Papež: Autoritářský postoj nikdy nepramení v Božím srdci

12.11.2014 

Dnešní generální audience se konala na Svatopetrském náměstí za účasti 25 tisíc věřících. Papež František ji jako obvykle zahájil setkáním s nemocnými v aule Pavla VI., kde se shromáždilo přibližně dvě stě lidí. Účastníkům na Svatopetrském náměstí pak papež sdělil, že nemocní kvůli nejistému počasí zůstali v aule Pavla VI., odkud sledují dění na obrazovkách, a vyzval je, aby nemocné přivítali potleskem.
Tématem katecheze Petrova nástupce byla opět církev a konkrétně její hierarchická služba. V samotném závěru František řekl:

Vědomí, že všechno je darem, všechno je milost, pomáhá pastýři, aby nepodlehl pokušení stát se středem pozornosti a důvěřovat jenom v sebe. Jsou to pokušení samolibosti, domýšlivosti, soběstačnosti a pýchy. Běda, když si biskup, kněz či jáhen myslí, že ví všechno, že má vždy správnou odpověď na cokoli a že nikoho nepotřebuje. Naopak, vědomí, že on sám je první adresátem milosrdenství a soucitu Božího musí služebníka církve stále vést k tomu, aby byl pokorný a chápavý vůči druhým. I s vědomím, že je povolán odvážně opatrovat poklad víry (1 Tim 6,20), naslouchá lidem. Uvědomuje si totiž, že se má stále čemu učit i od těch, kteří mohou být daleko od víry a církve. Se svými spolubratry musí pak toto všechno vést k novému postoji vyznačujícímu se sdílením, odpovědností a společenstvím.
Drazí přátelé, neustále máme být vděčni Pánu za to, že v osobě a službě biskupů, kněží a jáhnů nadále vede a formuje svoji církev a dává jí růst na cestě svatosti. Současně se máme nadále modlit, aby pastýři našich společenství mohli být živým obrazem společenství a lásky Boží.

PLNÉ ZNĚNÍ katecheze papeže Františka ZDE

To byla katecheze papeže Františka, který pak ve svém pozdravu určeném španělsky mluvícím poutníkům věnoval pozornost také aktuálnímu dění a opět se vrátil k tragické události zmizení 43 studentů v mexickém státě Guerrero, kteří byli zaživa upáleni kriminálníky drogových gangů ve spolupráci se starostou města Iguala, jeho manželky a místního policejního ředitele.

Chtěl bych nějak projevit zde přítomným Mexičanům i těm, kdo jsou doma, svoji blízkost v této bolestné chvíli v souvislosti se zmizením studentů, kteří jsou oficiálně nezvěstní, ačkoli víme, že byli zavražděni.

Tato událost, řekl dále papež František, ukazuje dramatickou skutečnost kriminality, která je v pozadí obchodu a šíření drog. Petrův nástupce se pak zmínil o nedávném 30. výročí mírové dohody mezi Argentinou a Chile, která se týkala stanovení státní hranice a kterou zprostředkoval Svatý stolec.

Nehádejme se už o hranice. Dohadujme se o jiných věcech, ale ne o tomto. Chci však připomenout, že existuje-li vůle k dialogu, lze věci řešit. Chci s vděčností připomenout svatého Jana Pavla II. a kardinála Samore, kteří se výrazně zasadili o mír mezi námi. Doufejme, že všechny národy, které jsou v konfliktu jakéhokoli typu, ať už kvůli hranicím či kulturním rozdílům, přistoupí k jejich řešení dialogem a nikoli krutostmi války.

V samotném závěru audience papež František zaměřil pozornost k situaci křesťanů v dnešním světě:

S velkým rozechvěním sleduji dramatické peripetie křesťanů, kteří jsou v různých částech světa pronásledováni a zabíjeni kvůli svoji náboženské víře. Cítím potřebu vyjádřit svoji hlubokou duchovní blízkost tvrdě zkoušeným křesťanským komunitám vystaveným absurdnímu násilí, které nejeví známky konce, a chci povzbudit pastýře a všechny věřící, aby byli silní a pevní v naději. Opětovně důrazně vybízím ty, kteří mají na lokální i mezinárodní úrovni politickou odpovědnost, jakož i všechny lidi dobré vůle, aby se zasadili o rozsáhlou mobilizaci lidských svědomí ve prospěch pronásledovaných křesťanů, kteří mají právo požívat ve své zemi bezpečí a klid a svobodně vyznávat svoji víru.

Potom papež vyzval ke společné modlitbě za pronásledované křesťany.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.