Benedikt XVI. k cestě do Libanonu

9.9.2012 

Svatý otec dnes na pravidelném poledním setkání s věřícími před modlitbou Anděl Páně poukázal ve svém francouzském pozdravu na svou blížící se návštěvu Libanonu:

Drazí poutníci, zde přítomní anebo spojení prostřednictvím rádia a televize! V nadcházejících dnech se vydám na apoštolskou cestu do Libanonu, abych podepsal posynodální apoštolskou exhortaci, která je plodem zvláštního zasedání biskupského synodu pro Blízký východ, které se konalo v říjnu roku 2010. Budu mít to potěšení setkat se s libanonským lidem a jeho představiteli, s křesťany této drahé země i s těmi ze sousedních zemí. Není mi neznáma často dramatická situace obyvatel tohoto regionu, který je již dlouho drásán neustálými konflikty. Chápu úzkost mnoha obyvatel Blízkého východu, kteří prožívají denně nejrůznější utrpení, která hluboce i morálně zraňují jejich osobní a rodinný život. Se starostmi pohlížím na ty, kteří ve snaze najít mír, opouštějí svůj rodinný i profesní život a zakoušejí nejistotu utečenců. Třebaže je nesnadné nalézt řešení různých problémů tohoto regionu, nelze se poddávat násilí a vyhrocovat napětí. Snaha o dialog a smíření musí být prioritou všech zúčastněných stran a musí být podporována mezinárodním společenstvím, které si stále více uvědomuje, že stabilní a trvalý mír v tomto regionu je důležitý pro celý svět. Moje apoštolská cesta do Libanonu a v širším smyslu na Blízký východ se ponese ve znamení pokoje s odkazem na Kristova slova: „Svůj pokoj vám dávám“ (Jan 14,27). Bůh žehnej Libanonu a Blízkému východu! Bůh žehnej vám všem!

PROMLUVA Benedikta XVI. před Angelus je ZDE

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.