Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   29. 5. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Homilie 

20.8.2011 

Jeho svoboda je v eucharistii zdrojem lidské svobody

Homilie Benedikta XVI. na mši sv. se seminaristy, Madrid

Česká sekce RV

Pane kardinále, arcibiskupe Madridu,
Ctihodní bratři v biskupské službě,
Drazí kněží a řeholníci, rektoři a formátoři,
Drazí seminaristé,
Přátelé,

Hluboce mne těší, že mohu sloužit mši svatou s vámi všemi, kteří se toužíte stát kněžími Krista, abyste sloužili církvi a lidem, a přijímám s vděčností vaše milá slova na uvítanou. Tato katedrála Santa María La Real de la Almudena je dnes obrovským večeřadlem, kde Pán slaví svou Paschu s těmi, kteří touží jednoho dne v jeho jménu předsedat tajemství spásy. Když vás vidím, opět si uvědomuji, jak Kristus nepřetržitě povolává mladé učedníky, aby z nich učinil své apoštoly, aby poslání církve pokračovalo a světu bylo nabízeno evangelium. Jako seminaristé putujete ke svatému cíli: být pokračovateli poslání, které Kristus dostal od Otce. Povolal vás a následujete Jeho hlas, přitáhnul vás svým pohledem lásky a vykročili jste na cestu služebného kněžství. Pohleďte na Toho, jenž se svým vtělením svrchovaně zjevil Boha světu a svým vzkříšením věrně plní svůj příslib. Vzdávejte mu díky za toto gesto lásky, kterou každému z vás prokázal.

První čtení, které jsme vyslechli, nám ukazuje Krista jako nového a definitivního kněze, který ze svého života učinil naprostý dar. Antifonu Žalmu lze vztahovat plně na Něho, když při příchodu na svět řekl svému Otci: „Jsem zde, abych plnil tvou vůli“ (srov. Žl 39,8-9). Ve všem se Mu snažil zalíbit: slovem i skutkem, putováním i přijímáním hříšníků. Jeho život byl službou a jeho obětavost stálou přímluvou, když stanul jménem všech před Otcem jako prvorozený z mnoha bratří. Autor listu Židům praví, že tímto darem navždy přivedl k dokonalosti nás, kteří jsme byli povoláni sdílet jeho synovství (srov. 10, 14).

Eucharistie, o jejímž ustanovení pojednávalo dnešní evangelium (srov. Lk 22,14-20), je reálným výrazem tohoto nepodmíněného Ježíšova daru všem - i těm, kdo Jej zradili; nabídkou Jeho těla a Jeho krve za život lidí a na odpuštění hříchů. Krev, znamení života, nám byla Bohem dána jako smlouva, abychom mohli vkládat moc jeho života tam, kde kraluje smrt kvůli našemu hříchu a tak ho ničit. Zlomené Kristovo tělo a Jeho prolitá krev, Jeho svoboda, kterou odevzdává, se prostřednictvím eucharistických znamení mění v nový zdroj vykoupené svobody lidí. V Něm máme příslib definitivního vykoupení a jisté naděje budoucích dober. Skrze Krista víme, že neputujeme k propasti, k mlčení nicoty či smrti, ale jsme poutníky k zaslíbené zemi, k Němu, který je naším cílem a také počátkem.

Drazí přátelé, věnujte se přípravě na to, abyste byli apoštoly s Kristem a jako Kristus a abyste byli průvodci na cestě a služebníky lidí.

Jak prožívat tyto roky příprav? Především to musí být roky vnitřního ticha, stálé modlitby, usilovného studia a rozvážného začleňování do pastoračních činností a struktur církve. Církev je společenstvím a institucí, rodinou a posláním; je stvořena Kristem skrze Ducha svatého a zároveň výslednicí nás, kteří ji vytváříme svou svatostí i hříšností. Tak to chtěl Bůh, který se neštítí učinit z chudáků a hříšníků své přátele a nástroje vykoupení lidského rodu. Svatost církve je především objektivní svatostí osoby samotného Krista, Jeho evangelia a Jeho svátostí, je svatostí oné moci shůry, která oživuje a podněcuje. Musíme být svatí, abychom nevytvářeli protiklad mezi znamením, kterým jsme, a realitou, kterou chceme vyjadřovat.

Dobře rozjímejte o tomto tajemství církve, prožívejte tyto roky svojí formace v hluboké radosti, v postoji učenlivosti, v průzračnosti a radikální evangelní věrnosti, jakož i v laskavém vztahu k času a lidem, mezi nimiž žijete. Nikdo si nevybírá kontext, ani adresáty vlastního poslání. Každá doba má svoje problémy, ale Bůh dává v každé době čas náležité milosti, aby bylo možné se těchto nesnází chopit a překonat je realismem a láskou. Proto za každých okolností, jakkoli by byly tvrdé, musí kněz přinášet plody dobrých skutků na každém poli a za tím účelem uchovávat v hloubi srdce slova, kterými byl v den svěcení nabádán, aby připodobnil svůj život tajemství Pánova kříže.

Připodobnit se Kristu, drazí seminaristé, znamená ztotožňovat se stále více s Tím, který se pro nás stal služebníkem, knězem a obětí. Připodobnit se Mu je vskutku úkolem, na který musí každý kněz vynaložit celý svůj život. Víme již, že tento úkol nás přesahuje a nemůžeme jej splnit beze zbytku, ale jak říká sv. Pavel, běžíme k cíli s nadějí, že jej dosáhneme (srov. Flp 3,12-14).

Nicméně Kristus, Velekněz, je také Dobrý Pastýř, který střeží svoje ovce i za cenu vlastního života (srov. Jan 10,11). Abyste i v tom napodobili Pána, musí vaše srdce zrát v semináři, setrvat v naprosté ochotě vůči Mistru. Tato ochota, která je darem Ducha svatého, inspiruje rozhodnutí žít v celibátu pro Boží království, odloučení se od hmotných statků, střídmost života a upřímná poslušnost bez přetvářky.

Proste Jej tedy, aby vám umožnil napodobovat Jej v jeho lásce ke všem až do krajnosti, nestranit se vzdálených a hříšníků, aby se tak s vaší pomocí obrátili a vrátili na správnou cestu. Proste Jej, aby vás naučil být s velkorysostí a velkodušností nablízku nemocným a chudým. Čelte této výzvě bez zábran a bez průměrnosti. Považujte ji spíše za výmluvný způsob realizace lidského života v nezištnosti a službě jako svědkové Boha, který se stal člověkem, poslové nejvznešenější důstojnosti lidské osoby a v důsledku toho i její důslední obhájci. Podporováni Jeho láskou, nenechte se zastrašit prostředím, ze kterého je vylučován Bůh a ve kterém jsou moc, majetek či rozkoš hlavním kritériem, kterými se řídí život. Možná, že vámi pohrdají, jak se to stává těm, kteří ukazují k nejvyšším cílům anebo demaskují bůžky, před nimiž dnes mnozí poklekají. Bude-li váš život mít zapuštěny kořeny hluboko v Kristu, pak se skutečně ukáže jeho novost a bude mocně přitahovat ty, kteří skutečně hledají Boha, pravdu a spravedlnost.

Povzbuzováni svými formátory, otevřte svou duši Pánovu světlu, abyste viděli, zda tato cesta, která vyžaduje smělost a autenticitu, je vaší cestou, a pokračujte až ke kněžství jedině, budete-li pevně přesvědčeni, že vás Bůh volá, abyste byli jeho služebníky, a budete-li pevně rozhodnuti je uskutečňovat v poslušnosti k církvi.

S velkou důvěrou se učte od Toho, který sebe sama označil za tichého a pokorného srdcem, opouštějte proto každou lidskou touhu, abyste nehledali sebe sama, ale aby vaše jednání bylo povzbuzením pro vaše bratry, jako v případě svatého patrona španělského diecézního kněžstva, sv. Jana z Avily. Inspirováni jeho duchem, hleďte především k Panně Marii, Matce kněží. Ona dovede vytvarovat vaši duši podle vzoru Krista, svého božského Syna a vždycky vás bude učit uchovávat dobra, která On získal na Kalvárii pro spásu světa.
Amen

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Homilie

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
3.12.11 Světové setkání mládeže vyneslo 350 milionů euro
24.8.11 Setkání bylo příležitostí zapustit kořeny života v Kristu, věrném Příteli
23.8.11 Malá setkání
22.8.11 Kard. Rouco Varela: Bylo to svědectví o evangeliu
21.8.11 Službou roste láskaHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv květen 24
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti