Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   4. 12. 2022

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Generální audience 

30.6.2010 

Sv. Josef Cafasso

Benedikt XVI. na gen. audienci, nám. sv. Petra

Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry,

Před nedávnem skončil Kněžský rok; čas milosti, který přinesl a přinese církvi cenné plody, příležitost vzpomenout v modlitbě na ty, kteří odpověděli na toto zvláštní povolání. Během této pouti nás provázeli jako vzory a přímluvci svatý farář arský a další postavy svatých kněží, opravdová světla v dějinách církve. Dnes, tak jako minulý týden, bych rád připomněl dalšího z nich, který se vyjímá ve skupině ?sociálních světců? Turína 19. století. Jde o svatého Josefa Cafasso.

Zmínka o něm se jeví jako nezbytná proto, že právě na tento týden připadlo 150. výročí jeho smrti, která nastala v hlavním městě piemontského kraje 23. června 1860 v jeho 49 letech. Kromě toho bych rád připomněl, že papež Pius XI., který 1. listopadu 1924 schválil dekret o zázracích pro kanonizaci svatého Jana Maria Vianneye a zároveň dekret o zázracích pro beatifikaci Cafassa, uvedl do spojitosti obě tyto kněžské postavy následujícími slovy: ?Nebylo to bez zvláštního a požehnaného rozhodnutí Božské Dobroty, že jsme byli svědky toho, jak na horizontu katolické církve vyšly společně tyto nové hvězdy: farář arský a ctihodný Boží služebník Josef Caffaso. Právě tyto dvě krásné, milé a prozřetelnostně poslané postavy se měly představit dnešku; malá a pokorná, chudá a prostá, ale zároveň proslulá postava faráře arského, a další krásná, velkolepá, složitá a bohatá postava kněze, učitele a vychovatele kněží, ctihodného Josefa Cafasso?. Okolnosti nám dávají příležitost seznámit se s živým a aktuálním poselstvím, jež vysvítá z života tohoto světce. Nebyl farářem jako světec arský, ale byl především vychovatelem, formátorem farářů a diecézních kněží, ba svatých kněží, mezi něž patří svatý Jan Bosko. Nezaložil - jako jiní svatí kněží z piemontského kraje ? řeholní instituty, protože jeho ?založením? vznikla ?škola života a svatosti kněží?, kterou vytvořil svým příkladem a učením v ?církevním konviktu sv. Františka z Assisi? v Turíně.

Josef Cafasso se narodil 15. ledna 1811 v Castelnuovo d´Asti, tedy ve stejném městě jako svatý Jan Bosko. Byl třetím ze čtyřech dětí. Poslední z nich, sestra Marianna, se stala matkou blahoslaveného Giuseppe Allamano, zakladatele misionářů a misionářek Panny Marie Utěšitelky. Narodil se v kraji Piemont, který byl v 19. století charakterizován vážnými sociálními problémy, ale také mnoha světci, kteří se snažili jim čelit. Spojovala je naprostá láska ke Kristu a hluboká charitativní činnost ve prospěch těch nejchudších: milost Páně dovede rozšiřovat a rozmnožovat semena svatosti! Cafasso dokončil střední školu a bienium filosofie na koleji v Chieri a roku 1830 přešel do teologického semináře, kde byl roku 1833 vysvěcen na kněze. O čtyři měsíce později nastoupil na místo, které se pro něho stalo základní a jedinečnou ?etapou? jeho kněžského života: do ?Církevního konviktu sv. Františka z Assisi? v Turíně. Vstoupil tam, aby se zdokonalil v pastoraci, a byly tam pak zúročeny jeho talent duchovního vedení i velký charitativní duch. Konvikt totiž nebyl pouhou školou morální teologie, kde se mladí kněží, pocházející většinou z venkova, učili zpovídat a kázat, ale také skutečnou školou kněžského života, kde byli kněží formováni ve spiritualitě svatého Ignáce z Loyoly a v morální a pastorální teologii velkého biskupa, svatého Alfonse Maria z Liguori. Typ kněze, s nímž se Cafasso v konviktu setkal a k jehož upevnění sám, zejména jako rektor přispěl, byl opravdový pastýř s bohatým vnitřním životem a hlubokým pastoračním zaujetím: věrný v modlitbě, zapojený do kazatelské činnosti, katecheze, oddaný slavení eucharistie a službě zpovědníka podle vzoru zosobněného svatým Karlem Boromejským a svatým Františkem Sáleským a prosazovaného Tridentským koncilem. Svatý Jan Bosko shrnul smysl výchovné práce v této komunitě příhodným vyjádřením: ?v konviktu se učilo být knězem?.

Svatý Josef Cafasso se snažil uskutečňovat takový model formace mladých kněží, aby se pak i oni sami ve zvláštní a účinné návaznosti stali formátory dalších kněží, řeholníků a laiků. Ze své katedry morální teologie formoval dobré zpovědníky a duchovní vůdce, pečující o opravdové duchovní dobro osoby, oduševňované obrovskou rovnováhou mezi důrazem na Boží milosrdenství a současně hlubokým a pronikavým smyslem pro hřích. Hlavní ctnosti učitele Cafassa, jak připomíná svatý Jan Bosko, byly následující: klid, prozíravost a rozvážnost. Služba zpovědníka, které se věnoval mnoho hodin denně, byla pro něho ověřením podávané nauky. Chodili k němu biskupové, kněží, řeholníci, významní laici i prostí lidé. Všem dovedl věnovat potřebný čas. Byl duchovním rádcem mnohým, z nichž se pak stali světci a zakladatelé řeholních institutů. Jeho vyučování nebylo nikdy abstraktní, založené pouze na knihách, které se v té době používaly, ale rodilo se z hluboké zkušenosti Božího milosrdenství a z hlubokého poznání lidské duše, jehož nabyl během dlouhého času, kdy se věnoval službě ve zpovědnici a duchovnímu vedení.

Jeho tajemství bylo prosté: být mužem Božím; dělat nepatrnými všedními skutky ?to, co může přinést větší slávu Boží a prospěch duší?. Cele miloval Pána, byl oduševňován dobře zakořeněnou vírou, opírající se o hlubokou a dlouhou modlitbu, a žil upřímnou lásku vůči všem. Znal morální teologii, ale znal stejně tak i situace a srdce lidí, o jejichž dobro se staral jako dobrý pastýř. Ti kdo měli to štěstí, být mu nablízku, byli tak proměňováni na podobně dobré pastýře a zdatné zpovědníky. Jasně ukazoval všem kněžím, že svatosti je třeba dosáhnout právě v pastorační službě. Blahoslavený don Klement Marchisio, zakladatel Dcer svatého Josefa, prohlásil: ?Vstoupil jsi do konviktu jako velký nezbedník s prázdnou hlavou, aniž bys tušil, co znamená být knězem, a vyšel jsi odtud naprosto změněn s úplným pochopením kněžské důstojnosti.? Mnohé kněze formoval v konviktu a potom dále duchovně vedl. Mezi nimi, jak už jsem zmínil, vyčnívá postava svatého Jana Boska, který byl jeho duchovním vůdcem celých 25 roků v letech 1835 až 1860. Nejprve jako klerik, potom jako kněz a nakonec jako zakladatel řádu. Při všech základních životních volbách měl svatý Jan Bosko jako svého rádce a vůdce svatého Josefa Cafasso. Ale způsobem velice přesně definovaným: Cafasso se nikdy nesnažil formovat v don Boskovi žáka ?ke svému vlastnímu obrazu a podobě? a don Bosko nekopíroval Cafassa. Napodoboval jej v jeho lidských a kněžských ctnostech, označoval ho za ?vzor kněžského života?, ale podle vlastních osobních schopností a vlastního povolání. To je znakem moudrosti duchovního učitele a inteligence žáka. Ten první se druhému nevnucuje. Respektuje jej v jeho osobnosti a pomáhá mu rozlišovat Boží vůli o něm samotném.
Drazí přátelé, toto je drahocenné ponaučení pro všechny, kteří se věnují formaci a výchově mladých generací a je to také silná připomínka toho, jak důležité je mít ve svém vlastním životě duchovního vůdce, který pomůže pochopit to, co od nás chce Bůh. Jednoduše a hluboce náš světec prohlašoval: ?Veškerá svatost, dokonalost a prospěch osoby spočívá v dokonalém plnění Boží vůle (?) Jaké štěstí, dokážeme-li vylít naše srdce v Božím srdci a sjednotit natolik naše tužby, přizpůsobovat naši vůli k jeho vůli, aby bylo jedno srdce a jediná vůle: chtít to, co chce Bůh, chtít to oním způsobem, v onom čase a za oněch okolností, které chce On a chtít to všechno pro nic jiného než proto, že to chce Pán.?

Služba našeho světce je však charakterizována dalším elementem: pozorností k lidem, zejména k vězněným, kteří v Turíně 19.století žili v nelidských a znelidšťujících podmínkách. Také v této delikátní službě, které se věnoval dvacet let, byl vždycky dobrým pastýřem, plným soucitu a porozumění, tedy kvalit, které vězňové vnímali. Byli tak získáváni jeho upřímnou láskou, jejíž počátkem byl Bůh sám. Pouhá přítomnost Cafassa byla dobrodiním: zklidňoval, dotýkal se srdcí zatvrzelých životními událostmi a především osvěcoval lhostejná svědomí a otřásal jimi. V prvních letech své služby mezi vězni se často věnoval důkladnému kázání, které přitahovalo zájem prakticky všech obyvatel vězení. Postupně začal upřednostňovat drobné katecheze, konané v rozhovorech a osobních setkáních. Respektoval životní osudy každého, zaobíral se velkými tématy křesťanského života, když mluvil o důvěrnosti v Bohu, o přilnutí k Jeho vůli, o užitečnosti modlitby a svátostí, jejichž cílovým bodem je zpověď, setkání s Bohem, který se pro nás stal nekonečným milosrdenstvím. Cílem jeho nejvybranější lidské a duchovní péče byli odsouzenci na smrt. Doprovodil na popraviště 57 odsouzených po té, co je vyzpovídal a podal jim svaté příjímání. Provázel je s hlubokou láskou až do posledního dechu jejich pozemské existence.
Zemřel 23. června 1860 po životě cele obětovaném Pánu a věnovaném bližnímu. Můj předchůdce, ctihodný služebník Boží papež Pius XII., jej 9. dubna 1948 prohlásil za patrona italských vězení a 23. září 1950 jej v apoštolské exhortaci Menti nostrae nabídnul za vzor kněžím, kteří se věnují zpovídání a duchovnímu vedení.

Drazí bratři a sestry, svatý Josef Cafasso ať je pro všechny pobídkou k zintenzivnění pouti k dokonalosti křesťanského života, ke svatosti; zejména kněžím ať připomíná, jak důležité je věnovat se službě svátosti smíření a duchovního vedení, a všem pak také pozornost, kterou máme věnovat těm nejpotřebnějším. Kéž nám pomůže přímluva Blahoslavené Panny Marie, k níž svatý Josef Cafasso choval hlubokou úctu a nazýval ji ?naší drahou Matkou, naší útěchou a naší nadějí?.

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Generální audience

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
10.2.21 Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity
10.2.21 Modlitba v každodenním životě
3.2.21 Papež: Dialog mezi náboženstvími ať je naším každodenním úsilím
3.2.21 Modlitba v liturgii
27.1.21 Papež: Ideologie, vydávaná za záchranu lidstva, může přivodit jeho zkázuHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2022 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv prosinec 22
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti