VaticanNews.va

   24. 1. 2019

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.5312
Poslechem z webových stránek.3393
Četbou textů na webových stránkách.5312
Poslechem i četbou.3220


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Papež zrušil komisi Ecclesia Dei. Její agenda přechází do kompetence Kongregace pro nauku víry.

Tři ortodoxní rabíni navštívili emeritního papeže

Papež: Řekněme Madoně, aby promluvila s Ježíšem, a On nás překvapí


Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů Návštěva papeže v České republice NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

 Cesty mimo Itálii 

26.11.2015 

Papež v Africe - Keňa, druhý den

Nairobi. 1. Papež k představitelům křesťanských a nekřesťanských komunit Keni.
2. Mše svatá v univerzitním areálu za účasti 300 tisíc lidí.
3. Setkání papeže s kněžími, zasvěcenými osobami a seminaristy.
4. Návštěva Petrova nástupce na půdě OSN v Nairobi.

ad 1. Příliš mnoho mladých lidí je naváděno k extrémismu – těmito slovy zahájil papež František druhý den svého pobytu na africké půdě. V budově apoštolské nunciatury keňského hlavního města se papež setkal s představiteli hlavních světových náboženství, tradičních afrických náboženství, několika křesťanských církví a s osobnostmi, které se zasazují o mezináboženský dialog. Všem je společná snaha o službu Bohu, který je Bohem pokoje, zdůraznil Svatý otec ve své promluvě.

Jeho svaté Jméno nesmí být nikdy užíváno k ospravedlňování nenávisti a násilí. Vím, že máte v živé paměti barbarské útoky na Westgate Mall, Garissa University College a Manderu. Z mladých lidí se příliš často učiní extrémisté, aby pak ve jménu náboženství rozsévali svár a strach a potrhali vazby našich společností. Jak je proto důležité, aby v nás lidé rozpoznávali proroky pokoje, tvůrce pokoje, kteří zvou druhé, aby žili v míru, souladu a vzájemné úctě!

Papež připustil, že ekumenický a mezináboženský dialog staví před četné výzvy a klade množství otázek. V dnešním světě to však není žádný luxus, nýbrž věc zcela zásadní a stále více potřebná. Péče o duchovní růst jednotlivých komunit je důležitou službou obecnému dobru, upozornil římský biskup.

“Mezináboženské porozumění, přátelství a spolupráce jsou nezbytné, abychom hájili důstojnost, kterou Bůh udělil národům i jednotlivcům, a tím jejich právo na život ve svobodě a štěstí. Pokud náboženství podporují tuto důstojnost a práva, sehrávají zásadní roli tím, že utvářejí svědomí, vštěpují mladým lidem hluboké duchovní hodnoty příslušných náboženských tradic a připravují dobré občany, schopné šířit v občanské společnosti poctivost, integritu a takový pohled na svět, který přikládá vyšší hodnotu člověku než moci a hmotnému výdělku.

V závěru své promluvy papež připomenul odkaz II. Vatikánského koncilu a úsilí katolické církve o ekumenický a mezináboženský dialog ve službě porozumění a přátelství.

“Mým úmyslem je potvrdit tento závazek, který vyplývá z přesvědčení o všeobecnosti Boží lásky a spásy, nabízené všem. Svět oprávněně čeká na to, aby věřící pracovali společně s lidmi dobré vůle při řešení mnoha problémů, které dopadají na lidskou rodinu. Pohlížejme do budoucnosti a modleme se, aby se všichni muži a ženy považovali za bratry a sestry, aby se pokojně sjednotili ve svých rozdílnostech a skrze ně. Modleme se za mír!

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY na ekumenickém a mezináboženském setkání je ZDE

ad 2. Již v nočních hodinách proudily do univerzitního campusu v Nairobi tisíce lidí, aby slavily mši svatou s Kristovým náměstkem, obětovanou na úmysl evangelizace národů. Navzdory vytrvalému dešti nakonec areál zaplnilo na 300 tisíc věřících, mezi kterými papež František projížděl v nekrytém papamobilu.

“Srdcem univerzitního campusu v Nairobi je park Uhuru, kde třikrát slavil mši také Jan Pavel II. Oltář pod širým nebem zakrývají široké bílé plachty. Poskytly útočiště početnému a pestrému sboru, který se pod vedením charismatického sbormistra pohybuje v rytmu hudby a perkusí. Jeho energie je nakažlivá, a tak se zanedlouho institucionální vystupování keňského prezidentského páru mění v rytmický pohyb hlav a rukou. Úkon kajícnosti, který zahajuje liturgii, se tak projevuje zcela jinou tváří křesťanské lítosti. Není to „mea culpa“ zasmušilého srdce, nýbrž radostné klepání na srdce dobrého Otce…“

Popisuje náš korespondent Alessandro De Carolis. Déšť je poklidně přijímanou součástí této scenérie a souzní také se slovy papežova kázání. „Pán nám říká, že nechá na poušti, ve vyprahlé zemi vytrysknout vodu“, cituje papež František z proroka Izaiáše, „vybízí nás, abychom hleděli na svoje rodiny a uvědomovali si, jak jsou důležité v Božím plánu“.

“Keňská společnost je dlouhodobě požehnána solidním rodinným životem, hlubokou úctou k moudrosti starších a láskou k dětem. Zdraví jakékoli společnosti závisí na zdraví rodin. Víra v Boží Slovo nás volá, abychom pro jejich dobro a pro dobro společnosti, podporovali rodiny v poslání, které mají ve společnosti, v přijímání dětí jakožto požehnání pro náš svět a v obraně důstojnost každého muže a ženy, poněvadž jsme všichni bratři a sestry jediné lidské rodiny.“

Papež si je však zároveň vědom, že se světem „šíří nové pouště vytvářené egoistickou kulturou a lhostejností vůči druhým“. Křesťan je tudíž povolán „klást odpor praktikám, které favorizují aroganci mužů, zraňují nebo znevažují ženy a ohrožují život nevinných, dosud nenarozených dětí.

“Jsme povoláni respektovat se, navzájem se povzbuzovat a dosahovat ke všem, kdo se nacházejí v nouzi. Křesťanské rodiny mají zvláštní poslání vyzařovat lásku Boha a vylévat oživující vodu Jeho Ducha.“

Kristovi následovníci se mají stávat „přívodními kanály Boží milosti“, umožňovat stavbu domu, který bude pevný a bude krbem harmonického společného života bratří a sester, odvolával se papež na evangelní podobenství. Výjimečnými obyvateli takového domu jsou mladí lidé. Petrův nástupce se k nim obrátil v místech, kde pouze v loňském roce dosáhlo sedm a půl tisíce mladých Keňanů vysokoškolského diplomu.

“Velké hodnoty africké tradice, moudrost a pravda Božího Slova a velkorysý idealismus vašeho mládí ať vedou vaši snahu vytvářet spravedlivější a více inkluzivní společnost respektující lidskou důstojnost. Ať vám neustále leží na srdci potřeby chudých; odmítejte všechno, co vede k předsudkům a diskriminaci, které - jak víme – nejsou od Boha.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy HOMILIE je ZDE

Homilii, která byla tlumočena do angličtiny, papež zakončil ve svahilštině: Mungu abariki Kenya! – Bůh žehnej Keňu!

ad 3. Církevní základní škola a lyceum St Mary´s School v Nairobi dnes odpoledne hostila setkání papeže Františka s kněžími, řeholníky, řeholnicemi a seminaristy. Na jejím školním hřišti vyrostl obří stan pro několik tisíc osob, zástupců kléru všech keňských diecézí a více než dvou set institutů zasvěceného a apoštolského života. Papež je podle svého zvyku oslovil spontánně ve španělštině, s konsekutivním tlumočením do angličtiny. „Ten, který ve vás toto dobré dílo začal, přivede ho ke konci až ke dni Krista Ježíše“ reagoval na právě vyslechnuté čtení z listu Filipanům (Flp 1,3-6).

„Kdo chce následovat Ježíše, nesmí se zajímat o bohatství, moc a důležitost. Ježíše je nutné následovat až do posledního kroku, na kříž. On už pak zařídí, abyste vstali z mrtvých, avšak musíte ho následovat až do konce. Církev není nezisková organizace nebo firma, nýbrž tajemství, které na nás hledí a říká: Pojď!“

Následování Ježíše nás nezbavuje hříchu, nad kterým máme plakat, doporučoval dále Svatý otec. Tak jako apoštol, který si uvědomil svou zradu, ale kterého Ježíš později učinil papežem.

“Kdo tedy může Ježíše pochopit? Nikdo. Nesmíte proto ustávat v pláči. Plačte nad bolestí světa a vlastní nevěrou, plačte za chudé lidi a zavražděné děti. Plačte nad tím, čemu nerozumíme, protože nikdo nezná odpověď na ona „proč“.“

Pláč a modlitba – radil papež František. Ptejme se sami sebe, zda kvůli modlitbě odkládáme spánek, časopisy, rozhlas či televizi. A konečně je dalším rysem Ježíšova následování služba.

“Všichni, kdo se dali Ježíšem vyvolit, tak učinili, aby sloužili Božímu lidu, nejchudším, vyděděným a vzdáleným lidem, ale také těm, kteří si neuvědomují hřích a pýchu, ve kterých žijí. Byli jsme vyvoleni nikoli proto, abychom si dali sloužit, nýbrž abychom sloužili.
Řekl mimo jiné papež František keňským zasvěceným osobám.

ad 4. Vyvrcholením dnešního programu papežské návštěvy bylo vystoupení na půdě OSN v Nairobi (UNON), kde úřadují také Programy Spojených národů pro životní prostředí (UNEP) a pro lidské osídlení (UN-Habitat). Papež František zde španělsky pronesl obsáhlou promluvu, v níž nezřídka citoval z encykliky Laudato si´ poukazující na podstatnou souvislost mezi péčí o životní prostředí a péčí o člověka. Do tohoto kontextu patří i pozornost věnovaná Mezinárodní konferenci o klimatu v Paříži.

Za několik dní začne v Paříži důležitá konference o klimatických změnách, během níž se mezinárodní společenství bude znovu zabývat touto problematikou. Bylo by smutné, a troufnu si říci dokonce katastrofální, kdyby soukromé zájmy převážily nad obecným dobrem a vedly ke zmanipulování informací za účelem hájení vlastních plánů.

Pařížská dohoda – řekl dále papež - může v tomto směru dát zřetelný signál pod podmínkou, že se vyhneme – jak jsem měl příležitost vyslovit na fóru valného shromáždění OSN – „každému pokušení upadnout do deklarativního nominalismu, který má konejšit svědomí. Musíme dbát o to, aby naše instituce byly v boji proti všem těmto metlám skutečně účinné“ (tamtéž). Doufám proto, že COP21 povede k uzavření globální a transformující dohody, založené na zásadách solidarity, spravedlnosti, rovnosti a spoluúčasti, zaměřené na dosažení tří cílů, které jsou složité a zároveň vzájemně propojené: snížení vlivu klimatických změn, boj s chudobou a úcta k lidské důstojnosti.

Řekl mimo jiné Petrův nástupce.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY na půdě OSN v Nairobi je ZDE

Zítra papež navštíví chudinskou čtvrť, setká s keňskou mládeží a s biskupskou konferencí Keni. Odpoledne se pak vydá do Ugandy.

Další články z podrubriky Cesty mimo Itálii

(RaVat)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
1.12.15 Papež k novinářům: Války nejsou od Boha
30.11.15 Kdo říká, že věří v Boha, musí prosazovat mír
30.11.15 Papež v Africe - Středoafrická republika, šestý a poslední den
29.11.15 Svědectví vydávané Kristu vytváří jednotu
29.11.15 Papež v Africe - Středoafrická republika, pátý denHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2019 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Záznam aktuálního pořadu

Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Papež František odcestoval do Panamy

Tiskové sdělené ohledně papežských cest do Japonska a do Iráku

Arcibiskup Ulloa Mendieta: Svatost není mýtus

Dějiny SDM ve zkratce: Tři setkání mládeže a tři papežové

Papež svěřil svou cestu do Panamy přímluvě P. Marie

Papež se setká s obtížnou situací, leč nabitou energií mladých lidí

Panama čeká na Papeže. Pohostinství mladým nabídli i židé a muslimové

Papež denně sleduje situaci na Ukrajině

Rakouští cisterciáci otevřou nový klášter na Srí Lance

Z baziliky v Aparecidě se stane Bible pod širým nebem

Papežova návštěva je pro nás požehnáním, říká panamský prezident

Když dominikán káže v mešitě

 Nově na webu
Svatý otec: Na svatbě v Káni uzavírá Bůh sňatek s lidstvem

Publicistika: Padesát let od Palachovy oběti

Publicistika: Spojené státy americké mění přístup k potratům

Rozhovory: Latinská Amerika potřebuje rehabilitovat dobrou politiku

Homilie: Na kříži se Bůh zjevil jako agapé

Archiv zpráv leden 19
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Starší zprávy >

Náš tip

Nemůžeme si dovolit uprostřed soužení ztrácet víru

O teologii manželství

Božím lidem je třeba se stát