Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   24. 5. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Generální audience 

7.9.2011 

Prolínání lidského volání a Boží odpovědi je klíčem ke čtení celých dějin spásy

Rozjímání nad 3. žalmem při generální audienci na Svatopetrském náměstí

Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry,

Vracíme se dnes k audiencím na Svatopetrském náměstí a ve „škole modlitby“, jíž společně procházíme při středečních katechezích, bych chtěl zahájit meditace o některých žalmech, které – jak jsem připomněl už v červnu - tvoří „knihu modlitby“ par excellence. První žalm, nad nímž se zastavím, je žalmem nářků a proseb, prostoupený hlubokou důvěrou, v níž jistota Boží přítomnosti zakládá modlitbu vyvěrající uprostřed nesmírných nesnází, v nichž se prosebník ocitá. Jde o třetí žalm, podle hebrejské tradice připisovaný Davidovi v okamžiku, kdy prchá před synem Absolómem (srov. v. 1); jedna z nejdramatičtějších a nejkrušnějších epizod života tohoto krále, když si jeho syn uzurpuje královský trůn a David je nucen opustit Jeruzalém, aby si zachránil život (srov. 2 Sam 15 ad.). Situace nebezpečí a úzkosti, které David zakouší, je tedy v podtextu této modlitby, napomáhá k jejímu porozumění a zároveň je předložena jako typická situace, v níž může být tento žalm recitován. V žalmistově úpěnlivém volání může každý člověk rozpoznat bolest, hořkost a zároveň důvěru v Boha, které – podle biblického vyprávění – doprovázely Davida na útěku z jeho města.

Žalm začíná vzýváním Hospodina:
„Hospodine, kolik je těch, kde mě sužují!
Mnoho jich na mě dotírá!
Mnoho jich o mně říká:
„Ani Bůh mu nepomůže!“ (v. 2-3)

Popis, který sám orant dává své situaci, je tedy vylíčen v tónech velmi dramatických. Třikrát zdůrazňuje představu množství „četní“, „mnozí“, „tolik“ (slova užitá v italském překladu žalmu, kterým se promluva řídí, pozn. překl.) – což je v originálním textu vyjádřeno stejným hebrejským kořenem, aby tak byla ještě více zdůrazněna nezměrnost nebezpečí, v tomto takřka ubíjejícím opakování. Tento důraz na počet a velikost nepřátel má vyjádřit žalmistovo přesvědčení o naprostém nepoměru mezi ním a jeho pronásledovateli, nepoměru, který vysvětluje a zakládá naléhavost jeho prosby o pomoc. Utiskovatelé jsou mnozí, mají převahu, zatímco orant je sám a bezmocný, vydaný na milost a nemilost těch, kdo jej napadají. A přece první slovo, které žalmista vyslovuje je „Hospodin“. Jeho volání začíná vzýváním Boha. Hrozivé zástupy proti němu povstaly a vyvolaly strach, který hrozby ještě zveličuje, činí je ještě většími a úděsnějšími. Orant se ale nenechává přemoci touto vidinou smrti, zachovává pevný vztah k Bohu života, právě k Němu se nejdřív ze všeho obrací a u Něho hledá pomoc. Avšak nepřátelé se pokoušejí zlomit i toto pouto k Bohu a nahlodat víru své oběti. Našeptávají mu, že Hospodin nemůže zasáhnout, tvrdí, že ani Bůh jej nemůže zachránit. Útok tedy není pouze fyzický, ale zasahuje duchovní rozměr: „Ani Bůh mu nepomůže“ – říkají - napadají samé jádro žalmistova ducha. Je to nejzazší pokušení, jemuž je věřící vystaven, pokušení ztratit víru a důvěru v Boží blízkost. Spravedlivý překonává poslední zkoušku, zůstává pevný ve víře, v jistotě pravdy a v plné důvěře v Boha, a právě tak nachází život a pravdu. Zdá se mi, že zde se nás žalm dotýká velmi osobně: uprostřed mnoha problémů jsme v pokušení myslet si, že mě ani Bůh nezachrání, že mě nezná, že to není v jeho silách. Pokušení proti víře je poslední útokem nepřítele - a my mu musíme odolat – a tak nalezneme Boha, nalezneme život.

Prosebník z našeho žalmu je tedy volán, aby vírou odpověděl na útoky svévolníků. Nepřátelé – jak říká – mu upírají možnost Boží pomoci, on Jej však nepřestává vzývat, volá Ho jménem, „Hospodine“, ba dokonce se na něj obrací se zdůrazňujícím „ty“, které vyjadřuje pevný a trvalý vztah a zahrnuje v sobě jistotu Boží odpovědi:

„Ty však, Hospodine, jsi můj štít
jsi má chlouba, ty mi pozvedáš hlavu!
Hlasitě jsem volal k Hospodinu,
a vyslyšel mě ze své svaté hory (v. 4-5).

Vize nepřátel nyní mizí, nezvítězili, protože kdo věří v Boha má jistotu, že Bůh je jeho přítelem: zůstává pouze Boží „Ty“, proti „mnohým“ je postaven jeden jediný, avšak daleko větší a mocnější než množství protivníků. Hospodin je pomocí, obranou a spásou. Jako štít ochraňuje toho, kdo se mu poroučí, dává mu pozvednout hlavu v gestu triumfu a vítězství. Člověk již není sám, nepřátelé nejsou neporazitelní, jak se zdálo prve, protože Hospodin uslyšel úpěnlivé volání utlačovaného a odpovídá z místa své přítomnosti, ze své svaté hory. Člověk volá v úzkosti, v nebezpečí, v bolesti. Člověk prosí o pomoc a Bůh odpovídá. Toto prolínání lidského volání a Boží odpovědi je dialektikou modlitby a klíčem ke čtení celých dějin spásy. Volání vyjadřuje potřebu pomoci a dovolává se věrnosti druhého. Volat znamená činit gesto víry v Boží blízkost a Jeho připravenost naslouchat. Modlitba vyjadřuje jistotu již dříve zakoušené a ve víře přijaté Boží přítomnosti, která se ve spásné Boží odpovědi ukazuje v celé plnosti. Právě toto je podstatné, aby v naší modlitbě byla významná a přítomná, jistota Boží přítomnosti. Proto Žalmista, který se cítí v obklíčení smrti, vyznává svou víru v Boha života, který jej obstupuje jako štít a poskytuje mu nenarušitelnou ochranu. Ten, kdo se měl za již ztraceného, může pozvednout hlavu, protože Hospodin ho zachraňuje. Ohrožený a vysmívaný prosebník je ve slávě, neboť jeho slávou je Bůh.

Boží odpověď, která modlitbu přijímá, dává Žalmistovi naprostou jistotu. Rovněž strach se rozplynul a volání se ztišuje v pokoji, v hlubokém vnitřním spočinutí.

Klidně jsem ulehl a usnul.
Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá.
Nezaleknu se ani tisíců,
kteří mě obličují (v. 6-7).

Prosebník, ač uprostřed nebezpečí a boje, může v klidu usnout, v naprosto důvěřivém odevzdání. Protivníci se utábořili kolem něho, oblehli ho, je jich mnoho, šikují se (povstávají) proti němu, vysmívají se mu a snaží se způsobit jeho pád, on se však klade na lůžko a spí v pokojné spočinutí, v jistotě Boží přítomnosti. A při probuzení nachází Boha vedle sebe, jako strážce, který nespí (srov. Ž 121, 3-4), podpírá jej, drží ho za ruku a nikdy ho neopouští. Strach ze smrti je přemožen přítomností toho, který neumírá. A sama noc, hemžící se atavistickými strachy, bolestná noc osamění a úzkostného očekávání , se nyní proměňuje: to co připomínalo smrt se stává přítomností Věčného.

Proti viditelnosti mohutného a impozantního nepřítelova útoku, se staví neviditelná přítomnost Boží, s celou svou nepřemožitelnou mocí. A právě k Němu se Žalmista – po té, co vyjádří svou důvěru – obrací v modlitbě: „Povstaň, Hospodine, můj Bože, zachraň mě!“ (v. 8a). Protivníci „povstávali“ (srov. v. 2) proti své oběti, ten, kdo však nakonec „povstává“, aby je srazil, je Hospodín. Bůh odpoví na jeho volání a zachrání ho. Žalm proto uzavírá vize osvobození od nebezpečí, které zabíjí, a od pokušení, které může způsobit záhubu. Po prosbě, s níž se obrací k Pánu, aby povstal k záchraně, prosebník popisuje Boží vítězství. Nepřátelé, kteří ve svém nespravedlivém a krutém útisku symbolizují všechno to, co se staví proti Bohu a jeho plánu spásy, jsou poraženi. Zasažena jsou jejich ústa, takže nebudou již nikoho napadat svým ničivým násilím a nebudou již více rozsívat zlo pochyb o Boží přítomnosti a Jeho působení. Jejich nesmyslná a rouhavá řeč je s konečnou platností popřena a umlčena spásným činem Hospodinovým (srov. v. 8bc). Žalmista tak může uzavřít svou modlitbu větou s liturgickými konotacemi, která s vděčností a chválou oslavuje Boha života: „U Hospodina je spása: Na tvém lidu ať spočine tvé požehnání!“

Drazí bratři a sestry, třetí žalm nám představil prosbu plnou důvěry a útěchy. Když se modlíme tento žalm, můžeme vzít za svůj postoj žalmisty, postavy spravedlivého, který je pronásledován, jenž nachází své naplnění v Ježíši. V bolesti, v nebezpečí, v hořkosti neporozumění a urážek, slova žalmu otvírají naše srdce útěšné jistotě víry. Bůh je stále blízko – také v nesnázích, v problémech, v temnotách života – naslouchá, odpovídá a zachraňuje svým způsobem. Je ovšem třeba uznat jeho přítomnost a přijmout jeho cesty, jako David při svém ponižujícím útěku před synem Absalómem, jako pronásledovaný spravedlivý z Knihy moudrosti a – konečně a v plnosti – jako Pán Ježíš na Golgotě. A když se očím svévolníků zdá, že Bůh nezasahuje a Syn umírá, právě tehdy se ukazuje, všem, kdo uvěřili, pravá sláva a konečné uskutečnění spásy. Kéž nám Pán dá víru, kéž přichází na pomoc naší slabosti a učiní nás schopnými věřit a modlit se v každé úzkosti, v bolestných nocích pochyb a v dlouhých dnech bolesti, abychom se s důvěrou odevzdali Jemu, který je náš „štít“ a naše „chlouba“. Děkuji.

Přeložila Johana Bronková

Další články z podrubriky Generální audience

 odeslat článek     vytisknout článek


Hlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv květen 24
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti