženským extremismem, který zneužívá svaté jméno Boha k páchání neslýchaného krveprolití a bezpráví.

Tento úděl a toto poslání Egypta je také důvodem, který přiměl lid, aby se přičinil o povznesení Egypta, ve kterém by nikomu nechyběly chléb, svoboda a sociální spravedlnost. Tento cíl se zajisté stane skutečností, pokud budou mít všichni společnou vůli proměnit slova ve skutky, oprávněná očekávání ve skutečné nasazení a psané zákony v dodržované, za docenění vrozených talentů zdejšího lidu.
Egypt má tedy jedinečné poslání: posilovat a upevňovat mír v tomto regionu, přestože je na své půdě zraňován slepým násilím. Toto násilí působí utrpení mnoha rodinám, z nichž některé, jež oplakávají svoje děti, jsou zde přítomny.

Moje mysl zalétá zejména k těm lidem, kteří v posledních letech položili život při ochraně svojí vlasti: mladým, členům ozbrojených sil a policie, koptským občanům a všem neznámým, kteří padli v důsledku teroristických akcí. Myslím také na vraždy a hrozby, které způsobily exodus křesťanů ze severní Sinaje. Vyjadřuji uznání občanským i náboženským představitelům a těm, kdo poskytli přijetí a pomoc těmto tolik zkoušeným lidem. Myslím rovněž na ty, kteří byli zasaženi při atentátech proti koptským kostelům, jak loni v prosinci, tak nedávno ve městech Tanta a Alexandrie. Jejich rodinám a celému Egyptu vyjadřuji svou soustrast a modlím se k Pánu za uzdravení raněných.

Pane prezidente, vážení pánové a ctěné dámy!
Nemohu nepovzbudit smělost úsilí o realizaci četných národních projektů, jakož i mnohé iniciativy, které byly přijaty ve prospěch míru v zemi a i v zahraničí ve snaze o kýžený rozvoj, prosperitu a pokoj, který lid očekává a zasluhuje.

Rozvoj, prosperita a pokoj jsou legitimní dobra, která zasluhují každou oběť. Jsou to také cíle, které vyžadují seriózní práci, přesvědčené úsilí, odpovídající metodologii a zejména bezpodmínečný respekt k nezcizitelným právům člověka, jakými jsou rovnost všech občanů, svoboda náboženství a vyjadřování bez jakékoli výjimky (Srov. Všeobecná deklarace práv člověka; Egyptská Ústava z roku 2014, kap. 3). Cíle vyžadující zvláštní pozornost k postavení ženy, mládeže, chudých a nemocných. Opravdový rozvoj se skutečně měří péčí poskytovanou člověku – srdci každého rozvoje – jeho výchově, zdraví a důstojnosti. Velikost jakéhokoli národa se totiž ukazuje na péči, která je věnována právě těm nejslabším členům společnosti: ženám, dětem, starým, nemocným, postiženým a menšinám, aby žádný člověk a žádná sociální skupina nezůstali vyloučeni nebo odsunuti na okraj.

Vzhledem k delikátnosti a složitosti světové scény, která připomíná to, co jsem nazval „rozkouskovaná válka“, je třeba stvrdit, že nelze vytvořit civilizaci bez odmítnutí každé ideologie zla a násilí či extremistické interpretace, která chce zničit druhého a anulovat různosti manipulováním a urážením svatého Božího jména. Vy, pane prezidente, jste o tom mluvil vícekrát a při různých příležitostech s takovou jasností, která zasluhuje sluchu a ocenění.

Všichni máme povinnost učit nové generace, že Bůh, Stvořitel nebe a země, nepotřebuje být chráněn lidmi, spíše je Tím, kdo lidi chrání; On svým dětem nikdy nepřeje smrt, nýbrž život a štěstí; On nemůže žádat, ani ospravedlňovat násilí, naopak, oškliví si ho a odmítá (Žl 11,5 – Bůh nenávidí toho, kdo miluje bezpráví). Pravý Bůh volá k nepodmíněné lásce, ke zdarma danému odpuštění, k milosrdenství, k absolutnímu respektování každého života, k bratrství svých dětí, věřících i nevěřících.

Máme povinnost společně potvrdit, že dějiny neodpustí těm, kdo hlásají spravedlnost a praktikují bezpráví; neodpustí těm, kdo mluví o rovnosti a odepisují odlišné. Máme povinnost demaskovat prodavače iluzorních představ o onom světě hlásající nenávist, aby prosté okradli o tento život a právo žít důstojně, proměnili je v dřevo na otop a odňali jim schopnost svobodně volit a zodpovědně věřit.
Pane prezidente, před pár minutami jste mi řekl, že Bůh je Bohem svobody, a to je pravda.
Máme povinnost demontovat vražedné ideje a extrémistické ideologie a potvrdit neslučitelnost opravdové víry a násilí, Boha a zabíjení.

Dějiny naopak ctí tvůrce pokoje, kteří odvážně a bez násilí bojují za lepší svět: „Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny“ (Mt 5,9).
Egypt, který za Josefových časů pomohl jiným národům z hladomoru (srov. Gn 47,57), je tudíž také dnes povolán zachraňovat tento drahý region z nedostatku lásky a bratrství; je povolán odsoudit a potírat každé násilí a každý terorismus; je povolán darovat zrno pokoje všem srdcím, která hladovějí po mírumilovném soužití, důstojné práci a lidské výchově. Egypt, který zároveň vytváří mír i potírá terorismus, je také povolán prokázat, že AL DIN LILLAH WA AL WATAN LILGIAMIA – Víra je pro Boha, Vlast pro všechny, jak praví revoluční motto z 23. července 1952, a dokázat, že lze věřit a žít v harmonii s ostatními, sdílet s nimi zásadní lidské hodnoty a respektovat svobodu a víru všech (Egyptská Ústava z roku 2014, čl.5). Zvláštní role Egypta je zapotřebí, aby bylo možné tvrdit, že se tento region, kolébka třech velkých náboženství, se může, ba musí probudit z dlouhé noci soužení, aby se znovu zaskvěl nejvyššími hodnotami spravedlnosti a bratrství, jež jsou pevným základem a nezbytnou cestou k pokoji. (Srov. Poselství ke Světovému dni pokoje, 2014,4). Od velkých národů nelze očekávat málo!

Na letošní rok připadá 70. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Svatým stolcem a Egyptskou arabskou republikou, jednou z prvních arabských zemí, s níž byly navázány diplomatické vztahy. Vždycky se vyznačovaly přátelstvím, úctou a vzájemnou spoluprací. Věřím, že tato moje návštěva je bude moci upevnit a posílit.

Pokoj je Boží dar, ale také výdobytek lidské práce. Je dobrem, které je třeba stavět a chránit v úctě k principu, který praví: síla zákona a nikoli zákon silnějšího (Poselství ke Světovému dni míru, 2017, 1). Pokoj této milované zemi! Pokoj celému zdejšímu regionu, zejména Palestině a Izraeli, Sýrii, Libyi, Jemenu, Iráku, Jižnímu Súdánu; pokoj lidem dobré vůle!

Pane prezidente, dámy a pánové!
Rád bych vřele pozdravil a otcovsky objal všechny egyptské občany, kteří jsou symbolicky zastoupeni v této aule. Zdravím rovněž křesťanské syny a bratry žijící v této zemi. Pravoslavné kopty, řecko-byzantské a arménské pravoslavné křesťany, protestanty a katolíky. Svatý Marek, evangelizátor této země, ať vás chrání, pomáhá vám vytvářet jednotu, kterou si náš Pán tolik přál (srov. Jan 17,20-23), a dosáhnout jí. Vaše přítomnost v této vlasti není nová, ani náhodná, nýbrž historická a neoddělitelná od dějin Egypta. Jste integrující součástí této země a během staletí jste vytvářeli jedinečný vztah a zvláštní symbiózu, která může být pro ostatní národy příkladem. Dokázali jste a dokazujete, že je možné žít společně ve vzájemné úctě a poctivé konfrontaci a nacházet v rozdílech pramen bohatství a nikdy žádný důvod ke střetu (srov. Benedikt XVI., Ecclesia in Medio Oriente, 24-25).

Děkuji za vaše vřelé přijetí. Prosím Všemohoucího a Jediného Boha, aby všechny egyptské občany naplnil svým božským požehnáním. Ať udělí Egyptu pokoj a prosperitu, pokrok a spravedlnost a žehná všem svým dětem!
„Požehnán buď lid můj egyptský,“ říká Hospodin v prorokovi Izaiášovi (19,25).
Šukran wa tahiah misr! – Díky a ať žije Egypt!

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Promluvy

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
2.5.17 Kardinál Tauran: V sunnitském islámu se děje cosi dobrého
29.4.17 Kdo utíká před křížem, utíká před vzkříšením!
29.4.17 Papež František v Egyptě - 2. den
28.4.17 Potřebujeme tvůrce pokoje, nikoli provokatéry konfliktů
28.4.17 Papež František v Egyptě – 1. denHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2023 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv listopad 23
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti