Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   25. 5. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Homilie 

25.9.2011 

Pokora dává plodnost dialogu, umožňuje spolupráci i jednotu

Homilie Benedikta XVI., Freiburg

Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry,
Dojímá mne, že tady mohu slavit eucharistii, díkůvzdání s tolika lidmi pocházejícími z různých částí Německa i ze sousedních zemí. Chceme především poděkovat Bohu, ve kterém žijeme a jsme. Chci však poděkovat také vám všem za to, že se modlíte za Petrova nástupce, aby s radostí a důvěřivou nadějí mohl pokračovat ve své službě a utvrzovat bratry ve víře.

„Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci,“, recitovali jsme ve vstupní modlitbě této neděle. V prvním čtení jsme slyšeli, jak Bůh v dějinách Izraele, projevil moc svého milosrdenství. Zkušenost babylónského exilu uvedla lid do krize víry: proč došlo k této pohromě? Copak Bůh není mocný doopravdy?

Jsou teologové, kteří dnes tváří v tvář hrůzám, ke kterým dochází ve světě, říkají, že Bůh nemůže být všemohoucí. My v této souvislosti vyznáváme Boha všemohoucího, Stvořitele nebe i země. Těší nás a uznáváme, že Bůh je Všemohoucí. Musíme si však zároveň uvědomit, že On svoji moc vykonává jinak než jsou lidé zvyklí. On sám uložil meze své moci přiznáním svobody svým tvorům. Těší nás a uznáváme dar svobody. Nicméně, vidíme-li hrůzy, kterých je příčinou, děsíme se. Důvěřujeme Bohu, jehož moc se projevuje především v milosrdenství a v odpuštění. A buďme si jisti, drazí věřící, že Bůh si přeje spásu svého lidu. Přeje si naši spásu. Vždycky a zejména v časech nebezpečí a radikálních změn je nám nablízku On, Jeho srdce je kvůli nám pohnuto, sklání se k nám. Aby se moc jeho milosrdenství mohla dotknout našich srdcí, je zapotřebí otevřít se Mu, je zapotřebí ochota odvrátit se od zla, povstat ze lhostejnosti a dát prostor Jeho Slovu. Bůh respektuje naši svobodu. Nenutí nás.

Toto základní téma prorockého hlásání přejímá Ježíš v evangeliu. Vypráví podobenství o dvou synech, které otec vybídne, aby pracovali na vinici. První syn odpověděl: „Mně se nechce“, ale potom toho litoval, a přece šel“ (Mt 21, 29). Druhý však otci řekl: „Ano, pane, ale nešel“ (Mt 21, 30). Na Ježíšovu otázku, kdo z oněch dvou splnil otcovu vůli, posluchači odpověděli: „Ten první“ (Mt 21,31). Sdělení tohoto podobenství je jasné: nezáleží na slovech, ale na činech, činech obrácení a víry. Ježíš adresuje toto sdělení velekněžím a starším lidu, tedy znalcům náboženství Izraelského lidu. Ti nejprve přitakávají Boží vůli. Jejich religiozita se však stává rutinou a Bůh je už nezneklidňuje. Proto pokládají kázání Jana Křtitele a Ježíše za nepatřičné. Pán tedy uzavírá své podobenství pronikavými slovy: „Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Přišel k vám Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu“ (Mt 21, 31-32). Kdyby se toto tvrzení přeložilo do jazyka naší doby, mohlo by znít víceméně takto: agnostici, kteří zakoušejí neklid kvůli otázce Boha; lidé, kteří trpí kvůli našim hříchům a touží po čistém srdci, jsou Božímu království blíže než rutinní věřící, kteří vidí v církvi jenom aparát a jejich srdce je netknuté vírou.

Takto mají Ježíšova slova vést k zamyšlení, ba dokonce by námi měla zatřást. Vůbec to však neznamená, že všichni, kdo v církvi žijí a pracují pro ni, mají být považováni za vzdálené Ježíši a Božímu království. Absolutně ne! Spíše je nyní třeba vyjádřit hlubokou vděčnost mnoha spolupracovníkům a dobrovolníkům, bez nichž by život ve farnostech a v celé církvi nebyl myslitelný. Církev v Německu má mnoho sociálních a charitativních institucí, v nichž je láska k bližnímu uplatňována ve všech částech světa také sociálně účinnou formou. Všem, kteří jsou zapojeni do německé Charity nebo do jiných organizacích anebo dávají velkodušně k dispozici svůj čas a síly k dobrovolnickým úkolům v církvi, bych rád vyjádřil svoji vděčnost a uznání. Tato služba vyžaduje především objektivní a profesionální kompetenci. V duchu Ježíšova učení je však zapotřebí víc: otevřené srdce, které dovolí, aby se jej dotkla Kristova láska, a dává bližnímu v nouzi víc než jen technickou službu, totiž lásku, která druhému zviditelňuje milujícího Boha, Krista. Ptejme se tedy: jaký je můj osobní vztah k Bohu v modlitbě, v účasti na nedělní mši, v prohlubování víry rozjímáním Písma svatého a studiem Katechismu katolické církve? Drazí přátelé, obnova církve může být realizována jedině prostřednictvím ochoty k obrácení a obnovou víry.

V evangeliu této neděle je řeč o dvou synech. Za nimi je však tajemně skryt třetí syn. Jeden syn odpověděl kladně, ale nevykonal, k čemu byl nabádán. Druhý syn odmítl, ale potom otcovu vůli splnil. Třetím synem je Jednorozený Syn Boží, Ježíš Kristus, který nás tady všechny shromáždil. Ježíš, když přicházel na svět, řekl: „Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli“ (Žid 10, 7). On toto přitakání nejenom vyslovil, ale také uskutečnil. V kristologickém hymnu druhého čtení se praví: „Ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži“ (Flp 2, 6-8). V pokoře a poslušnosti Ježíš splnil Otcovu vůli, zemřel na kříži za svoje bratry a sestry a vykoupil nás z naší pýchy a zatvrzelosti. Poděkujme mu za Jeho oběť, poklekněme při jeho Jménu a vyznejme spolu s učedníky první generace „ke slávě Boha Otce: Ježíš Kristus je Pán“ (Flp 2, 10).

Křesťanský život je třeba neustále měřit podle Krista: „Mějte v sobě to smýšlení, které měl Kristus Ježíš“ (Flp 2, 5), píše svatý Pavel v úvodu ke kristologickému hymnu. O pár veršů výše vybízí: „Jestliže je ve vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu láskyplného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti, dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude všechny pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní“ (Flp 2, 1-2). Jako byl Kristus naprosto sjednocen s Otcem a Jemu poslušný, tak i Jeho učedníci musí poslouchat Boha a mít mezi sebou stejné smýšlení. Drazí přátelé, spolu s Pavlem se osměluji vás pobídnout: dovršte mou radost tím, že budete pevně sjednoceni v Kristu! Církev v Německu překoná velké výzvy přítomnosti i budoucnosti a zůstane kvasem ve společnosti, pokud kněží, zasvěcené osoby a věřící laici ve věrnosti svému povolání budou jednotně spolupracovat, pokud se farnosti, společenství a hnutí budou vzájemně podporovat a obohacovat, pokud pokřtění a biřmovaní v jednotě se svým biskupem ponesou vztyčenu pochodeň nezměněné víry a dovolí, aby osvěcovala jejich rozsáhlé znalosti a schopnosti. Církev v Německu bude pro světové katolické společenství nadále požehnáním, pokud zůstane věrně sjednocena s nástupci svatého Petra a apoštolů, pokud bude rozmanitými způsoby spolupracovat s misijními zeměmi a nechá se přitom také „nakazit“ radostí víry mladých církví.

Pavel spojuje s pobídkou k jednotě zmínku o pokoře: „Nic nedělejte z hašteřivosti nebo touhy po prázdné slávě, ale z pokory ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých“ (Flp 2, 3-4). Křesťanská existence je bytím-pro: bytím pro druhé, pokorným nasazením pro bližního a za obecné dobro. Drazí věřící, pokora je ctnost, jež se v dnešním světě a vlastně v každé době netěší velké vážnosti. Pánovi učedníci však vědí, že tato ctnost je dnes jakýmsi olejem, který dává plodnost dialogu, umožňuje spolupráci a srdečnou jednotu. Humilitas, latinské slovo pro „pokoru“, má co do činění se zemí – humus – tedy s přilnutím k zemi, k realitě. Pokorní lidé stojí oběma nohama na zemi. Především však naslouchají Kristu, Božímu Slovu, kterým je nepřetržitě obnovována církev a každý její člen.

Prosme Boha o odvahu a pokoru, abychom kráčeli cestou víry, čerpali z bohatství jeho milosrdenství a hleděli upřeně na Krista, Slovo, které tvoří všechno nové, které je pro nás „cestou, pravdou a životem“ (Jan 14, 6) a které je naší budoucností.
Amen

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Homilie

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
30.11.11 Svatému otci hrozila pokuta
26.9.11 Německý episkopát k návštěvě papeže
25.9.11 Mám důvěru v budoucnost křesťanství v Německu
25.9.11 Nastal čas zbavit církev světskosti
25.9.11 Benedikt XVI. v Německu – 4. denHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv květen 24
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti