Rok 2019 papeže Františka

28.12.2019 

Vatikán. Shrnout činnost Petrova nástupce za uplynulý rok je dosti nesnadný úkol. Na oficiálním zpravodajském portálu Vatican News se o takovéto shrnutí či přiblížení pokusil redaktor italské sekce, Sergio Centofanti.

V letošním roce publikoval papež František posynodální apoštolskou exhortaci Christus vivit (k mladým lidem a celému Božímu lidu – 25. března), vydal se na 7 zahraničních apoštolských cest, během nichž navštívil 11 zemí (Panama, Spojené arabské emiráty, Maroko, Bulharsko, Severní Makedonii, Rumunsko, Mosambik, Madagaskar, Mauricius, Thajsko a Japonsko) a vykonal tři italské pastorační návštěvy (Greccio, Neapol, Camerino - na foto). Přednesl 41 katechezí na generálních audiencích věnovaných výkladu Otčenáše a Skutkům apoštolů; 56 poledních promluv (Angelus, Regina Caeli) pronášených vždy o nedělích a liturgických svátcích; 53 homilií během veřejných bohoslužeb a dalších 44 kázání při ranních bohoslužbách v kapli Domu sv. Marty. Vydal knižní rozhovor o misijním poslání církve a napsal také tři obsáhlé a významné listy. Jeden je adresován biskupům USA (členům Biskupské konference USA - 5. ledna), druhý všem kněžím (K 160. výročí smrti sv. faráře arského - 4. srpna) a třetí Božímu lidu v Německu (List věřícím Německa - 29. června). Kromě pronesl papež při různých příležitostech asi 260 promluv, nepočítaje různá interview, poselství a listy motu proprio.

Jistota víry

Společným jmenovatelem veškerého magisteria papeže Františka je jistota, plynoucí z lásky Boha k lidstvu, a jednoduchá, pevná „domácí víra“, předávaná v rodině, zvláště maminkami a babičkami, jak zdůraznil během své návštěvy Rumunska (1. června 2019).

Adorace a idolatrie

Adorace čili klanění se jedinému Bohu, jak zdůraznil letos na jaře (Kázání v Domě sv. Marty, 7. března), nabývá významu zejména v dnešním kulturním prostředí, jež je stále více proniknuto idolatrií. Modloslužba totiž „nespočívá jenom v klanění se nějaké soše, znázorňující neexistujícího bůžka,“ nýbrž především „v postoji srdce“, jež preferuje přísliby pohodlí, úspěchu, kariéry a seberealizace. Idoly však něco slibují výměnou za život, zatímco Bůh život nevymáhá, nýbrž dává, jak řekl papež již dříve (srov. Katecheze 1. srpna 2018).

„Farizej v nás“ nepřijímá napomenutí

Papežova slova jsou nezřídka úderná, podobně jako ta Kristova, jehož je na této zemi náměstkem.  František poukazuje zejména na nebezpečí farizejského postoje těch, kteří se považují za morálně lepší proto, že se hlásí k pravé víře. Upozornil na to především v homilii na závěr biskupské synody o Amazonii, kde mluvil o „religiozitě ega“, kterou praktikuje farizej.

Proti útokům stavět umírněnost

Během jedné z letošních tiskových konferencí (11. září při návratu z Mauricia), pořádaných při návratu z apoštolské cesty, mluvil papež o kritikách na svoji osobu z řad věřících. „Pelagiánská morálka vede k rigiditě,“ poznamenal papež, „a dnes máme v církvi různé školy rigidity. Za rigiditou však stojí problémy, nikoli evangelní svatost. Proto musíme být umírnění vůči lidem, kteří jsou pokoušeni osočovat. Mají problém, a musíme je provázet umírněností,“ uzavřel tehdy Svatý otec.

Boj proti zneužívání sexuality, autority a svědomí

Letos v únoru papež svolal předsedy biskupských konferencí ke společné reflexi o ochraně nezletilých. Ve své závěrečné promluvě pak poukázal na skutečné dimenze i příčiny tohoto hanebného fenoménu, a výsledkem byla mimo jiné zpřísněná definice toho, co se označuje termínem pedopornografie, za niž je v kanonickém právu církve od nynějška považováno pornografické ukazování nezletilých až do 18ti let, a dále odstranění papežského tajemství z kanonických procesů vyšetřujících sexuální zneužití. Tzv. papežské tajemství nemá co do činění se zpovědním tajemstvím, které je nedotknutelné. Odstranění zmíněné kanonické klauzule papežského tajemství znamená možnost zpřístupnit příslušnou církevní dokumentaci státním vyšetřujícím úřadům (nikoli médiím), pokud o to požádají příslušnou církevní autoritu, ale především je tak zaručeno, nikoli zanedbatelné právo případných obětí zneužití dozvědět se výsledek kárného církevního procesu, což v minulosti nebylo možné.

Zdůraznění významu Božího Slova

V září papež ustanovil neděli Božího Slova. Nová liturgická připomínka připadá na třetí neděli liturgického mezidobí a má u věřících posílit autoritu Slova, které vtělením dosahuje svého účelu a dokonalosti.

Připomenutí tradice vánočních betlémů

K oživení tradice vánočních jesliček vybídnul papež na počátku adventní doby zvláštním apoštolským listem Admirabile signum. Toto „znázornění události Ježíšova narození je jednoduchým a radostným zvěstováním tajemství vtělení Božího Syna,“ napsal František v tomto listu vydaném v italském Grecciu.

Poukaz na pronásledování křesťanů a mučednické svědectví

Petrův nástupce nepřestává mluvit o pronásledování křesťanů v dnešním světě a také o nejvyšším svědectví víry, prokazovaném mučednictvím. V Nagasaki u památníku japonských mučedníků letos v listopadu prohlásil: „Přicházím, abych se modlil, utvrzoval a nechal se utvrdit vírou mučedníků“ (Angelus 24. listopadu).

Zlaté kněžské jubileum papeže Františka

Na letošní rok připadlo 50. výročí kněžského svěcení papeže Františka, kterému příslušný den poblahopřál v úvodu mše svaté v kapli Domu sv. Marty kardinál Angelo Sodano z titulu děkana kardinálského kolegia. Dne 17. prosince papež na své životní pouti dovršil 83. rok.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.