Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   2. 12. 2023

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

 Cesty mimo Itálii 

20.11.2011 

Benedikt XVI. v Beninu – 3. den

Cotonou. 1. Eucharistická bohoslužba na stadionu v Cotonou
2. Promluva před Angelus
3. Rozloučení papeže s Beninem.

Druhá africká apoštolská cesta Benedikta XVI. dnes vyvrcholila mší svatou a předáním apoštolské exhortace Africae Munus biskupům z celého kontinentu na „Stadionu přátelství” (“Stade de l´Amitié”) v beninské metropoli Cotonou.
ad 1. Svatý otec před devátou hodinou ranní zdravil z papamobilu shromážděné poutníky z Beninu a sousedního Nigeru, Ghany, Toga, Burkiny Faso a dalších afrických zemí, kteří již 3 hodin plnili stadion. Sešlo se asi třicet tisíc věřících včetně téměř dvou set biskupů a půldruhého tisíce kněží z celého afrického kontinentu; dalších padesát tisíc poutníků se liturgie účastnilo prostřednictvím velkoplošných obrazovek instalovaných na prostranství před stadionem a samozřejmě díky přenosu beninské státní televize.

Byl přítomen rovněž prezident Beninské republiky Boni Yayi a další státní představitelé. Při liturgii dnešní slavnosti Ježíše Krista Krále se střídala latina a francouzština s místními jazyky (lingalštinou, jazyky ditamari, mina, idaacha, lokpa a bariba) a liturgickou hudbu beninské církve doprovázely africké domorodé zpěvy a tance.
Benedikt XVI. se ve své francouzské homilii vrátil k dnešnímu evangeliu:

Ježíš, Syn člověka, poslední soudce našich životů, vzal na sebe tvář těch, kteří hladovějí a žízní, cizinců, neoděných, nemocných či uvězněných, zkrátka všech lidí, kteří trpí nebo jsou vytlačováni na okraj. (...)On, Boží Syn se stal člověkem, sdílel naši existenci až do těch nejkonkrétnějších podrobností, a stal se služebníkem i toho nejmenšího ze svých bratří. On, který neměl kam hlavu sklonit, bude odsouzen k smrti ukřižováním. To je Král, kterého oslavujeme!

Může se to zdát zarážející, pokračoval papež, neboť minulost i dnešek spatřují znamení královské hodnosti spíše v úspěchu, moci a penězích. Avšak Kristova sláva se zjevuje právě v jeho ponížení, kralovat pro něj znamená sloužit a totéž žádá i po nás.

Pokřtěný ví, že jeho rozhodnutí následovat Krista může vést k velkým obětem, někdy dokonce i k oběti života. Ale jak nám připomíná svatý Pavel, Kristus přemohl smrt a svým Zmrtvýchvstáním nás přitahuje k Sobě. Uvádí nás do nového světa svobody a štěstí. Mnohá pouta se starým světem a mnohé obavy nás dodnes vězní a brání nám žít svobodně a šťastně. Dovolme Kristu, aby nás osvobodil od tohoto starého světa!

Víra, kterou jsme dostali ve křtu, přemáhá veškeré naše obavy a ubohost, umožňuje nám vstoupit do nového světa, kde spravedlnost a pravda nejsou parodií, do světa vnitřní svobody a pokoje se sebou samými, s ostatními i s Bohem, pokračoval Svatý otec. Dnešní evangelium je opravdu slovem naděje, poněvadž Král vesmíru je nám docela nablízku jako služebník nejnepatrnějších a nejponíženějších:

Co nejsrdečněji chci říci všem lidem, kteří trpí, nemocným, těm, kteří jsou postiženi AIDS či jinými chorobami, všem, na které společnost zapomněla: Neztrácejte odvahu! Ježíš se ztotožnil s maličkými a nemocnými, sdílel vaše utrpení a rozpoznává ve vás bratry a sestry, aby je osvobodil od každého zla a každého utrpení! Každý nemocný, každý chudý zasluhuje naši úctu a lásku, protože skrze něho nám Bůh ukazuje cestu k nebi.

Benedikt XVI. poté vyzval přítomné poutníky k radosti, pramenící z daru evangelia Beninu, od něhož uplynulo sto padesát let. Připomněl památku kardinála Bernardina Gantina jako příkladu víry a moudrosti pro Benin a celý africký kontinent a vyzval poutníky ke svědectví o své víře.

Po sto padesáti letech je ještě mnoho těch, kteří neslyšeli poselství o Kristově spáse! Mnoho je také těch, kteří odmítají otevřít svoje srdce Božímu Slovu! Mnoho je těch, kteří mají slabou víru a jejich mentalita, zvyky a způsob života nebere v potaz evangelium, neboť se domnívají, že hledání sobeckého blahobytu, snadného výdělku nebo moci je posledním cílem lidského života. Buďte nadšenými svědky víry, kterou jste přijali! Nechte zazářit Spasitelovu laskavou tvář všude, zejména mezi mladými, kteří hledají důvody života a naděje ve svízelném světě!

Beninská církev přijala mnoho od misionářů a nyní musí sama předávat poselství naděje lidem, kteří Pána Ježíše ještě anebo už neznají, připomněl Svatý otec v závěru své promluvy.

Drazí bratři a sestry, mějte tuto starost o evangelizaci ve svojí zemi, u národů svého kontinentu i celého světa. Nedávná biskupská synoda pro Afriku naléhavě připomíná: křesťan je člověk naděje, který se nemůže nezajímat o svoje bratry a sestry. Přímo by to odporovalo Ježíšovu jednání. Křesťan je neúnavným tvůrcem společenství, pokoje a solidarity, darů, které nám daroval sám Ježíš. Svoji vírou spolupracujeme na uskutečnění Božího plánu spásy lidstva.

PLNÉ ZNĚNÍ homilie Benedikta XVI. je ZDE

V závěru eucharistické slavnosti generální sekretář biskupské synody, mons. Nikola Eterović, vyzval přítomné předsedy regionálních biskupských konferencí a předsedy synod katolických církví východního obřadu, aby usilovali o naplnění nové apoštolské exhortace pro Afriku. Svatý otec pak ve své promluvě připomněl, že Africae Munus není jenom poselství či slovo. Je to především otevřenost a přijetí Osoby, Ježíše Krista, vtěleného Slova, zdůraznil.

ad 2. Benedikt XVI. poté předal první výtisky apoštolské exhortace představitelům afrických episkopátů a svěřil africké národy přímluvě Panny Marie:

Na závěr této eucharistické bohoslužby obraťme se sjednoceni v Kristu s důvěrou k Jeho Matce modlitbou Anděl Páně. Po předání apoštolské exhortace Africae munus bych rád svěřil Panně Marii, Naší Paní Afriky, novou etapu, která se církvi otevírá na tomto kontinentu, aby provázela budoucnost této evangelizace celé Afriky a zvláště této beninské půdy.

Maria radostně přijala pozvání Pána stát se Ježíšovou Matkou. Kéž nám pomáhá odpovídat na poslání, které nám Bůh svěřuje dnes! Maria je ženou této naší země, které se dostalo cti přivést na svět Spasitele světa. Kdo zná hodnotu a krásu lidského života lépe než Ona? Kéž nikdy nepřestaneme žasnout nad darem života! Kdo zná potřeby mužů i žen putujících po této zemi lépe než Ona? U paty kříže, sjednocena se svým ukřižovaným Synem, je Matkou naděje. Tato naděje nám dovoluje přijímat každodennost v síle, kterou dává pravda zjevená Ježíšem.

Drazí bratři a sestry Afriky, hostitelské země Svaté rodiny, pěstujte nadále rodinné křesťanské hodnoty. Zatímco mnohé rodiny jsou rozděleny, vyhoštěny, postiženy konflikty, které nemají konce, vy buďte tvůrci smíření a naděje. Spolu s Marií, Pannou Magnificatu můžete stále zůstávat v radosti. Tato radost ať spočívá v srdci vašich rodin a vašich zemí!
Obraťme se nyní slovy modlitby Anděl Páně k naší milované Matce. Svěřme jí úmysly, které nosíme v srdci a modleme za Afriku a za celý svět.

Po společné modlitbě Anděl Páně udělil Svatý otec všem přítomným své apoštolské požehnání.

Benedikt XVI. obědval na apoštolské nunciatuře se členy zvláštní rady biskupské synody pro Afriku a se členy papežského doprovodu.

ad 3. Ve čtyři hodiny odpoledne se konalo na mezinárodním letišti kardinála Bernardina Gantina oficiální rozloučení.

Přál jsem si znovu navštívit africký kontinent, kterého si vážím a k němuž chovám zvláštní sympatie, protože jsem vnitřně přesvědčen, že je zemí naděje. Ostatně už mnohokrát jsem o tom mluvil. Autentické hodnoty, schopné učit svět, se nacházejí tady, a není zapotřebí nic jiného, než aby rozkvetly s pomocí Boží a rozhodností Afričanů,

řekl Svatý otec v úvodu svého poděkování Beninu. Doporučil pak africkým věřícím, aby pozorně studovali nový papežský dokument, exhortaci Africae munus, a snažili se ji proměňovat ve skutky. Benedikt XVI. poté ocenil harmonické soužití různých složek beninské společnosti, církve a státu.

Dobrá vůle a vzájemný respekt napomáhají nejenom dialogu, ale jsou podstatné pro vytváření jednoty mezi lidmi, etniky a národy. Slovo „bratrství“ je ostatně začátečním slovem vašeho národního motta. Společný život s bratry i přes legitimní odlišnosti není utopií. Proč by africká země nemohla ukazovat zbytku světa cestu, kterou je třeba se vydat k životu autentického bratrství ve spravedlnosti založeném na velikosti rodiny a práci? Kéž Afričané dovedou žít smířeni v pokoji a spravedlnosti! Toto je přání, které s důvěrou a nadějí vyjadřuji před svým odjezdem z Beninu a afrického kontinentu,

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. na rozloučenou je ZDE

loučil se Svatý otec s Afrikou. V době našeho vysílání jsou papež s doprovodem na zpáteční cestě do Evropy. Přistání na římském letišti Ciampino, které završí 22. zahraniční cestu Benedikta XVI., je plánováno na desátou hodinu večer.

Další články z podrubriky Cesty mimo Itálii

(RaVat)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
23.11.11 Nové období naděje pro Afriku
19.11.11 Benedikt XVI. v Beninu – 2. den
19.11.11 Občan chce rozumět rozhodnutím, jež jsou přijímána jeho jménem
18.11.11 Benedikt XVI. v Beninu – 1. den
18.11.11 Modernost nemá nahánět strach, ale nesmí opomíjet minulostHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2023 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv prosinec 23
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti