Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   22. 7. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Promluvy 

26.11.2015 

Je nezbytné podřídit hospodářství a politiku službě lidu

Promluva papeže Františka na půdě OSN v Nairobi.

Česká sekce RV

Upřímně děkuji za pozvání a slova na přivítanou paní Sahle-Work Zewdeové, ředitelce generálního úřadu OSN v Nairobi, a také panu Achimovi Steinerovi, výkonnému řediteli Programu OSN pro Blízký východ, a panu Joanu Closovi, výkonnému řediteli Programu OSN pro lidská sídla. Zdravím při této příležitosti všechny pracovníky těchto institucí a jejich spolupracovníky.

Cestou do tohoto sálu jsem byl požádán, abych zasadil v parku Centra Organizace spojených národů strom. Rád jsem přijal toto symbolické a prosté gesto, která má hluboký význam v mnoha kulturách.

Zasazení stromu je především pozváním pokračovat v boji s takovými jevy, jako je mýcení lesů a desertifikace. Toto gesto nám připomíná význam ochrany a odpovědného zacházení s „plícemi planety a překypující biodiverzity, jak je na tomto kontinentu dobře vidět v případě povodí Konga“, míst podstatných „pro celou planetu a pro budoucnost lidstva“. Proto si musíme cenit a podporovat „nasazení mezinárodních organizací a občanských sdružení, které dělají osvětu mezi obyvatelstvem a kriticky spolupracují i za použití legitimních nátlakových mechanismů, aby každá vláda plnila svoji vlastní a nezastupitelnou povinnost chránit životní prostředí a přírodní zdroje vlastní země, aniž by se zaprodávala pochybným zájmům, ať už místním či mezinárodním“ (Laudato si´, 38)

Zasazení stromu nás rovněž povzbuzuje, abychom nadále živili důvěru, chovali naději a především se konkrétně angažovali v přetváření všech situací nespravedlnosti a degradace, jimž dnes trpíme.

Za několik dní začne v Paříži důležité shromáždění o klimatických změnách, během něhož se mezinárodní společenství bude znovu zabývat touto problematikou. Bylo by smutné, a troufnu si říci dokonce katastrofální, kdyby soukromé zájmy převážily nad obecným dobrem a vedly ke zmanipulování informací za účelem hájení vlastních plánů.

V tomto mezinárodním kontextu, kde vyvstávají alternativy, které nelze ignorovat, totiž zda zdokonalovat anebo devastovat životní prostředí, veškeré iniciativy ve prospěch péče o stvoření, ať už malé či velké, individuální či kolektivní, ukazují bezpečnou cestu „velkodušné a důstojné kreativity, která ukazuje tu nejlepší stránku lidské bytosti (tamtéž, 211).

„Klima je obecným dobrem všech a pro všechny. [...] Klimatické změny jsou globálním problémem, který má vážné ekologické, sociální, ekonomické, distribuční a politické implikace, a představují pro lidstvo jednu z hlavních současných výzev“ (tamtéž 23-25), a odpověď na ně „musí zahrnovat sociální perspektivu, která bere zřetel na základní práva těch nejvíce znevýhodněných“ (tamtéž, 93). Protože „zneužívání a devastace životního prostředí zároveň souvisí s nezadržitelným procesem sociální exkluze“ (Promluva k OSN, 25. září 2015).

Mezinárodní klimatická konference v Paříži (COP21) je důležitým krokem v procesu rozvoje nového energetického systému, který by byl v co nejmenší míře závislý na fosilních palivech, směřoval by k energetické účinnosti a zakládal se na využívání energie s nízkým či nulovým obsahem uhlíku. Stojíme před velkým politickým a hospodářským závazkem, který má reorganizovat a korigovat chyby současného rozvojového modelu.

Pařížská dohoda může v tomto směru dát zřetelný signál pod podmínkou, že se vyhneme – jak jsem měl příležitost vyslovit na fóru valného shromáždění OSN – „každému pokušení upadnout do deklarativního nominalismu, který má konejšit svědomí. Musíme dbát o to, aby naše instituce byly v boji proti všem těmto metlám skutečně účinné“ (tamtéž). Doufám proto, že COP21 povede k uzavření globální a transformující dohody, založené na zásadách solidarity, spravedlnosti, rovnosti a spoluúčasti, zaměřené na dosažení tří cílů, které jsou složité a zároveň vzájemně propojené: snížení vlivu klimatických změn, boj s chudobou a úcta k lidské důstojnosti.

Navzdory mnoha obtížím se „prosadila tendence vnímat planetu jako vlast a lidstvo jako národ, který obývá společný dům“ (Laudato si´, 164). Žádná země „nemůže jednat mimo společnou odpovědnost. Chceme-li skutečně pozitivní změnu, musíme pokorně a ve zdravé míře přijmout svoji vzájemnou závislost“ (Promluva k účastníkům II. světového setkání lidových hnutí, 9. července 2015 v Santa Cruz). Problém vyvstává tehdy, když se domníváme, že vzájemná závislost je synonymem vnucování či nadvlády zájmů jedněch nad druhými. Silnějších nad slabšími.

Nezbytný je upřímný a otevřený dialog v zodpovědné spolupráci se všemi: politickými představiteli, vědeckou komunitou, podnikatelskou sférou a občanskou společností. Nechybějí pozitivní příklady, které ukazují, jak skutečná spolupráce mezi politikou, vědou a ekonomií přináší významné výsledky.

Jsme si nicméně vědomi, že „lidské bytosti, které jsou schopny až do krajnosti se ničit, se mohou též přemoci, opět se rozhodnout pro dobro a obnovit se“ (Laudato si´, 205). Toto hluboké vědomí nás vede k naději, že zatímco lidstvo postindustriální doby bude možná historicky připomínáno jako nejvíce nezodpovědné, „lidstvo na počátku 21. století by mohlo být vzpomínáno proto, že s velkorysostí převzalo svou obrovskou zodpovědnost“ (tamtéž, 165).

S tímto cílem je nezbytné podřídit hospodářství a politiku službě lidu, „v níž lidská bytost v harmonii s přírodou dává strukturu veškerému systému produkce a distribuce, aby schopnosti a požadavky každého nalezly adekvátní výraz v sociální dimenzi“ (Promluva k účastníkům II. světového setkání lidových hnutí, 9. července 2015 v Santa Cruz). Není to utopie ani fantazie, naopak, je to realistická perspektiva, která klade člověka a jeho důstojnost za východisko a zároveň za cíl, k němuž má všechno směřovat.

Změna směru, kterou všichni potřebujeme, není uskutečnitelná bez zásadního nasazení v oblasti vzdělání a formace. Nic nebude možné, pokud politická a technická řešení nebude provázet vzdělávací proces šířící nový životní styl, Nový kulturní styl. Vyžaduje to formaci, která bude pěstovat v chlapcích a děvčatech, v ženách a v mužích, v mladých i dospělých kulturu pečování: péče o sebe, péče o druhé, péče o životní prostředí, která nahradí kulturu degradace a skartace: skartace sebe sama, druhého, životního prostředí. Šíření „vědomí společného původu, vzájemné sounáležitosti a posledně sdílené budoucnosti. Toto základní povědomí by umožnilo zrod nových přesvědčení, nových postojů a životních stylů. Vyvstává tak velká kulturní, duchovní a výchovná výzva, která bude vyžadovat dlouhé obrodné procesy“ (Laudato si´, 202), které musíme stále rozvíjet.

Mnoho je tváří, příběhů a evidentních důsledků, jež se projevily v osudech tisíců lidí, které kultura degradace a skartace obětovala bůžkům zisku a konzumu. Musíme se mít na pozoru před smutným znamením „globalizace lhostejnosti, s nímž pozvolna „uvykáme“ pohledu na utrpení druhého, jako by bylo něčím normálním“ (Poselství ke Světovému dni výživy 2013, 16. října 2013, 2), anebo ještě hůře, kapitulujeme před těmi nejzazšími a skandálními projevy „skartace“ a sociální exkluze, jakými jsou nové formy otroctví, obchod s lidmi, nucené práce, prostituce či obchod s tělesnými orgány. „Tragicky se zvyšuje počet migrantů, kteří utíkají před bídou umocněnou devastací životního prostředí, nedostává se jim statutu uprchlíků podle mezinárodních konvencí a nesou tíži vlastního života zbaveného jakýchkoli ochranných norem“ (Laudato si´, 25). Mnoho je životů, mnoho příběhů, mnoho snů, které v naší době ztroskotávají. Nemůžeme k tomu zůstávat lhostejní. Nemáme na to právo.

Souběžně s devastací životního prostředí jsme už dlouho svědky rychlého procesu urbanizace, která s sebou bohužel často přináší „neúměrný a neuspořádaný růst mnoha měst, která se ze zdravotního hlediska stala neobyvatelnými“ (a...) neefektivními“ (tamtéž, 44). Jsou to také místa, kde se šíří obavy budící symptomy tragického zpřetrhání vazeb integrace a sociálního společenství, což vede k „růstu násilí a vzniku nových forem sociální agresivity, obchodu s narkotiky a stoupající spotřebě drog mezi těmi nejmladšími, ke ztrátě identity“ (tamtéž, 46), k vykořenění a sociální anonymitě (srov. tamtéž, 149).

Chtěl bych povzbudit ty, kdo se na místní i mezinárodní úrovni přičiňují o to, aby se urbanizační proces proměnil v efektivní nástroj rozvoje a integrace, a tak zajišťoval všem – a zejména těm, kdo žijí v okrajových čtvrtích – důstojné podmínky k životu a zaručoval základní práva na půdu, příbytek a práci. Je nezbytné podporovat městské územní plánování a péči o veřejný prostor, která míří tímto směrem, počítá s účastí místních obyvatel a usiluje o odstranění četných nerovností a oblastí městské bídy, nejen ekonomické, ale také a především sociální a environmentální. Příští Konference Habitat-III, plánovaná v Quitu na říjen 2016, by mohla být důležitým momentem k rozlišení způsobů, jakými se stavět k této problematice.

Za několik dní bude toto město, Nairobi, hostit 10. ministerskou konferenci Světové obchodní organizace. V roce 1967 za situace, kdy se začala ukazovat vzájemná závislost světa, předcházející o mnoho let současnou globalizaci, můj předchůdce Pavel VI. rozvažoval nad tím, jak se obchodní vztahy mezi státy mohou stát zásadním prvkem rozvoje národů nebo naopak příčinou bídy a exkluze (srov. Populorum progressio, 56-62). Jakkoli je třeba uznat mnohé, co bylo v tomto sektoru uskutečněno, zdá se, že se dosud nedospělo k systému mezinárodního obchodu, který by byl poctivý a plně sloužil boji proti chudobě a exkluzi. Obchodní vztahy mezi státy, zásadní součást vztahů mezi národy, mohou sloužit jak devastaci životního prostředí tak jeho obnově a zachování pro budoucí generace.

Chtěl bych vyjádřit přání, aby rozhodnutí nadcházející Konference v Nairobi nebyla pouhou rovnováhou protikladných zájmů, nýbrž skutečně sloužila péči o společný dům a integrálnímu rozvoji lidských osob, zejména těch nejopuštěnějších. Chtěl bych se zejména připojit k obavám mnoha institucí, které společně usilují o rozvoj a zdravotní péči a mezi něž patří řeholní kongregace sloužící nejchudším a vyloučeným, pokud jde o dohody o duševním vlastnictví, přístup k lékům a základní zdravotní péči. Regionální dohody o volné výměně ve věci ochrany duševního vlastnictví, zejména ve farmaceutickém a biotechnologickém sektoru se nejen nesmějí omezovat na práva již udělená státům v rámci multilaterálních dohod, nýbrž měly by se naopak stát nástrojem zajišťujícím minimální péči a přístup k základní péči pro všechny. Mnohostranné debaty pak mají poskytnout nejchudším zemím čas, pružnost a výjimky nezbytné k uzpůsobení norem a nikoli traumatizující obchodní podmínky. Vzájemná závislost a integrace hospodářství nesmějí přinášet žádnou újmu stávajícímu zdravotnickému systému ani systému sociální ochrany. Naopak, mají podporovat jejich vznik a fungování. Některá témata zdravotní péče, jako odstranění malárie a tuberkulózy, léčba tzv. vzácných chorob a opomíjené sektory tropické medicíny, vyžadují přednostní politickou pozornost, která bude stát nad jakýmkoli jiným, obchodním či politickým zájmem.

Afrika nabízí světu přírodní krásu a bohatství, které nás vybízí chválit Stvořitele. Tomuto dědictví Afriky a celého lidstva neustále hrozí devastace v důsledku nejrůznějšího lidského sobectví a znežívání situace bídy a exkluze. V kontextu ekonomických vztahů mezi státy a národy se nesmí přecházet mlčením nedovolené obchodování, které se rozmáhá v kontextu bídy a tuto bídu a exkluzi přiživuje. Nelegální obchod s diamanty a drahokamy, se vzácnými kovy a s kovy strategicky významnými, se dřevem a biologickým materiálem, s produkty živočišného původu, jako v případě obchodu se slonovinou, který se pojí s hubením slonů, přispívá k politické nestabilitě, růstu organizovaného zločinu a terorismu. Také tato situace je křikem lidí a země, který by mělo slyšet mezinárodní společenství.

Při své nedávné návštěvě v sídle OSN v New Yorku, jsem mohl vyjádřit přání a naději, že činnost Spojených národů a všech mnohostranných procesů bude „zárukou bezpečné a šťastné budoucnosti příštích pokolení. Takovou bude, pokud představitelé států dovedou odložit dílčí zájmy a ideologie a upřímně se budou snažit sloužit obecnému dobru“ (Promluva k OSN, 25. září 2015).

Chtěl bych ještě jednou ujistit, že katolická komunita i já sám budu pokračovat v modlitbě a spolupráci na tom, aby plody regionální spolupráce, které nacházejí výraz v Africké unii a v mnoha afrických dohodách o obchodu, spolupráci a rozvoji, byly důrazně uskutečňovány a měly vždy na zřeteli společné dobro dětí této země.
Kéž Nejvyšší požehná vám všem a každému z vás i vašim národům. Děkuji.

Přeložila Johana Bronková

Další články z podrubriky Promluvy

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
25.9.20 Papež František oslovil valné shromáždění OSN: Krize jako příležitost
25.9.20 Pandemie ukázala, že nelze žít jeden bez druhého
3.12.19 Papež: Dělit lidské životy na lepší a horší kategorie je sociální hřích
18.10.17 Vatikánský pozorovatel při FAO: K odstranění hladu chybí vůle
25.9.15 Ztělesňujte ideál této Organizace, spojené lidské rodinyHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv červenec 24
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti