VaticanNews.va

   19. 2. 2020

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.6567
Poslechem z webových stránek.4031
Četbou textů na webových stránkách.6438
Poslechem i četbou.3786


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Nová exhortace: pasáže o duchovenstvu a roli ženy v Amazonii

Papež František k americkým biskupům: Když se mnou nesouhlasí, obviňují mne stejně jako vás

Mějme na srdci lidi, kteří nás doprovázejí životem


Cirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Homilie 

22.3.2009 

Bůh nás nikdy nepovažuje za ztracené

Homilie Benedikta XVI. při mši sv., Luanda

Česká sekce RV

Drazí kardinálové,
vážení bratři v biskupské a kněžské službě,
drazí bratři a sestry v Kristu!

?Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný? (Jan 3,16). Tato slova nás naplňují radostí a nadějí, neboť očekáváme dovršení Božích příslibů. Důvodem zvláštní radosti je pro mne dnes to, že mohu jako Petrův nástupce slavit spolu s vámi tuto mši svatou, drazí bratři a sestry v Kristu, kteří jste přišli z různých míst Angoly, Svatého Tomáše a mnoha dalších zemí. Co nejsrdečněji zdravím v Pánu katolická společenství těchto míst ? Luanda, Bengo, Cabinda, Benguela, Huambo, Huíla, Kuando Kubango, Kunene, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Namibe, Moxico, Uíje a Zaire.

Zvláště zdravím své spolubratry biskupy, členy Mezinárodního sdružení biskupů jižní Afriky (IMBISA), shromážděné kolem tohoto oltáře Pánovy oběti. Děkuji předsedovi Konference biskupů Angoly a Svatého Tomáše (CEAST) arcibiskupu Damião Franklinovi za jeho laskavá slova na uvítanou. Prostřednictvím zde přítomných pastýřů zdravím i všechny věřící Botswany, Lesotha, Mosambiku, Namibie, Jihoafrické republiky, Svazijska a Zimbabwe.

První dnešní čtení zaznívá srdcím Božího lidu v Angole se zvláštní ozvěnou. Je to poselství naděje určené vyvolenému lidu ve vzdáleném kraji vyhnanství a zve je, aby se navrátili do Jeruzaléma a znovu vybudovali Hospodinův chrám. Živý popis ničení a zkázy způsobených válkou odráží také osobní zkušenost mnoha lidí této země během hrozného pustošení v čase občanské války. Je pravda, že válka ?zničí všechno cenné? (2 Kron 36,19): rodiny, celá společenství, plody lidské námahy i naději, která vede a podporuje jejich život a práci. Tato zkušenost je celé Africe až příliš důvěrně známá: ničivá síla občanské války, pád do víru nenávisti a pomsty, mrhání silami celých generací slušných lidí. Je-li opomíjeno slovo Páně, které vede k rozvoji jednotlivců, společenství a celé lidské rodiny, a je-li zákon Boží ?posmíván, pohrdán a tupen? (srov. ibid. v. 16), nemůže být výsledkem nic jiného než zpustošení a nespravedlnost, ponížení lidské společnosti a zrada našeho povolání být syny a dcerami milosrdného Otce, bratry a sestrami jeho milovaného Syna.

Přijměme proto posilu z útěšných slov, která jsme slyšeli v prvním čtení. Výzva k návratu a opětovnému vybudování Pánova chrámu má zvláštní význam pro každého z nás. Svatý Pavel, jehož dvoutisící výročí narození letošním jubilejním rokem slavíme, nám říká, že jsme ?chrám živého Boha? (2 Kor 6,16). Bůh, jak víme, přebývá v srdcích těch, kdo svou důvěru skládají v Krista, jsou zrozeni křtem a stali se chrámem Ducha Svatého. Také dnes, v jednotě Kristova těla, kterým je církev, nás Bůh volá, abychom uznali moc jeho přítomnosti v nás samých, abychom přijali dar jeho lásky a odpuštění a stali se posly této milosrdné lásky ve svých rodinách a společenstvích, ve škole, v práci a v každém sektoru společenského a politického života.

Tady v Angole je dnešní neděle věnována modlitbám a obětem za smíření národa. Evangelium nás učí, že smíření, pravé smíření, může být pouze plodem obrácení, změny srdce a nového způsobu myšlení. Učí nás, že jedině moc lásky Boží může změnit naše srdce a dát nám zvítězit nad mocí hříchu a rozdělení. ?Když jsme byli mrtví pro své hříchy? (srov. Ef 2,5), jeho láska a milosrdenství nám nabídla smíření a nový život v Kristu. To je jádrem učení apoštola Pavla a pro nás je důležité si připomenout, že nové srdce v nás může stvořit jedině milost Boží. Jenom jeho láska může změnit naše ?srdce z kamene? (Ez 11,19) a uschopnit nás k tomu, abychom budovali a neničili. Jenom Bůh může stvořit všechno nové.

Přišel jsem do Afriky právě proto, abych hlásal toto poselství odpuštění, naděje a nového života v Kristu. Před třemi dny jsem měl v Yaoundé to potěšení zveřejnit Instrumentum laboris druhého zvláštního zasedání biskupské synody pro Afriku, které bude věnováno tématu ?Církev v Africe ve službách smíření, spravedlnosti a pokoje?. Prosím vás dnes, abyste se ve spojení se svými bratry a sestrami v celé Africe modlili na tento úmysl: ať každý křesťan tohoto obrovského kontinentu zakusí hojivý dotek milosrdné lásky Boží a církev v Africe ať se ?díky svědectví svých synů a dcer stane pro všechny místem opravdového smíření? (Ecclesia in Africa, 79).

Drazí přátelé, toto je poselství, které papež přináší vám i vašim dětem. Duch Svatý vás vybavil mocí, abyste se stali tvůrci lepšího zítřka své milované země. Ve křtu vám byl dán Duch, abyste se stali posly Božího království, království pravdy a života, svatosti a milosti, spravedlnosti, lásky a pokoje (srov. Římský misál, preface ze svátku Krista Krále). V den svého křtu jste přijali Kristovo světlo. Buďte tomuto daru věrni v jistotě, že evangelium může potvrdit, očistit a povznést nejhlubší lidské hodnoty, přítomné ve vaší rodné kultuře a tradicích: soudržnost rodiny, hluboké náboženské cítění, radostné slavení daru života, úcta k moudrosti starších a k tužbám mladých. Buďte vděční za světlo Kristovo! Projevujte uznání vůči těm, kteří vám je přinesli: celým generacím misionářů, kteří přispěli a nadále přispívají k lidskému a duchovnímu rozvoji této země. Buďte vděční za svědectví tolika křesťanských rodičů a učitelů, katechetů, kněží, řeholníků a řeholnic, kteří obětovali svůj vlastní život, aby vám předali tento cenný poklad! A přijměte výzvu, před niž vás tento obrovský poklad staví. Uvědomte si, že církev v Angole i v celé Africe má za úkol být před světem znamením jednoty, k níž je celá lidská rodina povolána skrze víru v Krista Vykupitele.

Ježíšova slova z dnešního evangelia v nás vzbuzují mocný dojem: říkají nám, že rozsudek Boha nad světem už byl vynesen (srov. Jan 3,19n). Světlo už přišlo na svět. Lidé však před světlem dali přednost temnotě, protože jejich skutky byly zlé. Jak velké temnoty leží v mnoha částech světa! Mraky zla tragicky zatemnily také Afriku, včetně milovaného angolského lidu. Pomysleme na pohromu války, na trpké plody kmenových a etnických rivalit, na chamtivost, která pustoší srdce člověka, chudé uvrhuje do otroctví a budoucí generace zbavuje zdrojů potřebných k vytváření solidárnější a spravedlivější společnosti, která bude ve svých talentech a hodnotách skutečně africká. A co říci o záludném duchu egoismu, který uzavírá jednotlivce do nich samotných, rozděluje rodiny, odstraňuje velké ideály štědrosti a odříkání a nevyhnutelně vede k požitkářství a úniku do falešných utopií užíváním drog, do sexuální nezodpovědnosti, k oslabení manželských svazků, k rozpadu rodin a k likvidaci nevinných lidských životů interrupcemi.

Boží slovo je však slovem neomezené naděje. ?Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby? svět byl skrze něho spasen? (Jan 3,16-17). Bůh nás nikdy nepovažuje za ztracené! Nadále nás vyzývá, abychom pozvedali oči k nadějné budoucnosti, a slibuje nám sílu k její realizaci. Jak říká svatý Pavel v druhém dnešním čtení, Bůh nás v Ježíši Kristu stvořil ke spravedlivému životu, ve kterém konáme dobré skutky podle jeho vůle (srov. Ef 2,10). Daroval nám svá přikázání ne jako břemeno, ale jako zdroj svobody, která nám umožňuje stát se prozíravými muži a ženami, učiteli spravedlnosti a pokoje, lidmi, kteří mají důvěru k druhým a hledají jejich pravé dobro. Bůh nás stvořil, abychom žili ve světle a byli světlem pro svět kolem nás. Právě to nám říká Ježíš v dnešním evangeliu: ?Kdo jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu? (Jan 3,21).

?Žijte tedy podle pravdy!? Vyzařujte ve svých rodinách a společenstvích světlo víry, naděje a lásky. Buďte svědky posvátné pravdy, která osvobozuje muže i ženy. Z vlastní hořké zkušenosti víte, že ve srovnání s ničivou a prudkou zuřivostí zla je práce na obnově bolestně pomalá a obtížná. Vyžaduje čas, námahu a vytrvalost; musí začít v našich srdcích, v malých každodenních obětech nezbytných k zachování věrnosti Božímu zákonu, v malých gestech, kterými dokazujeme lásku k bližním ? ke všem bližním bez rozdílu rasy, etnika či jazyka ? a ochotu spolupracovat s nimi a společně budovat na trvalých základech. Přičiňte se o to, aby se vaše farnosti staly společenstvími, kde se světlo pravdy Boží a moc smiřující lásky Kristovy nejenom slaví, ale též vyjadřují skutky konkrétní lásky. Nemějte strach, i když to znamená být ?znamením odporu? (Lk 2,34) tváří v tvář nelítostným postojům a mentalitě, která vidí v druhých spíše užitné nástroje než bratry a sestry hodné lásky, respektu a pomoci na cestách svobody, života a naděje.

Dovolte mi, abych na závěr ještě zvlášť oslovil angolskou mládež a všechnu mládež Afriky. Drazí mladí přátelé, vy jste nadějí své země a příslibem lepších zítřků! Začněte ode dneška růst ve svém přátelství s Ježíšem, který je ?cesta, pravda a život? (Jan 14,6), v přátelství živeném a prohlubovaném pokornou a vytrvalou modlitbou. Každodenním nasloucháním jeho slovu a tím, že dovolíte jeho zákonu, aby utvářel vaše životy a vztahy, hledejte jeho vůli vůči vám. Tak se stanete moudrými proroky spásonosné lásky Boží, stanete se evangelizátory svých druhů a osobním příkladem je povedete je k doceňování krásy a pravdy evangelia a k nadějné budoucnosti, tvořené hodnotami Božího království. Církev potřebuje vaše svědectví! Nemějte strach odpovědět velkoryse na Boží povolání a sloužit mu jako kněží, řeholníci a řeholnice, jako křesťanští rodiče nebo dalšími způsoby služby, které vám církev nabízí.

Drazí bratři a sestry, na konci dnešního prvního čtení perský král Kýros, inspirovaný Bohem, nabídne vyvolenému lidu, aby se vrátil do milované vlasti a znovu postavil Hospodinův chrám. Kéž jsou tato Pánova slova výzvou pro všechen lid Boží v Angole i v celé jižní Africe: Odvahu! ?Vydejte se na cestu!? (srov. 2 Kron 36,23). Hleďte do budoucna s nadějí, důvěřujte Božím příslibům a žijte v jeho pravdě. Tak vybudujete něco trvalého a zanecháte budoucím generacím stálé dědictví smíření, spravedlnosti a pokoje. Amen.

Přeložil P. Milan Glaser, SJ

Další články z podrubriky Homilie

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
25.3.09 Afričtí studenti v Římě přijdou v neděli podpořit Papeže
25.3.09 Biskupové Kamerunu děkují papeži
23.3.09 Vzájemně se přijímat jako děti jediného nebeského Otce
23.3.09 Oboustranná spokojenost
23.3.09 Benedikt XVI. se s novináři podělil o dojmy z návštěvy v AfriceHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2020 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Záznam aktuálního pořadu

Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nezapomínat, že milost je zdarma

Papežské poselství k jubilejnímu roku v Kostarice

Aleppský arcibiskup: Křesťanů ubývá, ale kostely jsou stále plné

Sixtinská kaple se představila ve své dávné nádheře

Kardinál Bo vybízí ke zrušení zákazu volebního hlasování pro duchovní

Turínské plátno poprvé přezkoumal plastický chirurg

Papež, jak jsem ho poznal – nová kniha italského vatikanisty

Papež posílá budoucí diplomaty na rok do misií

Církev není uniformita, nýbrž komunita, říká autor knižního interview s papežem

Proběhlo první celoevropské fórum laických bratrstev

Křesťané opětovně terčem v Nigérii a Burkina Faso

Svatost je pečováním o milost

 Nově na webu
Svatý otec: Boží Zákon je nástroj svobody

Publicistika: O osvobozující milosti

Publicistika: Příspěvek do diskuse o kněžském celibátu v synovské poslušnosti papeži

Rozhovory: Papež vybízí k rozhořčení - nesmíme si zvykat na zlo

Homilie: „Opovržený, opuštěný od lidí“ (Iz  52,2-3)

Archiv zpráv únor 20
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

Starší zprávy >

Náš tip

Žena je vrcholem tvorstva, z ní plyne spása

Miguel Ángel Fiorito S.I. - Mistr dialogu

Admirabile signum