Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   21. 7. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Homilie 

12.10.2008 

Svátost smíření je stále aktuální služba

Benedikt XVI. při kanonizaci, 12.října

Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry,
čtyři postavy svatých jsou dnes předkládány k úctě všeobecné církve: Gaetano Errico. Maria Bernarda Bütler, Alfonsa od Neposkvrněného Početí a Narcisa od Ježíše Martillo Morán. Liturgie je prezentuje evangelijním obrazem pozvaných, kteří se účastní hostiny ve svatebním rouchu. Obraz hostiny nacházíme také v prvním čtení a na různých stránkách bible: je to radostný obraz, protože hostina doprovází slavení svatby, smlouvy lásky mezi Bohem a jeho lidem. Proroci Starého zákona stále zaměřovali očekávání Izraele k této smlouvě. A v době poznamenané zkouškami všeho druhu, když těžkosti hrozily, že vyvolený národ ztratí odvahu, hle, povstává ujišťující slovo proroka Izaiáše: ?Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrále a přečištěné...? (25, 6) Bůh udělá konec smutku a hanbě svého lidu: kvůli tomu prorok vyzývá k radosti: ?Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil, budeme jásat a radovat se, že nás spasil? (v 9.)

Jestliže první čtení velebí věrnost Boha jeho příslibu, evangelium svým podobenstvím o svatební hostině nám dává uvažovat o lidské odpovědi. Někteří pozvaní první hodiny odmítli pozvání, protože je přitahovaly různé zájmy; jiní dokonce pohrdli pozváním krále a vyvolali potrestání, které dopadlo nejen na ně nýbrž i na celé město. Král se však nevzdává a posílá své služebníky, aby hledali jiné stolovníky, aby se naplnil sál jeho hostiny. Tak má odmítnutí prvních rozšíření pozvání na všechny, se zvláštní zálibou v chudých a vyděděných. K tomu právě došlo ve velikončním tajemství: drtivá moc zla byla poražena všemohoucností Boží lásky. Zmrtvýchvstalý Pán může už pozvat k hostině velikonoční radosti všechny a sám dodá stolovníkům svatební šat, symbol nezaslouženého daru posvěcující milosti. Velkodušnosti Boha však musí odpovídat svobodné přilnutí člověka. Právě toto je velkodušná cesta, kterou prošli ti, které dnes uctíváme jako svaté. Ve křtu přijali svatební šat božské milosti, uchovali jej čistý nebo ho očistili a učinili zářivým během svého života prostřednictvím svátostí. Nyní se účastní svatební hostiny v nebi. Eucharistická hostina, k níž nás Pán zve každý den a jíž se máme učastnit ve svatebním šatu jeho milosti, je předjímáním konečné slavnosti v nebi. Jesliže se přihodí, že jej zašpiníme nebo dokonce roztrháme hříchem, Boží dobrota nás neodmítá ani neponechává našemu osudu, ale nabízí nám ve svátosti smíření možnost obnovit pro svátek svatební šat v jeho nezbytné celistvosti.

Tajemství smíření je tedy stále aktuální služba. Jemu se kněz Gaetano Errico, zakladatel Kongregace misionářů Svatých srdcí Ježíše a Marie, věnoval s péčí, vytrvalostí a trpělivostí, aniž by někdy odporoval nebo se šetřil. Zapisuje se tak mezi mimořádné postavy kněží, kteří neúnavně dělali ze zpovědnice místo rozdávání Božího milosrdenství, a pomáhali lidem, aby se sami našli a bojovali proti hříchu a postupovali vpřed na cestě duchovního života. Cesta a zpovědnice byla výsadní místa pastorální činnosti tohoto nového světce. Cesta mu umožňovala setkat se s lidmi, na něž se obracel svým obvyklým vybídnutím: ?Bůh tě má rád, kdy se uvídíme?? a ve zpovědnici jim pak umožňoval setkání s milosrdenstvím nebeského Otce. Kolik ran duše tak uzdravil! Takovým způsobem se sv. Gaetano Errico stal odborníkem ?vědy? odpuštění a pečoval o to, aby tomu naučil své misionáře, když jim doporučoval: ?Bůh, který nechce smrt hřísníka, je stále více milosrdný než jeho služebníci, proto budťe milosrdní, jak jen můžete být, protože najdete milosrdenství u Boha?.

Maria Bernarda Bütler, která se narodila v Auw ve švýcarském kanotu Aargau, již brzo zakusila hlubokou lásku k Pánu. Říkávala, ?je to téměř nemožné, vysvětlit to jiným, kteří to sami nepocítili?. Tato láska vedla Verenu Bütler, jak se tenkrát jmenovala ke vstupu do kláštera kapucínek Maria Hilf v Altstätten, kde složila jako 21 letá své sliby. Když měla 40 let dostala misionářské povolání a vydala se na cestu do Equadoru a pak do Kolumbie. Na základě jejího života a jejího nasazení pro své bližní ji můj ctihodný předchůdce Jan Pavel II., povýšil jako blahoslavenou k úctě oltářů 29. října 1995.

Matka Maria Bernarda velmi vzpomínaná a vyhledávaná postava především v Kolumbii, důkladně pochopila, že slavnost, kterou Pán připravil pro všechny lidi, je reprezentována zvláštním způsobem eucharistií, V ní nás týž Kristus přijímá jako přátele a předává se nám ve mši chleba a slova tím, že vstupuje do intimního spojení s každým z nás. To je pramen a sloup spirituality této nové světice, jakož i jejího misionářského povolání, které ji vedlo k tomu, že opustila své rodné Švýcarsko, aby se jí otevřely jiné horizonty evangelizace v Equadoru a v Kolumbii. Mezi řadu protivenství, kterým musela čelit, bylo zahrnuto i vyhnanství, v jejím srdci se vynořilo volání: ?I kdybych šla temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou? (Ž 22, 4). Tímto způsobem otevřená ke Slovu Božímu, a následujíc Mariin příklad, dělala to jako služebnící, o nichž nám mluví dnešní evangelium: a hlásala že Pán zve všechny na svou sklavnost. A učinila ostatní účastnými na Boží lásce a jim se věnovala s věrností a radostí po celý život.

?Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a sestře slzu z každé tváře? (Iz 25, 8). Tato slova proroka Izaiáše obsahuji příslib , který podporoval Alfonsu od Neposkvrněného Početí po celý život extrémně krutého tělesného a duchovního utrpení. Tato vyjímečná žena, která je dnes nabídnuta lidu Indie jako jejich první svatořečená světice byla přesvědčena, že její kříž byl opravým prostředkem jak dosáhnout účasti na nebeské hostině, kterou pro ni připravil Otec. Přijetím pozvání na svatební hostinu a tím, že se vyzdobila šatem Boží milosti skrze svou modltibu a pokání, připodobnila svůj život Kristovu a nyní se těší z ?tučné hostiny s vyzrálým vínem ?nebeského králvoství (srov. Iz 25, 6). Napsala: ?Považuji den bez utrpení za ztracený den?. Kéž ji dokážeme napodobovat při nesení svých křížů tak, abychom se k ní připojil v ráji.

Mladá laička z Equadoru, Narcisa de Jesús Martillo Morán nám nabízí dokonalý příklad ochotné a velkodušné odpovědi na povzvání, kterým se na nás Pán obrací, abychom se podíleli na jeho lásce. Již v útlém věku, když přijala svátost biřmování, pocítila ve svém srdci jasné volání, aby žila životem svatosti a odevzdanosti Bohu. Aby s ochotou podporovala působení Ducha svatého ve své duši vždy hledala radu a vedení dobrých a zkušených kněží, považujíc duchovní vedení za jeden z nejúčinnějších prostředků , aby dosáhla svatosti. Svatá Narcisa de Jesús nás učí cestě křesťanské dokonalosti dosažitelné všem věřícím. Přestože dostala hojné a mimořádné milosti, její život probíhal velmi prostě. Věnovala se práci jako švadlena a svému apoštolátu jako katechetka. Ve své vášnivé lásce k Ježíšovi, který ji přivedl k tomu, aby se naučila intenzivně modlit a umrtvovat, a aby se vždy více ztotožňovala s tajemstvím kříže, nám nabízí strhující svědecví a dokonalý příklad života zcela oddaného Bohu a bližním. Drazí bratři a sestry, vzdávejme díky Pánu za dar svatosti, který dnes zazářil v církvi zvláštní krásou. Ježíš vybízí každého z nás , abychom ho následovali jako tito světci na cestě kříže, abychom pak měli za dědictví věčný život, který nám daroval, když umíral. Jejich příklady ať jsou pro nás povzbuzením; učení ať nás zaměřuje a posiluje; přímluva kéž nás podpírá v každodenní námaze, abychom se i my mohli jednoho dne účastnit se všemi svatými radosti věčné hostiny v nebeském Jeruzelémě. Kéž nám tuto milost vyprosí především Panna Maria Královna svatých, kterou v tomto měsíci říjnu uctíváme se zvláštní zbožností. Amen.

Přeložil Josef Koláček

Další články z podrubriky Homilie

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
13.10.19 Papež: Děkování není záležitost zdvořilosti či slušnosti, nýbrž víry
12.10.19 Pět nových světců všeobecné církve
18.7.19 Matku Mariam Thresiu, budoucí světici, uctívají též hinduisté
14.10.18 Papež: Ježíš nás zve, abychom se vrátili k pramenům radosti
15.10.17 Papež: Bůh je opakem egoismuHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv červenec 24
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti