Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   26. 9. 2022

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Urbi et Orbi 

12.4.2009 

Zmrtvýchvstání není mýtus, ale jedinečná událost

Poselství Beneidkta XVI. Urbi et Orbi, nám. sv. Petra

Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry v Římě a na celém světě!

Vám všem chci ze srdce adresovat Velikonoční blahopřání, které sv. Augustin formuloval slovy: „Resurrectio Domini, spes nostra zmrtvýchvstání Páně je naší nadějí“ (Augustin, Promluva 261,1). Tímto tvrzením onen velký biskup vysvětloval svým věřícím, že Ježíš vstal z mrtvých, abychom my - přesto, že smrt je naším údělem - nepodléhali zoufalství a nemysleli si, že smrtí se život naprosto končí; Kristus vstal z mrtvých, aby nám dal naději (ibid.).

Jednou z otázek, které nejvíce člověka trápí, je skutečně právě tato: co je po smrti? Na tuto záhadu nám dnešní slavnost umožňuje odpovědět, že smrt nemá poslední slovo, protože nakonec triumfuje Život. Tato naše jistota se zakládá nikoli na běžném lidském rozumování, ale na historickém faktu víry: Ježíš Kristus, ukřižovaný a pohřbený, vstal z mrtvých ve svém oslaveném těle. Ježíš vstal z mrtvých, abychom i my ve víře v Něho mohli mít život věčný. Tato zvěst je jádrem evangelního poselství. Mocně ji hlásá svatý Pavel: „Jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je vaše víra!“ A dodává: „Máme-li naději v Krista jen v tomto životě, pak jsme nejubožejší ze všech lidí“ (1 Kor 15,14.19). Jitro zmrtvýchvstání odívá svět novou nadějí; tímto dnem začalo naše zmrtvýchvstání, poněvadž Pascha není pouhý dějinný okamžik, ale počátek nového stavu: Ježíš vstal z mrtvých ne proto, aby v srdcích Jeho učedníků zůstávala živá vzpomínka na Něj, nýbrž proto, aby On sám v nás žil a abychom v Něm už nyní mohli zakoušet radost života věčného.

Zmrtvýchvstání proto není teorie, ale historická skutečnost zjevená Člověkem Ježíšem Kristem skrze Jeho „paschu“, Jeho „přejití“, které otevřelo „novou cestu“ mezi zemí a Nebem (srov. Žid 10,20). Není to mýtus, ani sen, není to vize, ani utopie, není to pohádka, ale jedinečná a neopakovatelná událost: Ježíš Nazaretský, Mariin Syn, který byl v pátek při západu slunce sňat z kříže a pohřben, vítězně opustil hrob. Ráno prvního dne po sobotě totiž Petr a Jan nalezli prázdný hrob. Magdaléna a ostatní ženy potkaly Ježíše zmrtvýchvstalého; rozpoznali Ho také dva učedníci z Emauz při lámání chleba; večer se Zmrtvýchvstalý ukázal apoštolům ve večeřadle a potom mnoha dalším učedníkům v Galileji.

Zvěst o zmrtvýchvstání Páně osvěcuje temné zóny světa, ve kterém žijeme. Mám na mysli hlavně materialismus a nihilismus, tedy takové vidění světa, které neumí transcendovat to, co lze experimentálně konstatovat, a bezútěšně se hroutí do pocitu prázdnoty, která je prý definitivním přístavem lidské existence. Faktem je, že kdyby Kristus nevstal z mrtvých, „prázdnota“ by musela mít převahu. Pokud odstraníme Krista a Jeho zmrtvýchvstání, nemá člověk východisko a každá jeho naděje zůstane iluzí. Právě dnes však mocně zní zvěst o Pánově zmrtvýchvstání, která je odpovědí na opakovanou otázku skeptiků, kterou přináší také biblická kniha Kazatel: „Je něco, o čem lze říci: Hleď, to je cosi nového“ (Kaz 1,10). Ano, odpovídáme: velikonoční jitro učinilo novým všechno. Mors et vita duello confixere mirando: dux vitae mortuus regnat virus - Střetli se v divném souboji život a smrt. Je po boji. Ten, který zemřel, z mrtvých vstal, aby nám věčně kraloval. Toto je novost! Novost, která mění existenci každého, kdo ji přijímá, jako se stalo v životě svatých. Tak, jak tomu je například u svatého Pavla.

Mnohokrát jsme v souvislosti s Rokem sv. Pavla měli příležitost rozjímat o zkušenosti, kterou tento velký apoštol prožil. Šavel z Tarsu, zapřisáhlý nepřítel křesťanů, potkal cestou do Damašku zmrtvýchvstalého Krista, který ho „uchvátil“. Pokračování známe. V Pavlovi došlo k tomu, co později sám popíše v listu Korinťanům: „Když se tedy někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. To staré pominulo, nové nastoupilo“ (2 Kor 5,17). Pohleďme na postavu tohoto velkého evangelizátora, který v odvážném apoštolském nadšení přinesl evangelium mnoha národům tehdejšího světa. Jeho učení a příklad ať jsou pro nás pobídkou, abychom Pána Ježíše hledali. Aby nás osmělily důvěřovat Mu, neboť pocit prázdnoty, který infikuje lidstvo, byl již přemožen světlem a nadějí, jež plynou ze zmrtvýchvstání. Nyní se stala pravdivými slova žalmu: „ani tma ti nebude tmavá, noc jako den se rozjasní“(139, 12). Není to již prázdnota, která všechno obestírá, nýbrž láskyplná přítomnost Boha. Ba co více, dokonce i království smrti bylo osvobozeno, protože až do „podsvětí“ dorazilo Slovo života, nesené vanutím Ducha (v.8).

Ačkoli je pravdou, že smrt už nemá vládu nad člověkem a světem, přesto zůstává ještě mnoho, příliš mnoho znamení jejího dávného panství. Ačkoli Kristus svou Paschou vytrhnul kořen zla, přesto potřebuje lidi, kteří Mu kdykoliv a kdekoliv budou pomáhat potvrzovat Jeho vítězství pomocí jeho vlastních zbraní: zbraní spravedlnosti a pravdy, milosrdenství, odpuštění a lásky. Tuto zvěst jsem chtěl přinést na africký kontinent během nedávné apoštolské cesty do Kamerunu a Angoly, kde jsem byl přijat s velkým nadšením a ochotou naslouchat. Afrika totiž nezměrně trpí v důsledku neustávajících krutých a často zapomenutých konfliktů, které rozdírají a kterými krvácí její různé národy a také v důsledku rostoucího počtu jejích synů a dcer, kteří se stávají oběťmi hladu, bídy a nemocí. Tutéž zvěst budu mocně opakovat ve Svaté zemi, kam se s radostí vydám za několik týdnů. Obtížné, ale nezbytné smíření, které je předpokladem budoucnosti založené na společné bezpečnosti a mírovém soužití, nebude možné uskutečnit jinak než opakovanými, vytrvalými a upřímnými snahami o vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu. Ze Svaté země se pohled šíří na sousední země Blízkého Východu, na celý svět. V době globálního nedostatku potravy, nepořádku ve finančním sektoru, staré i nové chudoby, znepokojujících klimatických změn, násilí a bídy, jež nutí mnohé opouštět vlastní zemi a hledat méně nejisté podmínky k přežití, vzhledem ke stále hrozícímu terorismu a rostoucímu strachu před nejistým zítřkem je naléhavě nutné objevovat perspektivy, schopné poskytovat naději. Nikdo ať se nedrží zpátky v tomto pokojném zápasu, započatém Paschou Krista, jenž - znovu opakuji - hledá muže a ženy, kteří mu pomohou potvrzovat Jeho vítězství pomocí stejných zbraní spravedlnosti a pravdy, milosrdenství, odpuštění a lásky.

Resurrectio Domini, spes nostra! Zmrtvýchvstání Krista je naše naděje! Právě to dnes církev s radostí hlásá: zvěstuje naději, kterou Bůh zmrtvýchvstáním Ježíše Krista učinil pevnou a nepřemožitelnou; předává naději, kterou nosí v srdci a chce ji sdílet se všemi všude, zejména tam, kde křesťané trpí pronásledováním z důvodů svojí víry a nasazení pro věc spravedlnosti a pokoje; vzývá naději schopnou vzbuzovat odvahu dobra i tehdy a právě tehdy, když něco stojí. Dnes církev opěvuje „den, který učinil Pán“ a vybízí k radosti. Dnes se církev modlí, prosí Marii, Hvězdu naděje, aby vedla lidstvo k bezpečnému přístavu spásy, kterým je srdce Kristovo, Velikonoční oběť, Beránek, který „vykoupil svět“, Nevinný, který nás hříšníky smířil s Otcem. Jemu, vítěznému Králi, Jemu ukřižovanému a vzkříšenému, s radostí provoláváme slávu zpěvem našeho Alleluja!

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Urbi et Orbi

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
21.4.19 Vzkříšený Kristus je mládím každého z nás i celého světa
1.4.18 Kristovo vzkříšení je opravdová naděje světa
16.4.17 Pán vpravdě vstal z mrtvých, jak předpověděl!
27.3.16 Jedině Boží milosrdenství nás může zachránit
5.4.15 Nepodléhat pýše, která živí násilí a válkyHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2022 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv září 22
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti