Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   1. 10. 2022

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Homilie 

28.3.2012 

Hledání pravdy předpokládá uplatňování svobody

Homilie Benedikta XVI. při mši sv., náměstí Revoluce v Havaně

Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry!

„Požehnaný jsi Pane, Bože… Požehnané je tvé slavné svaté jméno“ (Dan 3,52). Tento hymnus požehnání z knihy Daniel zní dnes v naší liturgii a opakovaně nás vybízí, abychom dobrořečili Bohu a chválili Jej. Jsme součástí zástupu onoho sboru, který Pána nepřetržitě oslavuje. Připojujeme se k tomuto díkůvzdání svým radostným a důvěřujícím hlasem ve snaze upevnit se v lásce a v pravdě na cestě víry.

„Požehnaný jsi Bože“, který nás shromažduješ na tomto významném náměstí, abychom se více ponořili do tvého života. Zakouším hlubokou radost z toho, že jsem dnes mezi vámi, abych předsedal této mši svaté uprostřed jubilejního roku zasvěceného Panně Marii Milosrdné lásky z Cobre.

Srdečně zdravím kardinála Jaimeho Ortegu y Alamina, arcibiskupa Havany, a děkuji mu za jeho laskavá slova na uvítanou. Zdravím také kardinály a své bratry biskupy z Kuby a dalších zemí, kteří sem přijeli, aby se účastnili této bohoslužby. Zdravím také kněze, seminaristy, řeholníky a všechny přítomné věřící, jakož i státní představitele, kteří nás provázejí.

V prvním čtení jsme slyšeli, jak se tři mladíci pronásledovaní babylónským panovníkem rozhodnou raději podstoupit smrt ohněm, než aby zradili svoje svědomí a svoji víru. Dostává se jim síly „chválit, oslavovat a ctít Boha“ v přesvědčení, že Pán vesmíru a dějin je nevydá smrti a nicotě. Bůh vskutku nikdy neopouští svoje děti, nikdy na ně nezapomíná. Je nad námi a je schopen nás svou mocí zachránit; je svému lidu nablízku a skrze svého Syna, Ježíše Krista, přebývá mezi námi.

„Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí“ (Jan 8,31). V úryvku z dnešního evangelia se Ježíš zjevuje jako Syn Boha Otce, Spasitel, tedy jediný, kdo může ukázat pravdu a darovat pravou svobodu. Jeho učení vyvolává mezi posluchači odpor a neklid. Ježíš je obviňuje, že chtějí jeho smrt, a poukazuje na nejvyšší oběť kříže, která se už blíží. Vybízí je však, aby uvěřili a vytrvali v Jeho Slovu, aby poznali pravdu, která vykupuje a pozvedává.

Lidská bytost totiž touží po pravdě, jejíž hledání vždycky předpokládá uplatňování autentické svobody. Mnozí nicméně upřednostňují zkratky a snaží se vyhýbat tomuto úkolu. Někteří si - jako Pontský Pilát - ironicky dobírají možnost poznat pravdu (srov. Jan 18,38), hlásají neschopnost člověka ji dosáhnout anebo popírají, že existuje jediná pravda pro všechny. Tento postoj v případě skepticismu a relativismu způsobuje proměnu srdce, vyvolává citový chlad, nerozhodnost, odstup od druhých a uzamykání se do sebe. Jsou to ti, kteří si myjí ruce jako římský místodržitel a nezúčastněně nechávají řeku dějin plynout.

Na druhé straně jsou takoví, kteří toto hledání pravdy interpretují mylně, upadají do iracionality a fanatismu, jež je uzavírá v „jejich vlastní pravdě“, kterou se snaží vnucovat druhým. Jsou jako zaslepení znalci Zákona, kteří při pohledu na zbitého a zakrváceného Ježíše zuřivě volají: „Ukřižuj ho!“ (srov. Jan 19,6). Kdo totiž jedná iracionálně, není Ježíšovým učedníkem. Víra a rozum jsou pro hledání pravdy nezbytné a komplementární. Bůh stvořil člověka s vrozeným povoláním k pravdě a vybavil jej proto rozumem. Křesťanská víra vskutku neprosazuje iracionalitu, nýbrž touhu po pravdě. Každá lidská bytost má bedlivě zkoumat pravdu a když ji najde, rozhodnout se pro ni, i kdyby hrozilo, že bude muset přinášet oběti.

Pravda o člověku je navíc nevyhnutelným předpokladem k dosažení svobody, protože v ní objevujeme základy etiky, s níž se mohou všichni měřit a která obsahuje jasné a přesné formulace o životě a smrti, povinnostech a právu, manželství, rodině a společnosti a v posledku o nezcizitelné důstojnosti lidské bytosti. Tento etický odkaz může sbližovat všechny kultury, národy a náboženství, státníky a občany, občany mezi sebou a věřící v Krista s těmi, kdo v Něho nevěří.

Křesťanství vynáší hodnoty, jež jsou oporou etiky, přičemž nevnucuje, nýbrž předkládá Kristovu výzvu k poznání pravdy, která osvobozuje. Věřící je povolán, aby ji předkládal svým současníkům, jako to činil Pán i v tísnivé předchuti odmítnutí a ukřižování. Osobní setkání s Tím, který je osobně pravdou, nás vede ke sdílení tohoto pokladu s druhými především skrze svědectví. Drazí přátelé, neváhejte následovat Ježíše Krista. V Něm nalézáme pravdu o Bohu a o člověku. On nám pomáhá zvítězit nad naším sobectvím, opustit naše ambice a přemoci to, co nás utiskuje. Ten, kdo působí zlo, ten, kdo hřeší, je otrokem hříchu a nedosáhne nikdy svobody (srov. Jan 8,34). Jedině zřeknutím se nenávisti a svého zatvrzelého a slepého srdce budeme svobodní a vyklíčí v nás nový život.

S pevným přesvědčením, že Kristus je pravou mírou člověka a s vědomím, že v Něm se nachází síla nezbytná k překonání každé zkoušky, chci vám otevřeně hlásat Pána Ježíše jako Cestu, Pravdu a Život. V Něm všichni najdou plnost svobody, světlo k hlubokému pochopení reality a k jejímu přetvoření obnovující mocí lásky.

Církev žije, aby dala druhým účast na tom jediném, co má. A tím není nic jiného než sám Kristus, naděje slávy (srov. Kol 1,27). Aby mohla toto poslání plnit, musí se opírat o bytostnou náboženskou svobodu, která spočívá v možnosti hlásat a slavit víru také veřejně, šířit poselství lásky, smíření a pokoje, jež přinesl na svět Ježíš. Je třeba uznat, že na Kubě byly učiněny určité kroky, aby církev mohla veřejně plnit svoje nevyhnutelné poslání a otevřeně zvěstovat svoji víru. Je však zapotřebí pokračovat a rád bych povzbudil vládní představitele této země, aby upevnili to, čeho bylo dosaženo a pokračovali na této cestě pravé služby obecnému blahu celé kubánské společnosti.

Právo na náboženskou svobodu, ať již v její dimenzi individuální či komunitní, vyjevuje jednotu člověka, který je současně občanem a věřícím. Opravňuje také věřící, aby přispívali k budování společnosti. Její posílení upevňuje soužití, živí naději v lepší svět, vytváří podmínky příznivé pro mír a harmonický rozvoj a současně klade solidní základy zajišťující práva budoucím generacím.

Když církev na toto právo poukazuje, nedožaduje se žádného privilegia. Vykazuje pouze věrnost pověření, které dostala od svého božského Zakladatele spolu s vědomím, že kde je přítomen Kristus, tam roste člověk v lidskosti a nachází svoje svědomí. Proto se církev snaží nabízet toto svědectví svým hlásáním a svým učením jak v katechezi, tak ve školském a univerzitním prostředí. Lze doufat, že i tady brzo nastane chvíle, kdy se církev bude moci v různých oblastech vědění dělit o dobra poslání, které jí svěřil její Pán a které nikdy nesmí opomíjet.

Známým příkladem takové práce byl významný kněz Felix Varela, vychovatel a učitel, proslulý syn města Havany, který vstoupil do dějin Kuby jako první, kdo učil svůj lid přemýšlet. Otec Varela nám ukazuje cestu k pravé sociální transformaci, k formaci ctnostných lidí tvořících důstojný a svobodný národ, poněvadž tato transformace bude záviset na duchovním životě člověka. Neboť „bez ctnosti není vlasti“ (Lettere ad Elpidio, 6, Madrid 1836, str. 220). Kuba a svět potřebují změny. Ty však nastanou pouze tehdy, bude-li každý s to tázat se na pravdu, rozhodnout se pro cestu lásky a rozsévat smíření a bratrství.

Prosme Nejsvětější Pannu o mateřskou přímluvu, abychom se pokaždé, když se účastníme eucharistie, stávali svědky lásky, která odpovídá na zlo dobrem (Řím 12,21) a nabízeli se jako živá hostie tomu, který s láskou obětoval sebe sama pro nás. Kráčejme v Kristově světle, které může rozptýlit temnoty omylu. Úpěnlivě Jej prosme, abychom s přispěním a příkladem svatých dovedli dávat svobodnou, velkorysou a důslednou odpověď Bohu, beze strachu a zášti.
Amen.

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Homilie

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
25.1.21 Modlitba přivádí k lásce, jinak je samolibým rituálem
24.1.21 Papež k neděli Božího Slova: Vypnout televizi a otevřít Bibli
1.1.21 Papež: Ze srdce se rodí dobro
31.12.20 Nešpory na závěr kalendářního roku v bazilice sv. Petra
31.12.20 Papež nepovede obřady na přelomu roku kvůli bolesti zadHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2022 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv říjen 22
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti