VaticanNews.va

   23. 5. 2019

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.5735
Poslechem z webových stránek.3613
Četbou textů na webových stránkách.5764
Poslechem i četbou.3416


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Otec Geissler byl zproštěn obžaloby ze sexuálního obtěžování bývalé německé řeholnice

Kardinál Sarah: Ďábel rozsévá pochybnosti, Bůh však církev neopouští

Ježíšův pokoj je jako hlubina v moři, jehož hladinou zmítají vlny


Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů Návštěva papeže v České republice NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

  

21.2.2019 

Summit o ochraně nezletilých: Požaduje se konkrétnost

Vatikán. „Na našem setkání spočívá břímě pastorační a církevní odpovědnosti, která nás zavazuje ke společné upřímné, hluboké a synodálně vedené diskusi o tom, jak naložit s tímto zlem, které sužuje církev a lidstvo,“ řekl papež František v úvodní promluvě dnes zahájeného vatikánského summitu o ochraně nezletilých.

Čtyřdenního zasedání se účastní 190 představitelů církve ze všech kontinentů. Svoláni byli všichni předsedové biskupských konferencí, představitelé řeholních společenství a z titulu úřadu také členové kardinálské rady a vedoucí organismy římské kurie.

Papež František: Vyzbrojeni vírou, duchem svobody, odvahy a konkrétnosti

“Rána způsobená sexuálním zneužíváním, jehož se lidé z církve dopustili na nezletilých, mne přiměla k tomu, abych se dotazoval vás (…) a abychom všichni společně naslouchali Duchu svatému, poddali se Jeho vedení a vyslechli nářek maličkých, kteří se dožadují spravedlnosti. (…) Svatý Boží lid na nás hledí a neočekává od nás pouhé a předem jisté odsouzení, nýbrž konkrétní a účinná opatření, která máme stanovit. Požaduje se konkrétnost.”

Řekl papež František a vybídl účastníky, aby se vydali na tuto cestu “vyzbrojeni vírou a duchem svrchované svobody, odvahy a konkrétnosti”. Přítomným pak předal seznam kritérií, vypracovaných biskupskými komisemi a konferencemi, která mají sloužit jako podklad pro diskusi. Těchto jednadvacet bodů doporučuje zpřesnění procedur spojených s vyšetředním kauz zneužití, vypracování metod pro doprovázení obětí, nebo změnu v kanonických normách, jako je zvýšení minimálního věku k uzavření manželství 16 let.

Svatý otec poděkoval také Papežské komisi pro ochranu nezletilých, Kongregaci pro nauku víry a členům organizačního výboru tohoto setkání za vynikající práci, kterou s velkým úsilím odvedli při jeho přípravě.

“A konečně prosím Ducha svatého, aby nás v těchto dnech podporoval a pomohl nám proměnit ono zlo v příležitost k uvědomění a očistě. Kéž nás Panna Maria osvěcuje, abychom se snažili vyléčit těžké rány, které pohoršení, vyvolané pedofilií, zasadilo jak maličkým tak věřícím.”

Svědectví obětí

Promluvě papeže Františka předcházela modlitba a předtočený sestřih svědectví pěti obětí. “Nikdo mne nevyslechl, ani moji rodiče, ani moji přátelé, ani později církevní představitelé. Nechtěli slyšet mne a můj pláč. A já se ptám: proč? Ptám se, proč mne neslyšel Bůh,” vložil jménem obětí do úvodní modlitby P. Hans Zollner, vedoucí Centra pro ochranu nezletilých na Papežské gregoriánské univerzitě. O traumatu prožitém v dětství vypověděli ve videozáznamu čtyři muži (z Jižní Ameriky, ze Spojených států, z Evropy a z Asie) a jedna africká žena.

Lidé, kteří byli v dětství sexuálně zneužíváni v církevním prostředí, mluvili o utrpení spojeném s nepřijetím a nedůvěrou. “Obvinili mne ze lži, řekli mi, že jsem nepřítel církve.” Hořká slova promlouvala o vraždě duše a víry, o mlčení či agresívní reakci těch, jimž příslušelo případ řešit.

Kard. Tagle: Kristovy rány připomínají nevinné utrpení i naši hříšnost

V první relaci hovořil  kardinál Luis Antonio Tagle o pastýři, který má znát bolesti svého stádce a léčit jeho rány. Mluvil o církvi jako Kristově těle hluboce zraněném sexuálními skandály jejích členů a pastýřů, kteří se provinili tím, že nedokázali odpovídajícím způsobem zareagovat. Filipínský kardinál poukázal k  perspektivě víry a církve na základě perikopy Janova evangelia (20, 19-28) o Zmrtvýchvstalém Ježíši, který se ukazuje učedníkům a vybízí Tomáše, aby se dotkl jeho ran. Citoval přitom mimo jiné z výkladu mons. Tomáše Halíka o tom, že kdo zavírá oči před ranami našeho světa nemá právo vyznat: Můj Pán a můj Bůh. Kristovy rány zůstávají na jeho těle i po zmrtvýchvstání a když je Ježíš ukazuje, chce oživit paměť učedníků, připomenout jim, že je nese z lásky ke konkrétním mužům a ženám, ze slitovné lásky k lidstvu. Kardinál Tagle proto vybídl přítomné k odložení obav z přiblížení se ranám lidu. Ježíšovy rány také připomínají, že mnoho ran bylo způsobeno slepou ambicí, legalismem a zneužitím moci, která odsoudila nevinné ke smrti zločinců. Rány Vzkříšeného Krista nás upamatovávají na nevinné utrpení, ale také na naši slabost a hříšnost. V závěrečné části přednášky kardinál Tagle připomněl, že spravedlnost a zadostiučinění pro oběti zneužívání je nezbytná, avšak nepostačuje k udravení zlomeného lidského srdce.  Vybídl proto k solidárnímu doprovázení obětí směřujícímu k odpuštění, které jedině může vést k uzdravení bolesti hořkosti a k pokoji lidského srdce.

Arcibiskup Scicluna: Je naší posvátnou povinností chránit a garantovat spravedlnost

Druhým relátorem na vatikánském setkání o ochraně nezletilých byl maltský arcibiskup Charles J. Scicluna. Tento druhý sekretář Kongregace pro nauku víry je zároveň členem organizačního výboru probíhajícího summitu a má za sebou hojné zkušenosti v této problematice, naposled jako apoštolský vizitátor v kauze chilských skandálů. Je naší posvátnou povinnost chránit a garantovat spravedlnost, řekl ve své přednášce na téma přijetí odpovědnosti. Arcibiskup Scicluna opakovaně citoval z listu Benedikta XVI. irským katolíkům, ve kterém emeritní papež vypočítává faktory, jež přispěly k aktuální krizové situaci. Jmenuje nedostatečné procedury v posuzování vhodnosti kandidátů kněžství a zasvěceného života, nedostatečnou lidskou, morální, intelektuální a duchovní formaci v seminářích a noviciátech, privilegované postavení kléru ve společnosti, nepatřičnou tendenci hájit dobré jméno církve za každou cenu a obavy ze skandálu. Právě tyto nedostatky vedly k opominutím v uplatňování platných kanonických norem a k zanedbání péče o důstojnost každého člověka. Arcibiskup Scicluna proto vyzdvihl právo a povinnost referovat biskupovi nebo řeholnímu představenému o sexuálně nemravném jednání uvnitř církve a připomněl dvě základní pravidla: respekt ke stanoveným normám a respekt k občanským zákonům. “Je důležité, aby každé obvinění bylo zkoumáno za pomoci odborníků a aby bylo šetření uzavřeno bez zbytečných zpoždění.” V případech, kdy se jedná o zneužívání nezletilých musí být podle Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis tutela výsledek vyšetřování oznámen Kongregaci pro nauku víry. V těchto případech je ordinář podle kanonického práva (CIC 1722) oprávněn k opatřením omezujícím či zakazujícím výkon kněžské služby.  V naprosté většině případů pak Svatý stolec autorizuje trestní kanonický proces. V případě verdiktu stanovujícího vinu obžalovaného, stejně jako v případě, kdy je obvinění zproštěn, je nutné rozsudek bezodkladně zveřejnit, připomíná arcibiskup Scicluna. “Všichni víme, jak obtížné je očistit dobré jméno kněze, který byl nespravedlivě obviněn.” V závěru se ještě jednou vrátil k výběru kandidátů kněžství a varoval před unáhleností vedenou pespektivou nedostatku kněží. S odkazem na již zmíněný list papeže Benedikta, který přiznává “závažné chyby v úsudku a nedostatky ve výkonu správy,” se maltský arcibiskup připojil k hlasům požadujícím větší spoluzodpovědnost laiků při výběru kandidátů biskupské služby.

Tisková konference: otázky celibátu, homosexuality a výkonu moci

O průběhu prvního dne zasedání vatikánské schůzky o ochraně nezletilých informovala tisková konference probíhající pro velký zájem v aule Patristického institutu. Jak uvedli účastníci summitu, jedním z témat, které se během dnešního dopoledne opakovaně objevovalo, byl nedostatek vlády biskupa, díky němuž je někdy obtížné prosadit učiněná rozhodnutí. “Netoužíme však po donucovacích prostředcích, kterými disponovala inkvizice,” uvedl arcibiskup Scicluna s poukazem na to, že v případech zneužívání je nezbytná blízká spolupráce s výměrem spravedlnosti. ¨

Jedna z otázek se týkala také celibátu. Nebudou sexuální skandály příležitostí k jeho zrušení? – zajímal se německý novinář. Odpověděl mu P. Federico Lombardi SJ, který je moderátorem plenárního zasedání summitu:

“To je téma, o kterém samozřejmě můžeme hovořit. Jsme nicméně přesvědčeni, že otázka sexuálního zneužívání nemá nic společného s kněžským celibátem. Toto téma se neobjevilo, ale uvidíme, možná se o něm některá ze skupin zmíní.”

Novináře také zajímalo, proč se na dnešním zasedání nemluvilo o homosexualitě, vzhledem k tomu, že naprostá většina obětí jsou pohlavně dospělí chlapci. Arcibiskup Charles Scicluna v odpovědi uvedl, že každý případ zneužití je třeba posuzovat zvlášť a nelze uplatňovat žádné zevšeobecňující kategorie. V jiném kontextu pak dodal, že Kongregace pro nauku víry, do níž přicházejí veškeré informace o zneužívání ze strany duchovních osob, zvažuje možnost zveřejnění statistik o veškerých případech zneužití, k nimž v církvi došlo.(job)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
25.2.19 Konkrétní kroky po vatikánské konferenci o ochraně nezletilých
24.2.19 Zločin nemá právo na svobodu
23.2.19 Papež František o „ženském tajemství církve“
23.2.19 Kající liturgie: Obnovit narušenou důvěru a znovu získat své bratry
22.2.19 Druhý den setkání o ochraně nezletilýchHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2019 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Záznam aktuálního pořadu

Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Papež: Milostí jsme vtaženi do dialogu lásky Nejsvětější Trojice

Papež s filipínskými biskupy proti odstřelování narkomanů

Papežské poselství mladým ke dni zákonnosti

Papež pozdravil konžského lékaře Denisa Mukwegeho

Breviloquia Francisci Papae – vyšla sbírka papežských tvítů v latině

Řeholnice surově zavražděna ve Středoafrické republice

Násilná smrt misionáře v Mozambiku

Kardinál Marx k prognóze o německé církvi: Je to výzva k misii

Francouzští biskupové se setkají s dětmi kněží

Ježíšův pokoj je jako hlubina v moři, jehož hladinou zmítají vlny

Papež František k 500. výročí první mše v Río Gallegos

Papež se připojil k ekumenické modlitbě k Duchu svatému

 Nově na webu
Svatý otec: O Otčenáši – Ať jsi kdekoli, vzývej Otce

Publicistika: Není klerikalismus jako klerikalismus

Publicistika: O spirituální dimenzi západního malířství

Rozhovory: Uvykli jsme nadávkám – nahraďme je „mystikou respektu“!

Homilie: „Opovržený, opuštěný od lidí“ (Iz  52,2-3)

Archiv zpráv květen 19
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Starší zprávy >

Náš tip

Mystikou společného „my“ překonáme osvícenskou logiku

Lidské bratrství

Nemůžeme si dovolit uprostřed soužení ztrácet víru